Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Zaoczne > Tychy > Studia I Stopnia - Administracja - Tychy - Śląskie

Studia I Stopnia - Administracja - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiNS-Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja - Zaoczne - Tychy - Śląskie

 • Cele
  Proces przekształceń systemowych rodzi konieczność podejmowania działań zmierzających do kreowania nowoczesnej kadry o specjalistycznym przygotowaniu i kwalifikacjach pozwalających na szybkie dopasowanie swojego miejsca pracy do nowych potrzeb. Potencjał intelektualny, dobre przygotowanie fachowe, znajomość najnowszych technik pracy w administracji, znajomość prawa i zagadnień organizacji przy jednoczesnym mądrym czerpaniu z doświadczeń historycznych daje gwarancje spełnienia oczekiwań, jakie stawia społeczeństwo względem funkcjonariuszy publicznych. Osoba pełniąca funkcje w aparacie administracji publicznej musi odznaczać się wyrobieniem społecznym i wysokim poziomem etycznym. Musi potrafić samodzielnie rozwiązywać problemy i identyfikować się z etosem pracownika administracji oraz pragmatyką pracy urzędnika. Ważne jest również zrozumienie znaczenia mechanizmów demokracji, w szczególności istoty samorządności. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych realizuje program kształcenia odpowiadający wyżej wskazanym wymogom, a dotychczasowe doświadczenia Uczelni oraz kadra naukowa dają gwarancje rzetelnego wywiązania się z założonych propozycji programowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  WARUNKI KWALIFIKACJI NA STUDIA na studia stacjonarne (dzienne) - według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. na studia niestacjonarne (zaoczne) - według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Wymagane dokumenty: oryginał świadectwa dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (lub duplikat na oryginalnym druku); podanie o przyjęcie na studia; umowę określającą warunki odpłatności za studia w WSZiNS w Tychach (w 3 egzemplarzach) dowód wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Wykaz przedmiotów na specjalności: Administracja ogólna

  1. Język angielski

  2. II język obcy

  3. Historia administracji

  4. Logika / Logika dla prawników

  5. Konstytucyjne systemy organów państwowych

  6. Wstęp do prawoznawstwa

  7. Historia doktryn polityczno-prawnych

  8. Informatyka

  9. Podstawy ekonomii (mikro i makro)

  10. Socjologia i metody badań socjologicznych

  11. Sport

  12. Nauka administracji

  13. Podstawy negocjacji i mediacji w administracji

  14. Prawo cywilne z umowami w administracji

  15. Techniki organizatorskie i decyzyjne w administracji

  16. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

  17. Prawo administracyjne

  18. Historia ustroju Polski/Samorząd terytorialny w rozwoju historycznym

  19. Historia praw człowieka i obywatela / Systemy totalitarne w Europie

  20. Postępowanie administracyjne

  21. Prawo pracy i prawo urzędnicze

  22. Etyka

  23. Filozofia

  24. Publiczne prawo gospodarcze i zamówienia publiczne

  25. Legislacja administracyjna

  26. Instytucje UE / Źródła prawa UE

  27. Prawo karne i prawo wykroczeń

  28. Prawo finansów publicznych

  29. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji

  30. Sądowa kontrola administracji na tle porównawczym/Powszechna historia ustroju

  31. Postępowanie egzekucyjne w administracji

  32. Prawo zobowiązań / Umowy w obrocie gospodarczym

  33. Prawo handlowe / Prawo sportowe

  34. Dzieje europejskiej kultury prawnej

  35. Integracja gospodarcza UE / Problemy globalizacji

  36. Komunikacja społeczna / Podstawy psychologii

  37. Ustrój samorządu terytorialnego

  38. Organizacja ochrony środowiska/ Ochrona wód w prawie polskim

  39. Ustrój organów ochrony prawnej

  40. Prawo spadkowe / Zasady dziedziczenia ustawowego

  41. Prawo rzeczowe / Prawo rolne i gospodarka gruntami

  42. Zarys patologii społecznych / Przestępczość młodocianych

  43. Prawo podatkowe

  44. Wstęp do prawa bankowego

  45. Język obcy- terminologia prawna i adm.

  46. Polityka społeczna / Ochrona własności intelektualnej

  47. Zarządzanie międzynarodowe

  48. Statystyka z demografią

  49. Wykłady do wyboru

  50. Wykłady do wyboru

  51. Techniki pisania prac dyplomowych - wybór prowadzącego

  52. Proseminarium - wybór prowadzącego

  53. Seminarium dyplomowe

  Warunki Studiowania

  Studia realizowane są w systemie semestralnym. Każdy semestr kończy się sesją zaliczeniową i egzaminacyjną. Tok studiowania określony jest Regulaminem Studiów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów tradycyjnych i aktywnych, ćwiczeń, zajęć seminaryjnych, warsztatów i lektoratów. W czasie studiów stacjonarnych obowiązuje praktyka dyplomowa, przy organizowaniu której student musi wykazać się dużą aktywnością.

  Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) prowadzone są od poniedziałku do piątku.

  Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w trybie co tygodniowym lub co dwa tygodnie zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem - w piątkowe popołudnia oraz w soboty i niedziele.

  Studenci mają prawo do tworzenia organizacji uczelnianych, są zachęcani do pracy w AIESEC, tworzenia własnego pisma i innych form aktywności w Uczelni poza nauką.


Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |