Información

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile została utworzona dnia 1 sierpnia 2000 r.

Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na następujących kierunkach:

STUDIA LICENCJACKIE
1. ekonomia ze specjalnościami:
      - inwestycje i nieruchomości NOWOŚĆ
      - turystyka i hotelarstwo,
      - rachunkowość i skarbowość,
      - informatyka w biznesie i administracji,
      - zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
2. politologia ze specjalnościami:
      - edukacja wiedzy o społeczeństwie i historii,
      - polityka bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe,
      - praca socjalna,
      - polityka regionalna.
3. filologia - specjalność:
      - filologia angielska,
      - lingwistyka stosowana.
4. fizjoterapia
5. pielęgniarstwo
6. ratownictwo medyczne

STUDIA INŻYNIERSKIE
1. budownictwo
2. elektrotechnika - specjalność:         
          - informatyka przemysłowa,
          - sterowanie układów mechatronicznych - NOWOŚĆ
          - odnawialne źródła energii,
          - systemy automatyki i elektroniki.3. mechanika i budowa maszyn - specjalność:         
          - metody komputerowe w projektowaniu maszyn,
          - pojazdy i maszyny robocze,
          - transport drogowy.

STUDIA PODYPLOMOWE
1. energooszczędność i doradztwo energetyczne w budownictwie
2. inicjatywy klastrowe i klastry
3. podatki i skarbowość
4. zarządzanie w turystyce i hotelarstwie
5. terapia w pracy socjalnej
6. wiedza o społeczeństwie

CZY MUSISZ PŁACIĆ ZA NAUKĘ?
Studia stacjonarne są nieodpłatne, za naukę na studiach niestacjonarnych studenci uiszczają opłaty. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile przyznaje studentom, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, POMOC MATERIALNĄ w następujących formach:
 • stypendia socjalne,
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendia za wyniki w nauce lub sporcie,
 • stypendia ministra za osiągnięcia w nauce,
 • stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
 • stypendia na wyżywienie,
 • stypendia mieszkaniowe,
 • zapomogi.
CO GWARANTUJE WYSOKĄ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA?
Popularność Uczelni to z pewnością potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia. Proces dydaktyczny realizowany jest przez 168 doświadczonych pracowników akademickich:
 • 15 profesorów,
 • 18 doktorów habilitowanych,
 • 70 doktorów,
 • 65 magistrów.
Na naszej uczelni wykładają pracownicy naukowi z następujących uczelnii:
 • Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
Jakość kształcenia podlega systematycznej kontroli za pomocą wewnętrznego systemu oceny. Proces dydaktyczny był także wielokrotnie poddawany ocenie komisji akredytacyjnych, w każdym przypadku z wynikiem pozytywnym. W 2003 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną opinię w sprawie specjalności język angielski, w 2005 - Komisja Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego potwierdziła spełnienie standardów kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo. W 2007 roku pozytywnie oceniono kierunek Mechanika i Budowa Maszyn oraz kierunek Ekonomia, a w 2008 Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała również pozytywne oceny na kierunkach Elektrotechnika i Filologia.

PRAKTYKI STUDENCKIE - DLACZEGO TAKIE WAŻNE?
Specyfika państwowych wyższych szkół zawodowych polega na włączeniu w program edukacji 8 tygodni praktyk zawodowych. Dzięki temu profil nauczania jest bardziej praktyczny od dotychczas znanych modeli kształcenia. Konsekwencją tego założenia jest konieczność ciągłego monitorowania atrakcyjności proponowanych kierunków nauczania oraz modyfikowanie oferty dydaktycznej w zależności od lokalnych i regionalnych potrzeb.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile ze szczególną uwagą realizuje praktyczny wymiar procesu dydaktycznego. Współpraca środowiska akademickiego i znaczących przedstawicieli życia gospodarczego objęła także sferę obowiązkowych praktyk studenckich, które poświęcone są na zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych w rzeczywistych warunkach funkcjonowania instytucji i przedsiębiorstw. Usprawnieniu organizacji studenckich praktyk zawodowych służyć mają, między innymi, umowy i porozumienia o współpracy zawarte z Prezydentem Miasta Piły, Szpitalem Specjalistycznym, Philips Lighting Poland SA oraz Stowarzyszeniem "Loża Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego".

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA INFORMATYCZNE MOŻESZ ODBYĆ NA UCZELNI!
Autoryzowane szkolenia informatyczne Novell, Microsoft, CISCO są rozpoznawane przez pracodawców na całym świecie i traktowane jako dowód praktycznej znajomości danej dziedziny.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile posiada Międzynarodowe Centrum Egzaminacyjne VUE i od dnia 16 lipca 2004 roku przeprowadza autoryzowane egzaminy certyfikacyjne Pearson VUE. Egzamin zdawany w Centrum Sieciowo-Komputerowym PWSZ jest identyczny z egzaminami zdawanymi na całym świecie w ośrodkach VUE lub Prometric.

Od 2004 roku działają:
 • IT Academy Microsoft,
 • CISCO Networking Academy - od roku akademickiego 2005/2006,
 • CDN Optima,
 • Ośrodek Egzaminacyjny VUE.
W ramach zajęć dydaktycznych studenci uzyskują fachową wiedzę, która pozwala na przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego (MCP, CNA, CCNA).

Od października 2007 roku na naszej Uczelni funkcjonuje nowoczesny system iScala wdrożony przez firmę L-SYSTEMS. System iScala należy do najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych funkcjonalnie systemów klasy ERP, umożliwiających zarządzanie całym przedsiębiorstwem - od produkcji, przez sprzedaż i księgowość, po zarządzanie magazynami i logistyką firmy. Studenci w ramach zajęć uzyskać mogą certyfikat:
 • I - ukończenia podstawowego kursu z systemu iScala
 • II - ukończenia rozszerzonego kursu z systemu iScala
W JAKICH WARUNKACH BĘDZIESZ STUDIOWAĆ?
Każdego roku modernizowana jest baza materialna Uczelni i doskonalone jej zaplecze dydaktyczne. Obecnie PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile dysponuje dziewięcioma budynkami dydaktycznymi w których znajduje się, między innymi:
 • 49 sal wykładowych,
 • 9 pracowni komputerowych i multimedialnych laboratoriów językowych,
 • 42 laboratoria i specjalistyczne pracownie instytutów: Politechnicznego i Ochrony Zdrowia,
 • nowoczesne Centrum Sieciowo-Komputerowe,
 • certyfikowana stacja kontroli pojazdów.
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Bogaty i fachowy księgozbiór Biblioteki Głównej liczy ponad 33 tys. woluminów, zapewniających studentom dostęp do literatury ściśle związanej z prowadzonymi kierunkami. W dwóch czytelniach użytkownicy mogą korzystać także z 95 tytułów prenumerowanych czasopism.
Wraz z biblioteką powstał Ośrodek Informacji Naukowej, Mediateka oraz nowoczesne Multimedialne Centrum Informacyjne. Najbardziej nawet profesjonalne przedsięwzięcia naukowe można już dziś realizować w wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny sali konferencyjnej wchodzącej w skład Centrum.

HALA SPORTOWA
W 2007 roku na terenie campusu akademickiego przy ul. Podchorążych oddana została do użytku nowoczesna Hala Sportowa z trybunami na 300 miejsc, bieżnią oraz boiskami do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa. Dzięki tej inwestycji spełnione będą warunki umożliwiające utworzenie nowych specjalności studiów o profilu sportowo-rehabilitacyjnym oraz organizację masowych imprez sportowych.

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII ELEKTRONICZNO-INFORMATYCZNYCH
W 2007 roku zakończyła się poważna inwestycja Uczelni - budowa Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych. Stworzono w nim nowoczesne warunki dla kształcenia regionalnych kadr inżynierskich, wdrażających innowacje technologiczne w lokalnej gospodarce. Centrum będzie kształcić m.in.:
- projektantów układów elektronicznych wykonywanych w technice montażu powierzchniowego SMT,
- inżynierów zajmujących się diagnostyką układów elektronicznych,
- inżynierów automatyków w zakresie wykorzystania układów PLC i sterowników mikroprocesorowych jednoukładowych,
- projektantów sieci informatycznych, i
- inżynierów informatyków, zajmujących się projektowaniem i użytkowaniem alternatywnych źródeł energii elektrycznej,
- inżynierów informatyków w obszarze zastosowań przemysłowych najnowszych zdobyczy technologii informatycznych.
W przyszłości Centrum pełnić będzie także rolę inkubatora przedsiębiorczości.

DOM STUDENTA
Uczelnia dysponuje 238 miejscami w dwu-, trzy- lub czteroosobowych pokojach w Domu Studenta, wyposażonych w stały dostęp do Internetu, przyłącza tv kablowej oraz własne węzły sanitarne. 4 pokoje dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Dodatkowo również do dyspozycji studentów studiów zaocznych pozostają miejsca w pokojach gościnnych Domu Studenta.

BIURO KARIER udziela studentom i absolwentom PWSZ wszechstronnej i profesjonalnej pomocy, w zakresie kształtowania umiejętności niezbędnych przy wchodzeniu na rynek pracy tak, aby jak najszybciej znaleźli zatrudnienie odpowiadające ich kwalifikacjom i aspiracjom. Biuro Karier PWSZ w Pile zostało wpisane do rejestru Ministerstwa Gospodarki i Pracy jako agencji pośrednictwa pracy i agencji doradztwa personalnego.

Biuro Karier, jako partner Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej i Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, w 2005 r. włączyło się w realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży akademickiej studiującej w uczelniach wyższych Wielkopolski". Od 2006 r. staraniem Biura absolwenci Uczelni uczestniczą w projekcie "Staże w wiodących firmach północnej Wielkopolski szansą na podniesienie innowacyjności regionu", również finansowanego z unijnych środków.
Organizowane co roku Targi Pracy przyczyniły się do zdobycia przez wielu studentów pierwszych doświadczeń zawodowych jeszcze w trakcie studiów.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile jest również jedną z nielicznych w kraju, która wypracowała system nagradzania zaangażowania studentów w prace na rzecz Uczelni. W grudniu 2004 r. Senat PWSZ przyjął Regulamin "Programu WOLONTARIAT", który nie tylko zakłada nagradzanie najbardziej aktywnych studentów prestiżowymi "Certyfikatami Wolontariusza", stanowiącymi cenne uzupełnienie dokumentów aplikacyjnych, ale także przewiduje zaliczenie świadczonej pracy społecznej do obowiązkowych praktyk zawodowych, a nawet uwzględnia możliwość odbycia stażu absolwenckiego na terenie Uczelni.

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |