Información

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach włącza się w budowę nowoczesnego społeczeństwa wiedzy w Regionie Mazowieckim i na Ziemi Siedleckiej.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach realizuje swoje cele w obszarach:

1. kształcenia kadr dla przyszłości - Uczelnia przekazuje uniwersalną, profesjonalną i globalnie aktualną wiedzę oraz kształci umiejętności elastycznego dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia.
2. tworzenia wiedzy i jej transferu - Uczelnia prowadzi badania naukowe i wdrożenia nakierowane na potrzeby innowacyjnej gospodarki regionu.
3. budowy społeczeństwa wiedzy - Uczelnia rozwija kapitał społeczny Mazowsza i Ziemi Siedleckiej poprzez kształtowanie postaw obywatelskich, popularyzację wiedzy oraz działalność społecznie użyteczną.

Wiodącym zadaniem Uczelni jest kreowanie elit społecznych, zdolnych do kształcenia ustawicznego, przedsiębiorczych, mobilnych i przejawiających troskę o dobro i interesy kraju, upowszechniających w swoim środowisku wiedzę i postawy obywatelskie.

Wobec postawionych celów, misję Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach daje się uprościć i zawrzeć w haśle:

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach kształci kadry dla przyszłości, tworzy i transferuję praktyczną wiedzę oraz buduje społeczeństwo informacyjne Mazowsza i Ziemi Siedleckiej.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach to nowoczesna Uczelnia zawodowa, przyjazna i dostępna dla wszystkich tych, którzy chcą się uczyć i podnosić swoje kwalifikacje. Została utworzona w oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 1999 r. i zarejestrowana w rejestrze MEN pod pozycją 22, jako wyższa szkoła zawodowa.

Uczelnia dba o wysoki poziom i jakość nauczania, co potwierdzają pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kształcenie w naszej Uczelni ma na celu przygotowanie studentów do kariery na polskim i europejskim rynku pracy. Oferta edukacyjna WSFiZ obejmuje: studia licencjacie, studia inżynierskie, studia podyplomowe, szkolenia oraz seminaria.

Organizacja zajęć dydaktycznych dostosowana jest do potrzeb studentów. Studia prowadzone są w dwóch formach organizacyjnych: jako studia stacjonarne (dzienne) i studia niestacjonarne (zaoczne). Studia trwają 6 semestrów na studiach licencjackich i 7 semestrów na studiach inżynierskich. Zajęcia studentów stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. Zajęcia studentów niestacjonarnych odbywają się w cyklu dwutygodniowym, w czasie sobotnio - niedzielnych zjazdów.

Podstawową formą zajęć dydaktycznych są wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz seminaria dyplomowe. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii multimedialnych i audiowizualnych.


W trakcie kształcenia, każdy student otrzymuje możliwość poznania pełnego zakresu wiedzy w ramach wybranego kierunku i specjalności studiów. Plany studiów zawierają przedmioty wykształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego oraz przedmioty specjalnościowe, przygotowane w oparciu o standardy programowe ustalone przez MNiSW.

Uczelnia kładzie nacisk na kształcenie praktyczne, dlatego też duży jest udział zajęć ćwiczeniowych i laboratoryjnych w ogólnej liczbie godzin studiów. Ponadto, Uczelnia prowadzi rozbudowany system praktyk zawodowych, który pozwala studentom sprawdzić swoje umiejętności przy realizacji konkretnych zadań, zapoznać się z wymaganiami pracodawców, poznać kulturę organizacyjną firm, realia pracy oraz zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe.

Uczelnia zapewnia bardzo dobre warunki do prowadzenia zajęć. Sale dydaktyczne wyposażone są w profesjonalny i nowoczesny sprzęt audiowizualny (nagłośnienie, dostęp do Internetu, projektory audiowizualne, ekrany). Sale komputerowe posiadają najnowocześniejszy sprzęt komputerowy z szybkim i stałym dostępem do Internetu. Do dyspozycji studiujących są nowoczesne sale ćwiczeniowe, wykładowe oraz pracownie komputerowe.

Posiadamy własną, bogato wyposażoną bibliotekę, w ramach której funkcjonuje czytelnia z księgozbiorem podręcznym, wyposażona w 10 stanowisk komputerowych oraz 35 miejsc do pracy własnej. Ponadto Uczelnia posiada własną oficynę wydawniczą, za pośrednictwem której prowadzi publikację podręczników, skryptów, zeszytów naukowych oraz materiałów z konferencji naukowych.

Rozbudowany system stypendialny pomaga studentom finansować naukę. Już od pierwszego roku przyznawane jest stypendium socjalne, a także na wyżywienie oraz stypendia specjalne. Najlepsi studenci otrzymują stypendia za wyniki w nauce i sporcie, niezależnie od stypendiów socjalnych. Dodatkowo, studenci naszej Uczelni mogą ubiegać się o zapomogi.

Na studentów WSFiZ czekają miejsca w wygodnie wyposażonym domu studenckim.

Studia to oczywiście nie tylko zajęcia przewidziane w programie studiów, to również najlepszy czas na zabawę, nawiązywanie długoletnich przyjaźni i realizowanie swoich pasji. Klimat panujący na Uczelni tworzy przyjazne środowisko dla studentów, którzy chętnie angażują się w działalność kół naukowych, organizacji studenckich (lokalnych i ogólnopolskich), poświęcają swój czas na działalność społeczną.

Po skończeniu studiów absolwenci naszej Uczelni mogą liczyć na pomoc Biura Karier, które wesprze ich starania w zdobyciu ciekawej i satysfakcjonującej pracy.

Siłą Uczelni jest umiejętność trafnego rozpoznawania tendencji rynkowych i wybór takich kierunków rozwoju, które zapewnią naszym studentom przewagę na współczesnym rynku pracy.
Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |