Información

"Kształcić studenta i obywatela otwartego na
uniwersalne wartości i nowe idee"


Uczelnia powołana jest do wychowywania i kształcenia, wdrażania nowoczesnych programów i metod nauczania, prowadzenia i rozwijania badań naukowych, wzmacniania więzi z pracodawcami lokalnego, regionalnego i globalnego rynku pracy oraz współuczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i regionalnej.
U podstaw działalności Uczelni znajdują się takie wartości jak: prawda, uniwersalizm, student, kadra, związek z miastem i regionem.
Uczelnia dąży do jak najlepszego kształcenia i wychowywania uczestników życia społecznego (studentów - obywateli - pracowników).

Z tak sformułowanej misji Uczelni wynikają jej cztery podstawowe cele:

- edukacyjno wychowawczy
Uczelnia kształci  i wychowuje, zgodnie z ideałami humanizmu, tolerancji oraz odpowiedzialności za losy społeczeństwa kompetentnych pracowników, odpowiedzialnych obywateli, dojrzałych ludzi zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki lokalnej, regionalnej i globalnej.
Zadanie to Uczelnia realizuje w duchu szacunku dla prawdy oraz starannej pracy dysponując odpowiedzialną i wysoce wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną, nowoczesnymi programami i metodami nauczania, materialną bazą dydaktyczną.

- poznawczo-badawczy
Zadaniem Uczelni jest poznawanie prawdy o człowieku i społeczeństwie, uczestniczenie
w rozwoju nauk i praktyki społeczno-gospodarczej oraz sprzyjanie rozwojowi zainteresowań i aspiracji naukowych Jej kadry naukowo-dydaktycznej.
Cel ten Uczelnia realizuje prowadząc wysokiej jakości badania naukowe w dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych, opracowując profesjonalne ekspertyzy na potrzeby praktyki społeczno-gospodarczej, biorąc udział w programach rozwoju na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz podejmując współpracę z zagranicznymi placówkami badawczo-rozwojowymi i edukacyjnymi.

- integracyjny
Uczelnia integruje środowiska naukowe, studenckie i społeczno-gospodarcze oraz umacniania więzi pomiędzy przedstawicielami tych środowisk ludźmi nauki, studentami, przedstawicielami organów władz, praktykami gospodarczymi).
Cel ten Uczelnia realizuje poprzez aktywne angażowanie się studentów i pracowników Uczelni w życie społeczności lokalnej i regionalnej, a także poprzez organizację konferencji naukowych, seminariów, wykładów otwartych oraz innego tego typu aktywności.

- kulturotwórczy
Rolą Uczelni jest kształtowanie i propagowanie wzorców kulturowych opartych na szacunku do tradycji oraz godności osoby ludzkiej i jej praw wynikających z ideałów humanizmu, demokracji i tolerancji.
Uczelnia pielęgnuje tradycje narodowe, troskę o język polski oraz otwartość na idee, wzorce zachowań, modele awansu zawodowego i społecznego, które są godne upowszechnienia i popularyzacji.

Uczelnia realizuje i będzie realizować powyższe cele z jak największą starannością, jak najpełniej wykorzystując wszystkie posiadane zasoby ludzkie, finansowe i rzeczowe.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
została utworzona na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 1997 roku nr DSN 1-0145/TBM/98/97 i wpisana do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 107 jako uczelnia niepaństwowa.
 

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |