Studia I Stopnia - Profilaktyka Patologii Społecznych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiNS-Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Profilaktyka Patologii Społecznych - Zaoczne - Tychy - Śląskie

 • Cele
  Studia socjologiczne, realizowane w tyskiej Uczelni, opierają się na kilku fundamentalnych założeniach, rzutujących później na sylwetkę i kompetencje zawodowe absolwenta. Po pierwsze, kształcenie zorientowane jest na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych, gotowości do uczestnictwa w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Po drugie, edukacja teoretyczna jest jednoznacznie powiązana z kształceniem i przygotowaniem praktycznym, praktykami śródrocznymi i studiami terenowymi. Po trzecie, zachowana zostaje proporcja między analizą zjawisk społecznych w najbliższym otoczeniu oraz w szerokim europejskim i pozaeuropejskim tle. Po czwarte wreszcie, edukacji socjologicznej w WSZiNS towarzyszy przekonanie o konieczności budowy społeczeństwa obywatelskiego, opartego na zasadzie tolerancji, solidarności i zaufaniu społecznym oraz gotowości do społecznej kooperacji i kompromisów. Absolwent socjologii potrafi samodzielnie między innymi: * zaprojektować, przeprowadzać i nadzorować badania rynkowo-marketingowe, badania opinii publicznej, badania popularności partii i liderów politycznych w sposób zgodny ze sztuką socjologiczną, przy odpowiednim doborze próby badawczej, * sporządzić diagnozę problemów społecznych, w tym zjawisk dewiacyjnych i patologicznych, w skali instytucji i społeczności lokalnej, wykorzystując kompetencje badawcze w zakresie ilościowych technik badań socjologicznych (np. ankieta), jak i ich jakościowych odmian (wywiad grupowy zogniskowany), technik projekcyjnych (testy zdań niedokończonych itd.), * sporządzić raport ze standardowych i niestandardowych wyników badań, z ich przełożeniem na język wskazań praktycznych, * realizować - w kooperacji z psychologami, pedagogami - zadania stawiane socjologowi w instytucjach samorządowych, w firmach publicznych i prywatnych, funkcje socjoterapeutyczne w wyspecjalizowanych instytucjach oświatowych (np. szkoły), pomocowych, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, * przygotować prognozę zjawisk społecznych i rejestr zagrożeń związanych z działaniami władz miejskich, poczynaniami przedsiębiorstw, nowymi inwestycjami, wywłaszczeniami, budową autostrad czy likwidacją nierentownych zakładów pracy.
 • Profil słuchacza / wymogi
  WARUNKI KWALIFIKACJI NA STUDIA na studia stacjonarne (dzienne) - według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. na studia niestacjonarne (zaoczne) - według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Wymagane dokumenty: oryginał świadectwa dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (lub duplikat na oryginalnym druku); podanie o przyjęcie na studia; umowę określającą warunki odpłatności za studia w WSZiNS w Tychach (w 3 egzemplarzach) dowód wpłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Wykaz przedmiotów na specjalności: profilaktyka patologii społecznych
   
  1.     Wstęp do socjologii
  2.     Elementy ekonomii
  3.     Psychologia społeczna
  4.     Współczesne społeczeństwo polskie
  5.     Teoria rozwoju społecznego
  6.     Historia myśli społecznej
  7.     Socjologia makrostruktur społecznych
  8.     Antropologia kulturowa
  9.     Historia socjologii
  10.     Metody statystyczne w socjologii
  11.     Procesy ludnościowe
  12.     Metody badań społecznych
  13.     Współczesne teorie socjologiczne
  14.     Etyka zawodu socjologa
  15.     Seminarium dyplomowe
  16.     Język obcy I
  17.     Język obcy II
  18.     J. obcy - terminologia socjologiczna
  19.     Technologia informacyjna
  20.     Wychowanie fizyczne
  21.     Ochrona własności intelektualnej
  22.     Wykład do wyboru I
  23.     Wykład do wyboru II
  24.     Wykład do wyboru III
  25.     Wykład do wyboru IV
  26.     Przygotowanie do praktyk
  27.     Wykład monograficzny
  28.     Dewiacja i patologia społeczna
  29.     Rodzina i jej dysfukcje
  30.     Profilaktyka patologii społęcznych
  31.     Toksykomania
  32.     Wybr .aspekty zachowań przest.
  33.     System prawny wobec pat.społ.
  34.     Kryminologia

  WARUNKI STUDIOWANIA


  Studia realizowane są w systemie semestralnym. Każdy semestr kończy się sesją zaliczeniową i egzaminacyjną. Tok studiowania określony jest Regulaminem Studiów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów tradycyjnych i aktywnych, ćwiczeń, zajęć seminaryjnych, warsztatów i lektoratów. W czasie studiów stacjonarnych obowiązuje praktyka dyplomowa, przy organizowaniu której student musi wykazać się dużą aktywnością.

  Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) prowadzone są od poniedziałku do piątku.

  Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w trybie co tygodniowym lub co dwa tygodnie zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem - w piątkowe popołudnia oraz w soboty i niedziele.

  Studenci mają prawo do tworzenia organizacji uczelnianych, są zachęcani do pracy w AIESEC, tworzenia własnego pisma i innych form aktywności w Uczelni poza nauką.

   

Inne informacje związane z socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |