Home > Podyplomowe > Finansowanie Projektów > Zaoczne > Lublin > Studia Podyplomowe - Menedżer Projektów Inwestycyjnych Współfinansowanych ze Środków UE - Lublin - Lubelskie

Studia Podyplomowe - Menedżer Projektów Inwestycyjnych Współfinansowanych ze Środków UE - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Menedżer Projektów Inwestycyjnych Współfinansowanych ze Środków UE - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu przygotowania, wdrażania i realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia * złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich) * wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie WSEI i Fundacji "OIC Poland" * wypełnienie podania o przyjęci na studia * przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty wpisowej * dostarczenie dwóch zdjęćRekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują * Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie * Dyplom Menedżerski Fundacji "OIC Poland"
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Menedżer Projektów Inwestycyjnych

  Organizatorzy studiów    * Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie
      * Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

  Organizacja zajęć
      * studia trwają 2 semestry
      * zajęcia odbywają się raz bądź dwa razy w miesiącu (piątki od 16.00, soboty i niedziele od 9.00) w siedzibie WSEI i Fundacji "OIC Poland"
      * program obejmuje 210 godzin zajęć

  Warunki ukończenia
      * aktywny udział w zajęciach
      * pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego
      * opracowanie dokumentacji wybranego postępowania o udzielenie zamówienia
      * wniesienie wymaganej opłaty za studia

  Ramowy program studiów
      * Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej
        Polityka spójności w latach 2007-2013, Źródła finansowania polityki spójności, instrumenty  polityki spójności, Wdrażanie funduszy strukturalnych
      * Zasady finansowania i kwalifikowalności w procedurach aplikacyjnych
        Źródła finansowania projektów unijnych, kwalifikowalność projektów, kwalifikowalność kosztów
      * Zarządzanie cyklem projektu wg. standardów europejskich
        Cykl projektowy - etapy pracy nad projektem - Project Cycle Management (PCM), Budowanie zespołu projektowego, Planowanie i zarządzanie projektem - Logical Framework Approach (LFA)
      * Zagadnienia prawne w projektach unijnych
        Projekty partnerskie - uwarunkowania formalno-prawne tworzenia partnerstw, Procedury przetargowe - zamówienia publiczne
      * Struktura studium wykonalności/biznes planów dla projektów inwestycyjnych
        Zasady konstrukcji studiów wykonalności/biznes planów dla projektów inwestycyjnych, Zróżnicowanie struktury studium wykonalności w różnych programach operacyjnych,
      * Wykonalność techniczno-technologiczna i instytucjonalna projektów inwestycyjnych
  Potrzeby inwestycyjne i analiza opcji, Analizy rynkowe, Harmonogramowanie rzeczowe inwestycji - plan inwestycyjny przedsięwzięcia, harmonogram realizacji projektu
      * Analiza finansowa i ekonomiczna projektów inwestycyjnych
        Zakres analizy finansowej i ekonomicznej projektu, Analiza założeń finansowych projektu,   Budżetowanie projektu, Ocena efektywności projektu, Analiza kosztów i korzyści, Ocena ryzyka operacyjnego i finansowego projektu,
      * Zasady przygotowywania wniosków aplikacyjnych
        Przyczyny negatywnej weryfikacji wniosków aplikacyjnych, Kryteria oceny wniosków, Ocena formalna, Ocena techniczno-merytoryczna,
      * Monitoring i ewaluacja projektów unijnych
  Elementy systemu monitoringu, Formy monitorowania, Rodzaje ewaluacji, Wskaźniki         monitorowania a kryteria ewaluacji, Planowanie i projektowanie ewaluacji, Raport ewaluacyjny
      * Kontrola projektów unijnych
  Ogólne zasady kontroli wynikające z przepisów UE, Europejskie instytucje kontrolne, Kontrola zewnętrzna u beneficjenta, Audyt zewnętrzny
      * Ewidencja i sprawozdawczość
  Zasady ewidencji środków unijnych w świetle obowiązujących przepisów, Dokumentowanie operacji finansowych związanych z realizacją projektów, Zasady obiegu dokumentów, Sprawozdawczość wykorzystania środków unijnych
      * Seminarium dyplomowe

  Korzyści dla absolwentów
  Ukończenie Studiów Podyplomowych "Menedżer projektów inwestycyjnych"
  pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Inne informacje związane z Finansowanie Projektów

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |