Studia I Stopnia-Polityka Regionalna Unii Europejskiej i Rozwój Obszarów Wiejskich

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Polityka Regionalna Unii Europejskiej i Rozwój Obszarów Wiejskich - W ciągu tygodnia - Rzeszów - Podkarpackie

 • Cele
  Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie absolwentów do zarządzania zadaniami inwestycyjnymi w regionie, w ramach środków pomocy strukturalnej Unii Europejskiej.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Kandydaci na studia licencjackie i inżynierskie składają: 1. podanie o przyjęcie na studia na ustalonym formularzu: * Podanie o przyjęcie na studia licencjackie 2. wymagane zaświadczenia i oświadczenia : * oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów WSFiZ oraz zasadami odpłatności za studia. Studentów studiów pomostowych dofinansowywanych z EFS obowiązują inne zasady odpłatności za studia pomostowe, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. W przypadku kandydatów na studia inżynierskie wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - druk skierowania można pobrać w Dziale Spraw Studenckich, 3. wymagane dokumenty : * świadectwo dojrzałości, * cztery zdjęcia o wymiarach 35x45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, * kserokopię dowodu osobistego (1 i 2 strona), * kserokopię dowodów wpłat opłaty rejestracyjnej i wpisowej.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia z zakresu „Polityka regionalna Unii Europejskiej i rozwój obszarów wiejskich” koncentrują się na:

  *poznaniu celów i zadań polityki regionalnej oraz rozwoju obszarów wiejskich,
  *zdobyciu wiedzy dotyczącej programowania, projektowania i realizacji projektów finansowych oraz ich nadzoru.

  Absolwent specjalności „Polityka regionalna Unii Europejskiej i rozwój obszarów wiejskich” zna:

  * prawo i postępowanie administracyjne,
  * podstawy prawa cywilnego i konstytucyjnego,
  * prawo karne skarbowe i prawo organizacji społecznych,
  * politykę regionalną Unii Europejskiej,
  * podstawy prawa rolnego i prawo zamówień publicznych,
  * zasady wsparcia rozwoju regionalnego i instytucjonalnego obszarów wiejskich,
  * fundusze strukturalne Unii Europejskiej,
  * założenia i realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia,
  * zasady partnerstwa publiczno – prawnego w procesie rozwoju regionalnego,
  * zasady współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i transnarodowej w programach regionalnych,
  * zarządzanie środkami pomocy strukturalnej w Polsce i w Unii Europejskiej,
  * zasady programowania i metodologię budowy projektów rozwoju regionalnego,
  * monitoring i zasady kontroli finansowej projektów funduszy strukturalnych.


  Ponadto, absolwent tej specjalności posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego, niezbędnego do podejmowania pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent, po ukończeniu studiów ze specjalnością „Polityka regionalna Unii Europejskiej i rozwój obszarów wiejskich”, przygotowany jest do pracy jako:

  -wyspecjalizowana kadra urzędów marszałkowskich, organów administracji państwowej i samorządowej stopnia gminnego oraz powiatowego,
  -pracownik oddziałów terenowych rządowych agencji interwencyjnych oraz płatniczych, a także banków oraz organizacji pozarządowych, promujących rozwój regionalny oraz obszarów wiejskich.


  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

     1. Język obcy
     2. Podstawy mikro i makroekonomii
     3. Socjologia organizacji
     4. Podstawy zarządzania
     5. Psychologia społeczna
     6. Informatyka
     7. Retoryka
     8. Techniki autoprezentacji
     9. Strategie rozwoju cywilizacyjnego
    10. Etykieta biznesu
    11. Metody pracy umysłowej
    12. Wychowanie fizyczne

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

     1. Wstęp do prawoznawstwa
     2. Historia administracji
     3. Nauka administracji
     4. Prawo konstytucyjne
     5. Prawo administracyjne
     6. Postępowanie administracyjne
     7. Finanse publiczne i prawo finansowe
     8. Podstawy prawa Unii Europejskiej
     9. Podstawy prawa cywilnego
    10. Prawo pracy


  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

     1. Modele administracji publicznej
     2. Prawa człowieka
     3. Etyka w administracji
     4. Polityka gospodarcza
     5. Kierowanie zespołami ludzkimi
     6. Podstawy statystyki
     7. Prawo podatkowe
     8. Gospodarka nieruchomościami
     9. Prawo karne skarbowe
    10. Zarządzanie dokumentacją
    11. Podstawy rachunkowości
    12. Podstawy finansów
    13. Podstawy marketingu
    14. Prawo organizacji społecznych
    15. Instytucje Unii Europejskiej
    16. Ustrój państw Unii Europejskiej


  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

     1. Polityka regionalna Unii Europejskiej
     2. Wstęp do europejskiego prawa rolnego
     3. Wsparcie rozwoju regionalnego i instytucjonalnego obszarów wiejskich
     4. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
     5. Narodowy Plan Rozwoju
     6. Partnerstwo publiczno-prawne w procesie rozwoju regionalnego
     7. Organizacje pozarządowe w polityce regionalnej
     8. Współpraca transgraniczna, międzyregionalna i transnarodowa w programach
          regionalnych
     9. Prawo zamówień publicznych
    10. Zarządzanie środkami pomocy strukturalnej w Polsce i w Unii Europejskiej
    11. Programowanie i metodologia budowy projektów rozwoju regionalnego
    12. Monitoring i kontrola finansowa projektów funduszy strukturalnych

    13. Metodologia badań i pisania prac dyplomowych
    14. Seminarium

Inne informacje związane z planowanie regionalne i gospodarcze

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |