Home > Studia I Stopnia > Konserwacja Przemysłowa > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Gospodarka Turystyczna - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Gospodarka Turystyczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Gospodarka Turystyczna - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Na specjalności ,,gospodarka turystyczna" na kierunku ,,zarządzanie i inżynieria produkcji" student zdobędzie wiedzę na temat gospodarki turystycznej. Nabędzie praktyczne umiejętności z dziedziny ekonomii, zarządzania, marketingu i informatyki. Wiedza z zakresu geografii turystyki, ekologii, ochrony środowiska, fizjologii oraz dziedzictwa kulturowego pozwoli studentowi systemowo stymulować rozwój turystyki i rekreacji w Polsce. Pozna technologiczne i infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju turystyki, w szczególności problematykę zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego, zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), inżynierii hotelarsko-gastronomicznej. Będzie miał także okazję doskonalić swoją znajomość języków obcych oraz poznać kulturę i języki innych narodów. Będzie przygotowany do pracy na stanowiskach związanych z: - projektowaniem i zarządzaniem atrakcjami turystycznymi, - zagospodarowaniem turystycznym, - projektowaniem funkcji obiektów sportowo-rekreacyjnych i obiektów hotelarsko-gastronomicznych, - zarządzaniem obiektami sportowo-rekreacyjnymi, - zarządzaniem obiektami hotelarskimi, - tworzeniem i realizacją polityki turystycznej w administracji samorządowej i centralnej, - analizowaniem wspływu gospodarki turystycznej na środowisko naturalne, - promowaniu atrakcyjności turystycznej regionów, - tworzeniem produktów turystycznych.
 • Praktyki
  WSG w ramach działań Studium Przygotowania Zawodowego stara się, obok przekazania obszernej wiedzy teoretycznej, zapewnić studentom gruntowne przygotowanie praktyczne i dostosować ten proces do indywidualnych potrzeb i umiejętności studentów oraz uczynić je jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, poznanie nowoczesnych metod pracy w wysoko zorganizowanych instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach. Praktyka umożliwia studentom wykorzystanie i rozszerzenie ich wiedzy oraz umiejętności, poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz, co bardzo ważne, doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej. Uczy ona efektywnego zarządzania czasem, sumienności i odpowiedzialności za powierzone zadania. W kolejnych etapach praktyk studenci kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” w ramach praktyk zapoznają się z funkcjonowaniem różnych dziedzin gospodarki i gałęzi przemysłu oraz z rozmaitymi formami aktywności gospodarczej. Równocześnie poznają realia i mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie i inżynierskie jest złożenie następujących dokumentów: - podanie/kwestionariusz - na formularzu Uczelni - pobierz - świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub odpis szkolny) - 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem) - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiace od daty wystawienia) turystyka i rekreacja - pobierz - plik pdf pozostałe kierunki - potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej - potwierdzenie opłaty wpisowego
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Gospodarka Turystyczna

  Absolwent kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" zdobędzie wiedzę i umiejętności menedżerskie niezbędne do zarządzania w małych i średnich firmach produkcyjnych oraz dużych zakładach przemysłowych. Przygotowany zostanie zarówno do pracy na stanowiskach operacyjnych, jak również na niższych i średnich szczeblach kierowniczych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Dzięki wiedzy humanistycznej i społecznej, a także znajomości technik negocjacyjnych, będzie przygotowany do prowadzenia negocjacji gospodarczych, indywidualnych i zbiorowych, prowadzenia działań w zakresie tworzenia systemów motywacyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi itp. Wysoko wykwalifikowana kadra prowadząca kształcenie na istniejących już obecnie kierunkach, specjalnościach i specjalizacjach zawodowych w Uczelni zapewnia uzyskanie przez studenta:
  - odpowiedniej kultury intelektualnej, przejawiającej się w umiejętności abstrakcyjnego i logicznego myślenia, poprawnego formułowania własnych myśli, rzetelności w uzasadnianiu stawianych tez,
  - wysokich kompetencji językowych, umożliwiających swobodne komunikowanie się w języku obcym oraz korzystanie z obcojęzycznej literatury fachowej,
  - umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi w celach komunikacyjnych i badawczych.

  Przedmioty kształcenia ogólnego
  Język angielski
  Język obcy do wyboru
  Psychologia
  Komunikacja społeczna
  Etyka
  Propedeutyka wiedzy o UE

  Przedmioty podstawowe
  Matematyka ze statystyką
  Fizyka
  Chemia
  Informatyka
  Grafika inżynierska
  Podstawy metrologii
  Mikroekonomia
  Makroekonomia
  Prawo
  Podstawy zarządzania
  Przedmioty kierunkowe i specjalnościowe
  Finanse i rachunkowość
  Rachunek kosztów dla inżynierów
  Badania operacyjne
  Zarządzanie produkcją i usługami
  Zarządzanie personelem
  Zarządzanie strategiczne
  Zarządzanie jakością (TQM)
  Marketing
  Wprowadzenie do techniki
  Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środ.
  Materiałoznawstwo
  Podstawy projektowania inżynierskiego
  Podstawy automatyzacji
  Procesy i techniki produkcyjne
  Logistyka w przedsiębiorstwie
  Zarządzanie projektami
  Projektowanie procesów technologicznych
  Metodologia badania procesów technologicznych
  Systemy informatyczne w zarządzaniu
  Technologiczne przygotowanie produkcji
  Monitorowanie procesów produkcyjnych
  Ergonomia
  Technologia żywności
  Towaroznawstwo spożywcze
  Inżynieria produkcji przemysłu spożywczego
  Proseminarium
  Seminarium i pracownia dyplomowa


Inne informacje związane z Konserwacja Przemysłowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |