Regulamin www.educaedu.pl | Educaedu

1. ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE PRAWNA ORAZ ICH AKCEPTACJA

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulamin ”) dotyczy zasady użytkowania usług dostępnych na Stronie Internetowej : www.educaedu.pl (zwana dalej „ Strona Internetowa ”), przekazanej użytkownikom internetu przez Educaedu Business S.L. (zwana dalej „ Educaedu Business S.L. ”).

Educaedu Business S.L. , znajduje się pod adresem: Gran Vía 81, 5 ª Planta, Dpto. 1, 48011, Bilbao, Vizcaya, Hiszpania; numer CIF: B 95610580.

Użytkowanie Strony Internetowej jest równoznaczne z przyjęciem statusu Użytkownika Strony Internetowej (zwanego dalej „ Użytkownikiem ”) i wyrażaja akceptację na wszystkie dyspozycje zawarte w Regulaminie opublikowanym przez Educaedu Business S.L. , aktualnym w momencie korzystania ze Strony Internetowej . Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem , za każdym razem gdy korzysta ze Strony Internetowej , ponieważ może on ulec zmianie.

Korzystanie z poszczególnych usług proponowanych użytkownikom za pomocą Strony Internetowej regulują również zasady szczególne (zwanymi dalej Zasadami Szczególnymi ). W niektórych przypadkach zasady te wprowadzają zmiany, uzupełniają lub zastępują poszczególne punkty Regulaminu . Oznacza to, że przed użyciem któregokolwiek z serwisów Strony Internetowej , Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Zasadami Szczególnymi .

Wszystkie zasady dotyczące korzystania ze Strony Internetowej , ogoszenia o zmianach, Zasady Szczególne itd. sa poddane do znajomości uzytkownika.

2. CEL

Dzięki Stronie Internetowej Użytkownicy mają dostęp do różnych usług oraz treści (zwane dalej „ Usługami”) , udostępnionych i oddanych do użytkowania przez Educaedu Business S.L. lub osoby trzecie.

Celem Strony Internetowej jest rozpowszechnianie informacji dotyczących usług edukacyjnych oferowanych przez firmy zewnętrzne, za pomocą i przy użyciu portalu internetowego, Internetu czy jakiegokolwiek innego medium przekazu informacji.

3. WARUNKI DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

Użytkowanie strony przez Instytuty Edukacyjne w celu zamieszczenia kursów (magisterskich, podyplomowych, licencjackich, etc.)jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie logo, znaków firmowych i nazwy wraz z informacją na temat kursów należących do centrów edukacyjnych oraz celem zamieszczenia oferty kursów na stronie internetowej przez Educaedu Business S.L.

Usługi świadczone przez Educaedu Business S.L. mają charakter darmowy dla Użytkowników . Niezależnie od poprzedniego punktu, niektóre Usługi dostarczane przez Educaedu Business S.L. lub osoby trzecie za pomocą Strony Internetowej mogą być obarczone opłatą w formie opisanej w Zasadach Szczególnych .

Korzystanie w większości Usług świadczonych przez Educaedu Business S.L. nie wymaga uprzedniej subskrypcji bądź rejestracji Użytkowników . Wyjątkowo, w celu korzystania z niektórych Usług , Educaedu Business S.L. wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza rejestracyjnego. Wspomniany formularz rejestracyjny pojawia się w formie specyficznej wskazanej bezpośrednio przy korzystaniu z takiej Usługi lub opisanej w jest Zasadach Szczególnych .

Wszystkie informacje udostępnianie przez Użytkownika za pomocą Usług powinny być zgodne z prawdą. Jest to skutkiem tego, iż Użytkownik poręcza autentyczność wszystkich podanych przez siebie informacji, przekazywanych podczas wypełnienia formularzy niezbędnych do subskrypcji Usług . Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za permanentną aktualizację wszystkich informacji  przekazanych Educaedu Business S.L. , tak aby wszystkie dane będące w posiadaniu Educaedu Business S.L. były zawsze zgodne z prawdą.

J edyną osobą odpowiedzialną za podawanie fałszywych lub niedokładnych oraz szkód wyrządzonych Educaedu Business S.L. lub osobom trzecim jest Użytkownik .

Osoby niepełnoletnie, chcące korzystać z Usług winny uzyskać zgodę swoich rodziców bądź opiekunów prawnych, odpowiedzialnych za wszystkie akty realizowane przez osoby niepełnoletnie.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Strony Internetowej i jej Usług zgodnie z prawem, niniejszym Regulaminem , Zasadami Szczególnymi , regułami użytkowania oraz instrukcjami oddanych do zapoznanie się, zgodnie z zasadami etyki oraz zasadami moralnymi dobrymi nawykami i powszechnie akceptowanymi, jak również porządkiem publicznym.

Z tym skutkiem, Użytkownik ogranicza się jedynie do korzystania jedynie Usług w celach powszechnie akceptowalnych zgodnych z porządkiem publicznym.

W związku z powyższym, Użytkownik nie będzie używać żadnej z Usług w celach nielegalnych, niezgodnych z prawem lub z niniejszym Regulaminem , krzywdzących prawa i wolności osób trzecich, szkodzących ich dobremu imieniu, ani w sposób, który w jakikolwiek sposób może uszkodzić, uniemożliwić użytkowanie, przesilić system, odmówić lub nie pozwolić na normalne użytkowanie Usług lub w jakikolwiek sposób uszkodzić jednostki informatyczne lub dokumenty, archiwa lub całą zawartość przechowywaną na którymkolwiek nośniku pamięci,  (hacking) Educaedu Business S.L. , innych Użytkowników lub jakiegokolwiek innego użytkownika internetu (hardware y software).

4. COPYRIGHT. NO LICENCJA

Wszystkie marki, nazwy komercjalne, znaki towarowe i symbole, każdego rodzaju, znajdującymi się na Stronie Internetowej są własnością Educaedu Business S.L. lub osób trzecich. W żadnym wypadku użytkowanie i dostęp do Portalu lub jego Usług przypisuje Użytkownikowi jakiekolwiek prawo do cytowanych marek, znaków, nazw.

Ponadto, wszystkie treści Strony Internetowej są własnością intelektualną Educaedu Business S.L. lub osób trzecich. W żadnym wypadku nie mogą być one przeniesione na Użytkownika , zgodnie z niniejszym Regulaminem , żadne z istniejących praw do eksploatacji, cytowanych treści, więcej niż to co konieczne dla prawidłowego użytkowania Strony Internetowej i jej Usług .

5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Educaedu Business S.L. nie poręcza gotowości ani ciągłości działania Strony Internetowej ani jej Usług . Jeżeli to jest możliwe, Educaedu Business S.L. zobowiązuje się poinformować o występujących jeśli wystąpią przeszkodach w użytkowaniu Strony Internetowej lub jej Usług . Educaedu Business S.L. nie gwarantuje ciągłości działania Strony Internetowej ani jej Usług dla realizacji jakiejkolwiek konkretnej działalności. Użytkownicy mogą korzystać ze Strony Internetowej oraz jej Usług , oraz mają dostęp do wszystkich innych stron kształtujących portal lub świadczących mu usługi.

Educaedu Business S.L. WYKLUCZA, Z CAŁYM DOZWOLONYM ROZCIĄGANIEM KLASYFIKACJI PRAWNEJ, JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY I KRZYWD y JAKIEJKOLWIEK NATURY, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ SPOWODOWANE BRAKIEM GOTOWOŚCI ALBO CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA PORTALU I JEGO USŁUG , LUB INNYCH SZKÓD SPOWODOWANYCH OMYLNOŚCIĄ PORTALU I JEGO USŁUG .

Równocześnie Educaedu Business S.L. nie poręcza pewności, niezawodności i użyteczności usług użyczonych od osób trzecich za pomocą portalu.

Educaedu Business S.L. WYKLUCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KRZYWDY I SZKODY JAKIEJKOLWIEK NATURY, Z CAŁYM DOZWOLONYM ROZCIĄGANIEM KLASYFIKACJI PRAWNEJ, POCZYNIONE ZE STRONY USŁUG UŻYCZONYCH OD OSÓB TRZECICH ZA POMOCĄ PORTALU.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Aby korzystać z Usług , Użytkownicy są zobowiązani do uprzedniego dostarczenia Educaedu Business S.L. danych personalnych (zwanych dalej „Danymi Osobowymi”). Educaedu Business S.L. traktuje Dane Osobowe w sposób zautomatyzowany i zgodny z celami, oraz zasadami opublikowanymi w dokumencie: Polityka Ochrony Danych Osobowych dostępnym na stronie:

http://www.educaedu.pl/regulamin/polityka-ochrony-danych-osobowych.php

Educaedu Business S.L. posiada poziomy bezpieczeństwa ochrony Danych Osobowych zgodny z wymogami prawa i zapewnia dodatkowe środki i metody ochrony tych danych. Niemniej, Użytkownik musi być świadomy że miary bezpieczeństwa w Internecie nie są nienaruszalne.

7. PROCEDURY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ELEMENTÓW ŁAMIĄCYCH PRAWO

W przypadku gdy jakikolwiek Użytkownik albo osoba trzecia zauważy iż istnieją fakty albo okoliczności będące niezgodne z prawem w jakiejkolwiek treści i/lub podczas korzystania ze Strony Internetowej , stron będących częścią lub będących w jakikolwiek sposób połączone z Portalem, przede wszystkim: łamanie praw własności intelektualnej (patenty, wzory i przemysłowe, rysunki, nazwy handlowe, itp.) lub łamanie jakichkolwiek innych praw, zobowiązany jest to niezwłocznego zapowidomienia Educaedu Business S.L. o takiej sytuacji.

8. WSTRZYMANIE LUB ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI PORTALU

Educaedu Business S.L. zastrzega sobie możliwość wykluczenia lub zawieszenia Użytkowników Strony Internetowej , jeśli nie spełniają oni warunków określonych w niniejszym Regulaminie , bez uprzedniego poinformowania ich o tym.

9. TRWANIE I ZAKOŃCZENIE

Użytkowanie Portalu i jego Usług ma nieokreślony czas trwania. Educaedu Business S.L. , ma prawo zakończyć lub zawiesić działanie Strony Internetowej i/ lub jednej z oferowanych Usług w każdej chwili, bez przeszkód które mogą występować w Zasadach Szczególnych . Kiedy będzie to możliwe, Educaedu Business S.L. powiadomi koniec albo zawieszenie korzyści działanie Strony Internetowej i/ lub jednej z oferowanych Usług .

10. PRAWO

Niniejszy dokument w całości jak i każda jego część z osobna podlega ustawodawstwu hiszpańskiemu.

W razie jakiejkolwiek sugestii bądź propozycji współpracy, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: corporate@educaedu.com bądź telefonicznie: 0034 - 902 200 344.

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |