Studia I Stopnia - Administracja - Tychy - Śląskie - Tychy studia administracja - I1185

Home>Studia I Stopnia>Administracja-ogólne>Zaoczne>Tychy>Studia I Stopnia - Administracja - Tychy - Śląskie
 
Studia I Stopnia - Administracja - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
WSZiNS-Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

Studia I Stopnia - Administracja - Tychy - Śląskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: WSZiNS-Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Tychy studia administracja
Studia I Stopnia - Administracja - Tychy - Śląskie Szczegóły
Cel:
Proces przekształceń systemowych rodzi konieczność podejmowania działań zmierzających do kreowania nowoczesnej kadry o specjalistycznym przygotowaniu i kwalifikacjach pozwalających na szybkie dopasowanie swojego miejsca pracy do nowych potrzeb. Potencjał intelektualny, dobre przygotowanie fachowe, znajomość najnowszych technik pracy w administracji, znajomość prawa i zagadnień organizacji przy jednoczesnym mądrym czerpaniu z doświadczeń historycznych daje gwarancje spełnienia oczekiwań, jakie stawia społeczeństwo względem funkcjonariuszy publicznych. Osoba pełniąca funkcje w aparacie administracji publicznej musi odznaczać się wyrobieniem społecznym i wysokim poziomem etycznym. Musi potrafić samodzielnie rozwiązywać problemy i identyfikować się z etosem pracownika administracji oraz pragmatyką pracy urzędnika. Ważne jest również zrozumienie znaczenia mechanizmów demokracji, w szczególności istoty samorządności. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych realizuje program kształcenia odpowiadający wyżej wskazanym wymogom, a dotychczasowe doświadczenia Uczelni oraz kadra naukowa dają gwarancje rzetelnego wywiązania się z założonych propozycji programowych.
Profil słuchacza / Wymogi:
WARUNKI KWALIFIKACJI NA STUDIA na studia stacjonarne (dzienne) - według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. na studia niestacjonarne (zaoczne) - według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Wymagane dokumenty: oryginał świadectwa dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (lub duplikat na oryginalnym druku); podanie o przyjęcie na studia; umowę określającą warunki odpłatności za studia w WSZiNS w Tychach (w 3 egzemplarzach) dowód wpłaty wpisowego
Tutuł uzyskany:
Licencjat
Szczegółowe informacje:
Wykaz przedmiotów na specjalności: Administracja ogólna

1. Język angielski

2. II język obcy

3. Historia administracji

4. Logika / Logika dla prawników

5. Konstytucyjne systemy organów państwowych

6. Wstęp do prawoznawstwa

7. Historia doktryn polityczno-prawnych

8. Informatyka

9. Podstawy ekonomii (mikro i makro)

10. Socjologia i metody badań socjologicznych

11. Sport

12. Nauka administracji

13. Podstawy negocjacji i mediacji w administracji

14. Prawo cywilne z umowami w administracji

15. Techniki organizatorskie i decyzyjne w administracji

16. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

17. Prawo administracyjne

18. Historia ustroju Polski/Samorząd terytorialny w rozwoju historycznym

19. Historia praw człowieka i obywatela / Systemy totalitarne w Europie

20. Postępowanie administracyjne

21. Prawo pracy i prawo urzędnicze

22. Etyka

23. Filozofia

24. Publiczne prawo gospodarcze i zamówienia publiczne

25. Legislacja administracyjna

26. Instytucje UE / Źródła prawa UE

27. Prawo karne i prawo wykroczeń

28. Prawo finansów publicznych

29. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji

30. Sądowa kontrola administracji na tle porównawczym/Powszechna historia ustroju

31. Postępowanie egzekucyjne w administracji

32. Prawo zobowiązań / Umowy w obrocie gospodarczym

33. Prawo handlowe / Prawo sportowe

34. Dzieje europejskiej kultury prawnej

35. Integracja gospodarcza UE / Problemy globalizacji

36. Komunikacja społeczna / Podstawy psychologii

37. Ustrój samorządu terytorialnego

38. Organizacja ochrony środowiska/ Ochrona wód w prawie polskim

39. Ustrój organów ochrony prawnej

40. Prawo spadkowe / Zasady dziedziczenia ustawowego

41. Prawo rzeczowe / Prawo rolne i gospodarka gruntami

42. Zarys patologii społecznych / Przestępczość młodocianych

43. Prawo podatkowe

44. Wstęp do prawa bankowego

45. Język obcy- terminologia prawna i adm.

46. Polityka społeczna / Ochrona własności intelektualnej

47. Zarządzanie międzynarodowe

48. Statystyka z demografią

49. Wykłady do wyboru

50. Wykłady do wyboru

51. Techniki pisania prac dyplomowych - wybór prowadzącego

52. Proseminarium - wybór prowadzącego

53. Seminarium dyplomowe

Warunki Studiowania

Studia realizowane są w systemie semestralnym. Każdy semestr kończy się sesją zaliczeniową i egzaminacyjną. Tok studiowania określony jest Regulaminem Studiów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów tradycyjnych i aktywnych, ćwiczeń, zajęć seminaryjnych, warsztatów i lektoratów. W czasie studiów stacjonarnych obowiązuje praktyka dyplomowa, przy organizowaniu której student musi wykazać się dużą aktywnością.

Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) prowadzone są od poniedziałku do piątku.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w trybie co tygodniowym lub co dwa tygodnie zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem - w piątkowe popołudnia oraz w soboty i niedziele.

Studenci mają prawo do tworzenia organizacji uczelnianych, są zachęcani do pracy w AIESEC, tworzenia własnego pisma i innych form aktywności w Uczelni poza nauką.


Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Administracja-ogólne: