Información

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została utworzona na mocy zezwolenia MEN z dnia 24 października 2000 roku. WSEI wpisana jest do rejestru MENiS wyższych szkół zawodowych pod nr 57. Założycielem Uczelni jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland", która jest prywatną, polską organizacją pozarządową, utworzoną w 1991 roku z siedzibą w Lublinie z inicjatywy przedstawicieli lokalnej społeczności zainteresowanych podjęciem aktywnych działań na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczego i społecznego w regionie lubelskim.
Od chwili powstania Fundacja poprzez różne formy szkoleniowe, doradcze, pośrednictwo pracy, transfer know-how w dziedzinie zarządzania, restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorczości tworzy silne zaplecze edukacyjne ograniczające skutki bezrobocia i wspomagające rozwój gospodarczy w regionie. Jednym z priorytetowych edukacyjnych przedsięwzięć Fundacji jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji.

Misją i wiodącym celem Uczelni jest przygotowanie kadr z wyższym wykształceniem, które zasilą przedsiębiorstwa i przyśpieszą ich rozwój, wzmocnią lokalne instytucje samorządowe w zakresie zarządzania finansami publicznymi i planowania strategicznego, absorpcji i zarządzania funduszami europejskimi skierowanymi na rozwój gospodarczy i rozwój zasobów ludzkich. Będzie to jednym z głównych wyzwań edukacyjnych stojących przed administracją publiczną i gospodarczą w naszym kraju w najbliższych latach.

Kadry wywodzące się z naszej Uczelni są przygotowane do kreowania inicjatyw zmierzających do przyśpieszenia rozwoju terenów zapóźnionych społecznie i gospodarczo. Są również dobrze przygotowane merytorycznie do efektywnej współpracy z agendami Unii Europejskiej nastawionymi na wyrównywanie różnic w rozwoju regionów i kreowaniu polityki regionalnej, co jest szczególnie istotne po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Na podkreślenie zasługuje także fakt, że wokół Uczelni zgrupował się zespół doskonałych, kreatywnych wykładowców akademickich z WSEI, UMCS w Lublinie, KUL, Akademii Medycznej w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Rolniczej w Krakowie i praktyków życia gospodarczego, co w połączeniu z dorobkiem instytucjonalnym Fundacji i wsparciem władz lokalnych oraz czołowych firm Lubelszczyzny pozwala przypuszczać, iż spełnione zostały wszystkie przesłanki niezbędne do funkcjonowania stabilnej, gwarantującej wysoki poziom nauczania Uczelni. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji współpracuje blisko z lubelskimi uczelniami państwowymi - Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej, Politechniką Lubelską i Akademia Medyczną. Współpracę tą regulują stosowne umowy. Szkoła współpracuje także z lokalnym środowiskiem gospodarczym, w tym z największymi firmami regionu. Prezesi Zakładów Azotowych w Puławach i Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku są obecnie członkami Konwentu Uczelni. Kontakty WSEI z firmami i instytucjami z jej bezpośredniego otoczenia umacniają prowadzone wspólnie przez Uczelnię i Fundację menedżerskie studia podyplomowe.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji rozpoczęła swoja działalność dydaktyczną w roku akademickim 2001/2 z 4 specjalnościami ekonomicznymi: "ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw", "obsługa rynku nieruchomości", "finanse i rozwój regionalny", "informatyka w biznesie" i jednej specjalności administracyjnej "administracja publiczna".
Zajęcia rozpoczęły się w budynku przy ul. Mełgiewskiej 7/9, stanowiącym masę upadłości po Daewoo Motor Polska sp. z o.o. W pierwszym roku działalności dla potrzeb Uczelni wynajęto 933 m2.

W roku akademickim 2006/2007 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji na studiach licencjackich, inżynierskich i uzupełniających magisterskich naukę rozpoczęło 3791 studentów, w tym na pierwszym roku 1522 osoby oraz ponad 1300 osób na studiach podyplomowych.
Łącznie w roku akademickim 2006/2007 naukę w naszej Uczelni kontynuuje ponad 5100 studentów.

Obecnie WSEI dysponuje własnym budynkiem o powierzchni ponad 7 000 m2 , w tym powierzchnia dydaktyczna wynosi ponad 5 700 m2.
W budynku znajdują się dwie aule (300 i 240 miejsc) trwale wyposażone w urządzenia audiowizualne w tym w projektory multimedialne. Do zasobów dydaktycznych Uczelni należą również dwie, średnich rozmiarów sale wykładowe ( po 110 miejsc) oraz 19 sal seminaryjnych ( od 20 do 40 osób ). Pomieszczenia te wyposażone są w rzutniki do folii i tablice (zwykłe, białe i flip-charty). W każdej sali znajduje się sieć komputerowa. Pracownie informatyczne, w których znajduje się 100 nowoczesnych komputerów pracujących pod kontrolą systemu Windows 2000 i XP, połączone są w sieć z lokalnym serwerami Windows i Linux, posiadają pełne licencjonowane oprogramowanie do prowadzenia specjalistycznych zajęć dydaktycznych z zakresu informatyki.
W aulach zainstalowane zostały kamery oraz rzutniki multimedialne umożliwiające prowadzenie wykładów on-line, transmisję sygnału wizyjnego i fonii. Aule oraz niektóre sale wykładowe wyposażone są w instalacje nagłośnieniowe, z możliwością wykorzystania mikrofonów bezprzewodowych i przewodowych.
W trakcie prac modernizacyjnych trwale dostosowujących budynek do potrzeb dydaktycznych Uczelni wykonano prace ułatwiające korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym. Zbudowano wewnętrzną windę, stalowy podjazd zewnętrzny do budynku, zjazd do auli na parterze, przystosowano aulę D (IIIp) do korzystania przez niepełnosprawnych studentów.
W budynku Uczelni mieści się ponadto barek prowadzony przez profesjonalną firmę cateringową, biblioteka, siłownia, punkt xero wraz z małym kioskiem. Uczelnia posiada również rozbudowany system bezpieczeństwa. W dniu 24 lutego 2005 r. Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie w sprawie wspólnych działań na rzecz kontynuacji i poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Uczelni.

Od miesiąca lutego 2007 do użytku studentów oddana zostanie dodatkowa powierzchnia dydaktyczna ok. 1000 m2, w tym hala sportowa, 10 laboratoriów dla Pedagogiki i Transportu oraz aula na 200 osób. Mimo wyżej wymienionych dokonań, największym osiągnięciem Uczelni jest jednak młodzież studencka, bardzo wartościowa, traktująca swoje studia jako możliwość rozwoju zawodowego i życiowego.

 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie została utworzona na mocy zezwolenia MEN z dnia 24 października 2000 roku. WSEI wpisana jest do rejestru MENiS wyższych szkół zawodowych pod nr 57.

    Szkoła utworzona została na bazie 10-letniego dorobku Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland". Głównym celem Uczelni jest kształcenie na 3 - letnich studiach zawodowych. WSEI nie jest Uczelnią komercyjną, jej działalność opiera się na priorytetach statutowych Fundacji. Szkoła działa prężnie, jest przyjazna i otwarta dla wszystkich, co czyni ją unikalną i jedyną taką Uczelnią w regionie. WSEI kształci obecnie na studiach dziennych i zaocznych na 5 specjalnościach licencjackich i 17 kierunkach studiów podyplomowych ponad 3800 studentów.

    Wybór kierunków kształcenia w Szkole nie jest przypadkowy. Stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak można ożywić obszary wschodniej Polski zdegradowane gospodarczo, z postępującym stale bezrobociem. Istotnym atutem Uczelni są ciekawe specjalizacje w ramach poszczególnych specjalności studiów. Mianowicie w ramach Ekonomiki Przedsiębiorstw będą to: zarządzanie firmą, zarządzanie jakością w firmie, rachunkowość i controlling, zarządzanie potencjałem ludzkim.; w ramach Finansów i Rozwoju Regionalnego: zarządzanie finansami publicznymi, zarządzanie projektami, rachunkowość budżetowa i polityka regionalna; w ramach Obsługi Rynku Nieruchomości: rzeczoznawstwo majątkowe, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami.

    Specjalność Informatyka przygotowuje specjalistów - informatyków dla przedsiębiorstw, administracji publicznej, instytucji finansowych doskonale zorientowanych na samodzielne rozwiązywanie problemów występujących we współczesnych skomputeryzowanych firmach.

    Specjalność Administracja publiczna ma na celu przygotowanie jej absolwentów do pracy w urzędzie administracji samorządowej, administracji rządowej czy też jednostkach podporządkowanych samorządom lokalnym.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 3

Strona 1 z 3

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |