Studia II Stopnia - Socjologia Mediów - Katowice - Śląskie - GWSH -Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - I1110

Home>Studia II Stopnia>Socjologia>Zaoczne>Katowice>Studia II Stopnia - Socjologia Mediów - Katowice - Śląskie
 
Studia II Stopnia - Socjologia Mediów - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
GWSH -Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Studia II Stopnia - Socjologia Mediów - Katowice - Śląskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: GWSH -Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Studia II Stopnia - Socjologia Mediów - Katowice - Śląskie Szczegóły
Cel:
Celem tej specjalności jest wykształcenie dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą specjalistów posiadających umiejętność kreowania, prowadzenia i prezentacji badań społecznych. Potrafiących w sposób samodzielny i analityczny podejść do rzeczywistości społecznej. Studia na tej specjalności mają wyposażyć studentów w wiedzę z zakresu socjologii współczesnej, wzbogacone o specjalizacyjne elementy z psychologii społecznej, filozofii oraz innych pokrewnych dyscyplin z grona nauk społecznych. Szczególny nacisk położony został na najnowsze trendy w teoriach komunikowania społecznego, problemy wynikające z komunikacji miedzykulturowej i etnicznej, zasady komunikowania publicznego, politycznego oraz zagadnienia socjologiczne związane ściślej ze środkami masowego przekazu (prasa, radio, telewizja).
Tutuł uzyskany:
Magister
Szczegółowe informacje:
Socjologia Mediów

Perspektywy zawodowe
Absolwenci (magsitrzy) GWSH specjalności Socjologia Mediów są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w pionach marketingowych, prowadzenia działań typu public realtions oraz pracy w niszowych obszarach rynku mediów, gdzie poszukiwani są, interdyscyplinarnie wykształceni specjaliści z zakresu szeroko rozumianych mediów i komuniakcji społecznych. Przykładowymi stanowiskami pracy, na których absolwenci GWSH specjalności Socjologia Mediów mogą podjąć zatrudnienie, są: specjalista ds. komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, doradca ds. komunikacji międzykulturowej, specjalista kreowania wizerunku firmy. specjalista ds. reklamy prasowej, radiowej lub telewizyjnej.


Przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe - wspólne dla wszystkich specjalności na kierunku Socjologia (studia II stopnia, niestacjonarne)

    * Filozofia
    * Logika
    * Globalne procesy społeczne
    * Socjologia zmiany społecznej
    * Laboratorium socjologiczne
    * Socjologia rodziny
    * Psychologia pracy i zarządzania
    * Metodologia nauk społecznych
    * Procedury badań ewaluacyjnych
    * Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych
    * Socjologia polityki
    * Polska myśl socjologiczna
    * Socjologia edukacji i wychowania
    * Trening asertywności
    * Zajęcia rekreacyjno-sportowe (fakultet)

Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne - wykładane w ramach specjalności Socjologia Mediów (studia II stopnia, niestacjonarne)

    * Warsztaty dziennikarskie (prasa, radio, telewizja, internet)
    * Kultura masowa - wybrane aspekty
    * Psychologia środowiskowa
    * Metody badań medioznawczych
    * Współczesne systemy medialne
    * Przedmioty specjalnościowe do wyboru
    * Język obcy specjalizacyjny (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, wloski lub rosyjski) -            fakultet
    * Proseminarium
    * Seminarium magisterskie
Inne informacje związane z Studia II Stopnia i Socjologia: