Home > Szkoły - Polska > WSIiE - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP

Informacje

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (WSIiE TWP) jest akademicką, niepaństwową uczelnią wyższą i działa zgodnie z ustawą -  Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. Nr 164, poz. 1364, z późniejszymi zmianami). Uczelnia została wpisana do Rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją .131. w dniu 20 sierpnia 1997 r. na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS - 1-0145-275/TMB/97. WSIiE TWP w Olsztynie jest największą w regionie Warmii i Mazur Uczelnią niepubliczną.

Uczelnia prowadzi kształcenia na studiach – w Olsztynie:
 • I stopnia licencjackich, na kierunkach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, informatyka i ekonometria, informatyka, socjologia, pedagogika,
 • II stopnia magisterskich uzupełniających: Pedagogika, informatyka i ekonometria, socjologia.
Uczelnia prowadzi również kształcenie na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie, na studiach I stopnia licencjackich, na kierunkach: ekonomia, pedagogika i administracja.

Misją Uczelni jest kształcenie kadr dla gospodarki wolnorynkowej w zakresie wyżej wymienionych kierunków w zawodach niezbędnych dla rozwoju naszego regionu, Warmii i Mazur oraz gospodarki narodowej. Ofertę edukacyjną Uczelnia kieruje do społeczności regionu, a za szczególne zadanie, uznaje tworzenie szans na zawodową aktywność młodzieży miejscowości zagrożonych wysokim bezrobociem, także osób pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje. Uczelnia przygotowuje absolwentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak również szerokiej obsługi innych firm. Specyfika gospodarcza regionu /rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy, turystyka i duża liczba małych przedsiębiorstw/ jak również występujące wysokie bezrobocie - tworzy zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach.

Proces kształcenia prowadzony jest z wykorzystaniem nowoczesnych programów w celu przygotowania studentów do samodzielnej pracy zawodowej. Naszym celem jest wykreowanie menedżerów XXI wieku, umiejących znaleźć się w realiach gospodarki rynkowej, oraz społeczeństwa informacyjnego, przygotowanych do prowadzenia biznesu w krajach Unii Europejskiej, znających podstawowe prawa ekonomii. Profil kształcenia, umożliwia zdobywanie wiedzy nie tylko teoretycznej, ale uczy praktycznej umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych, ekonomicznych, i politycznych.

W uczelni funkcjonują trzy wydziały:
 • Wydział Informatyki i Ekonomii
  • Studia I stopnia - kierunki licencjackie: Informatyka i ekonometria; Ekonomia; Informatyka
  • Studia II stopnia - kierunek magisterski - studia uzupełniające: Informatyka i ekonometria
 • Wydział Socjologii i Pedagogiki
  • Studia I stopnia - kierunki licencjackie: Socjologia, Pedagogika, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Studia II stopnia - kierunek magisterski - studia magisterskie uzupełniające: Pedagogika; Socjologia
 • Wydział zamiejscowy w Kętrzynie
  • Studia I stopnia - kierunek licencjackie – Ekonomia, Pedagogika i Administracja
Na każdym kierunku  studiów studenci kształcą się na wybranej spośród kilku specjalności.

Ponadto jednostkami organizacyjnymi ogólnouczelnianymi realizującymi pozostałe zadania Uczelni są:
 • Biblioteka Główna
 • Studium Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego
 • Wydawnictwo - wydające podręczniki, skrypty oraz czasopismo "Silva Rerum"
 • Archiwum
Uczelnia prowadzi również STUDIA PODYPLOMOWE.

Program studiów podyplomowych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie jakie niesie ze sobą intensywny rozwój gospodarczy, przynależność do Unii Europejskiej, globalizacja procesów gospodarczych a nade wszystko oczekiwania pracodawców w stosunku do pracowników i rosnąca konkurencja na rynku pracy. Jest to oferta szczególnie dla tych, którzy pragną świadomie budować swoja karierę zawodową, zdobywać nowe umiejętności oraz aktualizować posiadaną wiedzę.

KADRA DYDAKTYCZNA. Najcenniejszym bogactwem uczelni jest kapitał ludzki czyli kadra dydaktyczna, jej zasoby wiedzy, umiejętności, doświadczenia. Pracownicy akademiccy uczelni są wysokiej klasy specjalistami z dużym doświadczeniem dydaktycznym, bogatym dorobkiem naukowym a cześć posiada ścisłe związki z praktyką gospodarczą oraz funkcjonowaniem życia społecznego. Uczelnia zatrudnia ok. 100 wykładowców ze stopniem profesora, doktora habilitowanego oraz doktora na pierwszym i drugim miejscu pracy oraz ok. 400 pracowników na innych formach zatrudnienia.

AKTYWNOŚĆ STUDENCKA.

Przejawia się ona szczególnie w rożnych formach życia akademickiego jak:
 • koła naukowe na każdym kierunku studiów
 • sekcje sportowe i turystyczne
 • koło turystyki rowerowej
 • Samorząd Studencki - który organizuje życie studenckie w formie rożnych sekcji, grup dyskusyjnych, imprez masowych jak Juwenalia, Otrzęsiny, Połowinki oraz szeregu innych działań, które są ciągle obecne w życiu uczelni
 • Chór Akademicki "Bel Canto"
 • Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 • inne formy, które powstają w zależności od rodzących się pomysłów
BAZA LOKALOWO-DYDAKTYCZNA UCZELNI.

Szczególną troską Władz Uczelni od początku jej działalności była i jest baza lokalowo-dydaktyczna, warunki w jakich studenci maja zdobywać wiedzę. Baza systematycznie powiększała się głównie poprzez zakup nowych budynków, stąd aktualnie Uczelnia posiada nowoczesne obiekty przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych:
 • ul Barczewskiego 11 - Rektorat, sale i pracownie dydaktyczne
 • ul. Jagiellońska 59 - budynek dydaktyczny
 • ul. Jagiellońska 59 - Aditorium Maius – sala wykładowa
 • al. Wojska Polskiego 13 - Auditorium Maximum sala wykładowa - Studia Podyplomowe
 • ul. Dworcowa 60 A - Dom Studenta i Nauczyciela
Powierzchnia dydaktyczna uczelni to około 32 tys. m 2 .

Oferta Edukacyjna

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |