Home > Studia II Stopnia > Administracja-ogólne > Zaoczne > Lublin > Studia II Stopnia - Administracja - Lublin - Lubelskie

Studia II Stopnia - Administracja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSEI-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Administracja - Zaoczne - Lublin - Lubelskie

 • Cele
  Studia na kierunku "Administracja" prowadzone są jako studia I stopnia – licencjackie i studia II stopnia – magisterskie. Studia I stopnia trwają 6 semestrów, studia drugiego stopnia - magisterskie trwają 4 semestry. Studia zorganizowane są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program studiów spełnia wymogi minimum programowego Ministra Edukacji Narodowej na kierunkach Administracja i Politologia.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na studia:# Złożenie świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis)# Złożenie dyplomu ukończenia szkoły wyższej# Złożenie suplementu lub indeksu ze szkoły wyższej # Dostarczenie czterech fotografii legitymacyjnych# Wypełnienie kwestionariusza osobowego# Popisanie umowy o warunkach odpłatności# Dostarczenie orzeczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia nauki# Wniesienie opłaty wpisowej (opłata wpisowa nie podlega zwrotowi)# Kserokopia dowodu osobistego
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Studia II Stopnia: Administracja

  Sylwetka absolwenta
  Absolwenci kierunku "Administracja" posiadają szeroką i nowoczesną wiedzę prawniczą, socjologiczną i europejską pozwalającą rozumieć procesy związane z zachodzącymi w Polsce zmianami społecznymi i gospodarczymi. Dysponują wiedzą teoretyczną i praktyczną, niezbędną do zajmowania samodzielnych i kierowniczych stanowisk w administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach świadczących usługi publiczne. Wiedza ta obejmuje umiejętność wydawania decyzji administracyjnych, zarządzania organami administracji publicznej, inicjowania przedsięwzięć gospodarczych, projektowania inwestycji finansowanych z wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej. Absolwent nabywa także kwalifikacje do posługiwania się regulacjami prawnymi, analizowania przepisów prawa, jak i posługiwania się procedurami administracyjnymi. Absolwent posiada wiedzę z zakresu wdrażania i zarządzania funduszami unijnymi, nadzorowania pomocy publicznej pochodzącej ze strony Unii Europejskiej, funkcjonowania prawa zamówień publicznych, prawa konkurencji i prawa ochrony konsumenta na rynku wspólnotowym.


Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |