Home > Studia I Stopnia > Administracja Publiczna > Zaoczne > Lublin > Studia I Stopnia - Administracja Publiczna - Lublin - Lubelskie

Studia I Stopnia - Administracja Publiczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja Publiczna - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Absolwenci kierunku „Administracja publiczna” posiadają szeroką wiedzę ekonomiczną i socjologiczną pozwalającą rozumieć procesy związane z zachodzącymi w Polsce zmianami społecznymi i gospodarczymi w warunkach integracji europejskiej. Szeroka znajomość prawa pozwoli im na swobodne funkcjonowanie w zmieniającej się rzeczywistości oraz podejmowania pracy w instytucjach administracji publicznej na stanowiskach związanych z kreowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego. Będą również przygotowani do zarządzania instytucjami administracji publicznej, w szczególności instytucjami samorządów lokalnych. Ich umiejętności pozwolą na zarządzanie projektami oraz na włączenie się do realizacji strategicznych zmian w sektorze publicznym zgodnie z potrzebami społeczności lokalnych i lokalnego rynku pracy.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Ksero świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej# Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Administracja Publiczna

  Przedmioty kształcenia ogólnego

      
  Wstęp do prawoznawstwa
      
  Historia administracji

  Ustrój państwowy (prawo konstytucyjne)
     
  Nauka o demokracji
      
  Nauka o polityce
      
  Socjologia ogólna

  Wychowanie fizyczne
      
  Języki obce
     
  Przedmioty podstawowe

      
  Ekonomia

  Informatyka w administracji
      
  Rachunkowość finansowa
      
  Geografia gospodarcza

  Podstawy statystyki
     
  Podstawy zarządzania
      
  Zarządzanie zasobami ludzkimi

  Nauka administracji
      
  Finanse publiczne

  Bankowość

  Negocjacje i komunikacja
      
  Public Relations
     
  Przedmioty kierunkowe
     
  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Prawo administracyjne

  Prawo publiczne gospodarcze

  Prawo finansowe

  Prawo handlowe

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze

  Prawo cywilne

  Podatki i zobowiązania podatkowe

  Rynek kapitałowy i papiery wartościowe

  Zamówienia publiczne

  Prawo urzędnicze

  Postępowanie administracyjne

  Postępowanie cywilne
     
  Postępowanie egzekucyjne

  Umowy gospodarcze

  Ustrój organów ochrony prawnej
     
  Przedmioty specjalnościowe

  Instytucje i prawo wspólnot europejskich

  Prawo finansów publicznych

  Prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń
      
  Prawo karne

  Zasady obsługi prawnej

  Przedmioty do wyboru:

  Własność intelektualna

  Retoryka i erystyka

  Socjotechniki w administracji publicznej

  Systemy informacyjno-decyzyjne w urzędzie

  Polityka społeczna

  Polityka regionalna Polski

  Międzynarodowa współpraca regionów

  Instytucje wspierania rozwoju regionalnego

  Strategie rozwoju gminy

  Zarządzanie projektami
     
  Prawo rolne
      
  Ochrona środowiska

  Gospodarka komunalna

  Zagospodarowanie przestrzenne

  Gospodarka nieruchomościami

Inne informacje związane z Administracja Publiczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |