Politologia - Specjalizacja Edukacja Wiedzy o Społeczeństwie i Historii - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Politologia - Specjalizacja Edukacja Wiedzy o Społeczeństwie i Historii - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Piła - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Absolwent specjalności posiada wiedzę i umiejętności z zakresu zawodu nauczyciela przedmiotów: historia i społeczeństwo w szkole podstawowej oraz historia i wiedza o społeczeństwie w gimnazjum.

  W związku z tym w czasie studiów nabywa on wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • specjalności studiów, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz móc ją samodzielnie pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy;
  • psychologii i pedagogiki, aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, umieć wspierać wszechstronny rozwój dziecka, indywidualizować proces nauczania, zaspokajając szczególne potrzeby edukacyjne swoich uczniów, organizować życie społeczne na poziomie szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami i rodzicami oraz społecznością lokalną;
  • dydaktyki przedmiotowej, umożliwiające skuteczne prowadzenie zajęć edukacyjnych, rozbudzanie zainteresowań poznawczych oraz wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia poprzez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także umiejętność badania i oceny osiągnięć uczniów oraz własnej praktyki dydaktyczno - wychowawczej,
  • wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu.
  Wiedza społeczno - humanistyczna zdobyta na studiach oraz umiejętności organizatorskie, kierownicze, pedagogiczne, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów, prowadzenia promocji daje możliwości oddziaływania na jednostkę, grupę i szersze środowisko społeczne i podejmowanie różnorodnych ról społeczno - zawodowych.

  Różnorodność form życia publicznego umożliwia także absolwentom kierunku politologia w specjalności zawodowej edukacja wiedzy o społeczeństwie i historii zatrudnienie w instytucjach społecznych, politycznych, oświatowych, kulturalnych oraz administracji państwowej i samorządowej. Zatrudnienie naszych absolwentów, to gwarancja posiadania wysokiej klasy specjalistów przez wyżej wymienione instytucje, co jest szczególnie ważne w perspektywie postępującej integracji europejskiej.

  ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia zawodowe na specjalności trwają 6 semestrów. Obejmują one zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i seminaria) oraz 8-tygodniową praktykę zawodową. Na program studiów składają się przedmioty ogólne oraz specjalnościowe. Formą rozliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin, zaliczenie z oceną lub zaliczenie.

  Studia kończą się egzaminem dyplomowym, do którego dopuszczenie uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, praktyki i pracy dyplomowej.

  OPIS ZAŁOŻEŃ PLANOWANEGO PRZEBIEGU PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH
  Praktyki pedagogiczne przygotowują studentów od strony praktycznej do pełnienia funkcji dydaktyczno - wychowawczych w placówkach szkolnych. Zapoznają także z funkcjonowaniem instytucji samorządowych, społecznych, ośrodków kultury, mediów (szczególnie lokalnych) Z tych powodów praktyka zawodowa realizowana jest w dwóch etapach:
  1. Praktyka asystencka - śródroczna, przypada na III i IV semestr studiów (na II roku), trwa 6 tygodni (po 3 tygodnie w każdym semestrze studiów ). Jeden semestr w szkole podstawowej, drugi semestr w gimnazjum).
  2. Praktyka międzysemestralna - metodyczna (indywidualna - 2 tygodnie), realizowana po drugim roku studiów, we wrześniu. Miejscem praktyki jest szkoła podstawowa lub gimnazjum.
  Studia niestacjonarne, obejmujące te same treści programowe, realizowane są w 60% wymiaru godzin, z wyjątkiem przedmiotów specjalnościowych i specjalizacyjnych, których liczba jest taka sama jak na studiach stacjonarnych. Zajęcia odbywają się podczas trzydniowych zjazdów, z reguły dwa razy w miesiącu (piątek po południu, sobota, niedziela). Praktyka zawodowa na studiach niestacjonarnych trwają również 8 tygodni i nosi nazwę praktyki metodycznej , która ma indywidualny charakter, a realizowana jest po drugim roku studiów. Miejscem praktyki jest szkoła podstawowa lub gimnazjum. Studenci studiów niestacjonarnych ustalają je we własnym zakresie.

Inne informacje związane z politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |