Politologia - Specjalizacja Praca Socjalna - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Politologia - Specjalizacja Praca Socjalna - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Piła - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Studia na specjalności praca socjalna wyposażą absolwenta w optymalny zakres wiedzy ogólnej, politologicznej i z zakresu pracy socjalnej w stopniu wystarczającym do zrozumienia sensu i istoty przeobrażeń zwłaszcza w sferze społecznej, a także w odpowiedni zasób wiedzy z zakresu działalności organów rządowych, samorządowych i pozarządowych. Szczególną uwagę zwraca się na standardy socjalne obowiązujące we współczesnym świecie, zwłaszcza w Unii Europejskiej, a także na umiejętność: negocjacji, rozwiązywania konfliktów, interwencji w sytuacjach kryzysowych.
  Absolwent winien posiadać wiedzę specjalistyczną niezbędną w realizacji zadań pomocy społecznej i realizacji celów pracy socjalnej wobec jednostki, rodziny, a także w grupie społecznej, społeczności lokalnej i w regionie. Zadania realizowane przez absolwenta, dotyczą przede wszystkim tych osób i rodzin, które nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Muszą więc one koncentrować się wokół takich kwestii, jak:
  • analiza i ocena zjawisk społecznych powodujących sfery ubóstwa,
  • przyznawania świadczeń pieniężnych, rzeczowych, usługowych i zakładowych,
  • zaspokajania najbardziej niezbędnych potrzeb osób i rodzin,
  • pobudzenia aktywności społecznej w sferze pomocy socjalnej
  W związku z tym student powinien nabyć umiejętności w zakresie:
  1. pomocy osobom i rodzinom w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym,
  2. zapewnienia podstawowych warunków egzystencji tym, którzy są ich pozbawieni,
  3. pomocy w zaspokajaniu tych potrzeb, które nie mogą być zaspokojone samodzielnie,
  4. stworzenia warunków do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz do rozwoju społeczności i grup lokalnych,
  5. efektywnego organizowania różnych form pomocy socjalnej oraz zarządzania nimi,
  6. doskonalenia istniejących i inspirowanie nowych form szeroko rozumianej pomocy społecznej,
  7. współpracy z innymi instytucjami i organizacjami realizującymi działania w sferze socjalnej,
  8. metodyki działań socjalnych, w tym między innymi projektowania działań, dokonywania analiz, formułowania wniosków i diagnoz socjalnych,
  9. nawiązywania prawidłowej komunikacji, zgodnie ze współczesną teorią komunikacji interpersonalnej,
  10. znajomości i stosowanie prawa, zwłaszcza prawa socjalnego,
  11. działań menedżerskich, a zwłaszcza: przewidywania potrzeb społecznych, pozyskiwania środków, organizowania pracy i kierowania zespołem ludzkim, a także skutecznego negocjowania.
  Wiedza i umiejętności absolwenta predysponują go do podjęcia pracy w Ośrodkach Pomocy Społecznej, Centrach Pomocy Rodzinie oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych, domach pomocy społecznej i noclegowniach dla bezdomnych, organizacjach pozarządowych. Absolwent może też znaleźć zatrudnienie w wielu placówkach spoza resortów polityki społecznej np. w szpitalach, ośrodkach penitencjarnych, placówkach rehabilitacyjnych.

  ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia zawodowe stacjonarne na specjalności praca socjalna trwają 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria) oraz 4 tygodnie praktyki zawodowej. Formą zaliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie z oceną. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej - licencjackiej i zdaniem egzaminu dyplomowego.

  Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie, mają charakter międzysemestralny i odbywają się po drugim roku studiów. Praktyka odbywać się będzie w instytucjach i placówkach polityki społecznej, głównie w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Centrach Pomocy Rodzinie.

  Studia niestacjonarne trwają sześć semestrów i obejmują 60% godzin zajęć dydaktycznych, planowanych dla studentów studiów stacjonarnych. Plan studiów niestacjonarnych obejmuje ten sam zakres treści programowych, jak plan studiów stacjonarnych. Praktykę zawodową studenci realizują we własnym zakresie na dwóch ostatnich studiów.

Inne informacje związane z politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |