Home > Studia I Stopnia > Handel Międzynarodowy > Zaoczne > Tychy > Studia I Stopnia - Handel Międzynarodowy - Tychy - Śląskie

Studia I Stopnia - Handel Międzynarodowy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiNS-Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Handel Międzynarodowy - Zaoczne - Tychy - Śląskie

 • Cele
  Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie i Marketing jest z jednej strony zdobycie przez studentów wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy, a z drugiej umiejętności praktycznych i specjalistycznych kwalifikacji w zakresie wybranej specjalności. Absolwenci Zarządzania i Marketingu posiadają umiejętność praktycznego zastosowania w pracy zawodowej bogatego zbioru metod i technik organizatorskich, opanowane instrumentarium potrzebne do analiz ekonomiczno-finansowych, badania rynku, zarządzania projektami, a także dobrą znajomość problematyki zarządzania międzynarodowego, zwłaszcza w realiach Unii Europejskiej. Ponadto absolwenci są biegli w obsłudze komputera i dobrze władają przynajmniej jednym językiem obcym. Absolwenci rozumieją współczesne rozwiązania cywilizacyjne, są otwarci na świat i innych ludzi oraz cechuje ich wysoka etyka zawodowa. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczną pracę w charakterze menedżera, jak i właściciela przedsiębiorstwa. Potrafią zaprojektować biznes produkcyjny i usługowy, strukturę organizacyjną firmy, opracowywać wnioski inwestycyjne i kredytowe. W czasie studiów poznali zasady zarządzania ludźmi i komunikowania się w organizacji; potrafią przeprowadzić badania i analizy rynkowe, przyswojone mają umiejętności promowania i reklamy. Są również przygotowani do pracy w sektorach wysokich technologii, nabyli umiejętności stymulowania procesów innowacyjnych i ich wdrażania. Absolwenci kierunku Zarządzanie i Marketing, dzięki licznym zajęciom prowadzonym interaktywnie, opanowują sztukę prezentowania i przekonywania. W ramach nauki odbywają również praktyki u polskich i zagranicznych pracodawców. Są bardzo dobrze przygotowani do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  WARUNKI KWALIFIKACJI NA STUDIA na studia stacjonarne (dzienne) - według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. na studia niestacjonarne (zaoczne) - według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Wymagane dokumenty: oryginał świadectwa dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (lub duplikat na oryginalnym druku); podanie o przyjęcie na studia; umowę określającą warunki odpłatności za studia w WSZiNS w Tychach (w 3 egzemplarzach) dowód wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Przedmioty na specjalności Handel Międzynarodowy:
   
  • Język obcy
  • II język obcy
  • Mikroekonomia
  • Makroekonomia
  • Matematyka
  • Statystyka opisowa
  • Podstawy ekonometrii
  • Technologie informacyjne
  • Podstawy zarządzania
  • Nauki o organizacji
  • Procesy informacyjne w zarządzaniu
  • Informatyka w zarządzaniu
  • Marketing
  • Badania marketingowe
  • Finanse
  • Zachowania organizacyjne
  • Zarządzanie strategiczne
  • Rachunkowość finansowa
  • Zarządzanie produkcją / Metody i techniki organizatorskie
  • Zarządzanie logistyką
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Prawo /podstawy
  • Bezpieczeństwo publiczne / Dowodzenie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Socjologia z elementami psychologii / Elementy filozofii
  • Sport
  • Etyka biznesu / Multikulturowość we współczesnym zarządzaniu
  • Prawo pracy (kanon)/ Prawo gospodarcze
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie projektami
  • Operacje i techniki operacyjne
  • Ochrona własności intelektualnej
  • seminarium dyplomowe
  • Międzynarodowe prawo handlowe
  • M.S.E.
  • Finanse międzynarodowe / Pozyskiwanie srodków finansowych UE
  • Międzynarodowe procesy integracyjne
  • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
  • Marketing międzynarodowy / Marketing globalny
  • Polityka wymiany gospodarczej z zagranicą
  • Rozliczenia międzynarodowe / Europejska integracja walutowa
  • Negocjacje / Negocjacje międzynarodowe
  • Polityka innowacyjna UE / Gospodarka wiedzy UE
  • KTN - podmiot gospodarki światowej
  • Polityka regionalna UE
  • Język obcy specjalizacyjny
  • zajęcia fakultatywne
  WARUNKI STUDIOWANIA

  Studia realizowane są w systemie semestralnym. Każdy semestr kończy się sesją zaliczeniową i egzaminacyjną. Tok studiowania określony jest Regulaminem Studiów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów tradycyjnych i aktywnych, ćwiczeń, zajęć seminaryjnych, warsztatów i lektoratów. W czasie studiów stacjonarnych obowiązuje praktyka dyplomowa, przy organizowaniu której student musi wykazać się dużą aktywnością.

  Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) prowadzone są od poniedziałku do piątku.

  Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w trybie co tygodniowym lub co dwa tygodnie zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem - w piątkowe popołudnia oraz w soboty i niedziele.

  Studenci mają prawo do tworzenia organizacji uczelnianych, są zachęcani do pracy w AIESEC, tworzenia własnego pisma i innych form aktywności w Uczelni poza nauką.

   

Inne informacje związane z Handel Międzynarodowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |