Studia I Stopnia - Socjologia - Tychy - Śląskie - WSZiNS-Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach - I1189

Home>Studia I Stopnia>Socjologia>Zaoczne>Tychy>Studia I Stopnia - Socjologia - Tychy - Śląskie
 
Studia I Stopnia - Socjologia - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
WSZiNS-Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

Studia I Stopnia - Socjologia - Tychy - Śląskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: WSZiNS-Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Studia I Stopnia - Socjologia - Tychy - Śląskie Szczegóły
Cel:
rzutujących później na sylwetkę i kompetencje zawodowe absolwenta. Po pierwsze, kształcenie zorientowane jest na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych, gotowości do uczestnictwa w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Po drugie, edukacja teoretyczna jest jednoznacznie powiązana z kształceniem i przygotowaniem praktycznym, praktykami śródrocznymi i studiami terenowymi. Po trzecie, zachowana zostaje proporcja między analizą zjawisk społecznych w najbliższym otoczeniu oraz w szerokim europejskim i pozaeuropejskim tle. Po czwarte wreszcie, edukacji socjologicznej w WSZiNS towarzyszy przekonanie o konieczności budowy społeczeństwa obywatelskiego, opartego na zasadzie tolerancji, solidarności i zaufaniu społecznym oraz gotowości do społecznej kooperacji i kompromisów. Absolwent socjologii potrafi samodzielnie między innymi: * zaprojektować, przeprowadzać i nadzorować badania rynkowo-marketingowe, badania opinii publicznej, badania popularności partii i liderów politycznych w sposób zgodny ze sztuką socjologiczną, przy odpowiednim doborze próby badawczej, * sporządzić diagnozę problemów społecznych, w tym zjawisk dewiacyjnych i patologicznych, w skali instytucji i społeczności lokalnej, wykorzystując kompetencje badawcze w zakresie ilościowych technik badań socjologicznych (np. ankieta), jak i ich jakościowych odmian (wywiad grupowy zogniskowany), technik projekcyjnych (testy zdań niedokończonych itd.), * sporządzić raport ze standardowych i niestandardowych wyników badań, z ich przełożeniem na język wskazań praktycznych, * realizować - w kooperacji z psychologami, pedagogami - zadania stawiane socjologowi w instytucjach samorządowych, w firmach publicznych i prywatnych, funkcje socjoterapeutyczne w wyspecjalizowanych instytucjach oświatowych (np. szkoły), pomocowych, zwłaszcza na szczeblu lokalnym, * przygotować prognozę zjawisk społecznych i rejestr zagrożeń związanych z działaniami władz miejskich, poczynaniami przedsiębiorstw, nowymi inwestycjami, wywłaszczeniami, budową autostrad czy likwidacją nierentownych zakładów pracy.
Profil słuchacza / Wymogi:
WARUNKI KWALIFIKACJI NA STUDIA na studia stacjonarne (dzienne) - według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. na studia niestacjonarne (zaoczne) - według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. Wymagane dokumenty: oryginał świadectwa dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (lub duplikat na oryginalnym druku); podanie o przyjęcie na studia; umowę określającą warunki odpłatności za studia w WSZiNS w Tychach (w 3 egzemplarzach) dowód wpłaty wpisowego
Tutuł uzyskany:
Licencjat
Szczegółowe informacje:

  Wykaz przedmiotów na specjalności: Socjologia ogólna

 
1.     Wstęp do socjologii
2.     Elementy ekonomii
3.     Psychologia społeczna
4.     Współczesne społeczeństwo polskie
5.     Teoria rozwoju społecznego
6.     Historia myśli społecznej
7.     Socjologia makrostruktur społecznych
8.     Antropologia kulturowa
9.     Historia socjologii
10.     Metody statystyczne w socjologii
11.     Procesy ludnościowe
12.     Metody badań społecznych
13.     Współczesne teorie socjologiczne
14.     Etyka zawodu socjologa
15.     Seminarium dyplomowe
16.     Język obcy I
17.     Język obcy II
18.     J. obcy - terminologia socjologiczna
19.     Technologia informacyjna
20.     Wychowanie fizyczne
21.     Ochrona własności intelektualnej
22.     Wykład do wyboru I
23.     Wykład do wyboru II
24.     Wykład do wyboru III
25.     Wykład do wyboru IV
26.     Przygotowanie do praktyk
27.     Wykład monograficzny
28.     Socjologia kultury
29.     Socjologia organizacji
30.     Socjologia polityki
31.     Socjologia regionu i społeczności lok.
32.     Socjologia grup etn. i mniejsz. narod.
33.     Społeczne problemy gospodarki

WARUNKI STUDIOWANIA

Studia realizowane są w systemie semestralnym. Każdy semestr kończy się sesją zaliczeniową i egzaminacyjną. Tok studiowania określony jest Regulaminem Studiów. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów tradycyjnych i aktywnych, ćwiczeń, zajęć seminaryjnych, warsztatów i lektoratów. W czasie studiów stacjonarnych obowiązuje praktyka dyplomowa, przy organizowaniu której student musi wykazać się dużą aktywnością.

Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) prowadzone są od poniedziałku do piątku.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w trybie co tygodniowym lub co dwa tygodnie zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem - w piątkowe popołudnia oraz w soboty i niedziele.

Studenci mają prawo do tworzenia organizacji uczelnianych, są zachęcani do pracy w AIESEC, tworzenia własnego pisma i innych form aktywności w Uczelni poza nauką.
Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Socjologia: