Home > Studia I Stopnia > Budownictwo > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia (inżynierskie) - Planowanie Przestrzenne i Projektowanie Urbanistyczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia (inżynierskie) - Planowanie Przestrzenne i Projektowanie Urbanistyczne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Planowanie Przestrzenne i Projektowanie Urbanistyczne - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Sytuacja społeczno-gospodarcza naszego kraju powoduje, że w ostatnich latach nasila się dążenie do kształcenia fachowców, których profil kształcenia jest wyraźnie ukierunkowany na gospodarkę przestrzenną. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej do kształtowania rzeczywistości społeczno-gospodarczej, jest w coraz większym stopniu oczywistością w wielu krajach świata, zwłaszcza w warunkach nasilających się procesów globalizacji i związanych z tym dylematów. Włączając się w proces kształcenia kadr do gospodarki przestrzennej -tak bardzo potrzebnych w naszym kraju- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy proponuje Państwu studia właśnie o takim profilu kształcenia. Planowane studia na ww. kierunku są studiami I stopnia, które kończą się uzyskaniem przez absolwenta dyplomu inżyniera. Studia na kierunku ,,Gospodarka przestrzenna” są bardzo interesujące. Racjonalne kształtowanie zagospodarowania przestrzeni miast, wsi, regionów i kraju oraz systemów osadniczych w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej wymaga wiedzy interdyscyplinarnej. Gospodarka przestrzenna integruje wiedzę przyrodniczą, techniczną, społeczną i ekonomiczną, a zwłaszcza z takich dyscyplin jak: architektura i urbanistyka, geografia, ekonomia, socjologia, budownictwo, ochrona środowiska, rolnictwo i in. System nauczania jest nastawiony nie tylko na kontakt z wysokiej klasy kadrą naukową, ale także specjalistami-praktykami z różnych branż (planiści, urbaniści, architekci, ekonomiści, prawnicy, geografowie, socjolodzy, pracownicy administracji państwowej, pracownicy agencji obrotu nieruchomości itp.). Na kierunku ,,Gospodarka Przestrzenna” w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy planuje się utworzenie trzech specjalności: Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym i Gospodarka i zarządzanie nieruchomościami. SPECJALNOŚĆ PLANOWANIE PRZESTRZENNE I PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE przygotowuje do: sporządzania i opracowania dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych; opracowywania specjalistycznych analiz inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania; sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego; przygotowywania ofert inwestycyjnych, planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej, współpracy przy opracowywaniu planów regionalnych; współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych, stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Przestrzennej w analizach przestrzennych i procesie planowania i zarządzania przestrzenią. Absolwenci studiów inżynierskich są przygotowani do pracy w pracowniach projektowych. Po studiach mogą ubiegać się o uprawnienia do samodzielnego wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego lub podjąć pracę w zespołach planistycznych tworzonych w ramach struktury organizacyjnej samorządów lokalnych.
 • Praktyki
  Istotnym elementem procesu kształcenia na kierunku ,,Gospodarka przestrzenna” są praktyki zawodowe. Umożliwią one studentom zapoznanie się ze specyfiką przyszłego środowiska zawodowego, a także zintegrowanie nabywanej podczas zajęć dydaktycznych wiedzy i umiejętności z praktyką. Praktyki zawodowe objęte planem studiów na studiach pierwszego stopnia będą trwały łącznie 5 tygodni (200 godzin) dla studentów trybu stacjonarnego i niestacjonarnego i będą się odbywać po III r. Praktykę można odbywać w dowolnym podmiocie gospodarczym lub jednostce samorządowej pod warunkiem, że jej działalność odpowiada treściom kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna. Student w pierwszej kolejności zobowiązany jest do samodzielnego uzgodnienia miejsca jej odbywania. W przypadku braku możliwości samodzielnego uzgodnienia miejsca odbywania praktyk uczelnia kieruje studenta do jednostki, z którą posiada stosowane porozumienie. Studenci będą zapoznawali się z przyszłym warsztatem pracy w wybranych instytucjach i podmiotach gospodarczych w regionie pozostając pod metodycznym nadzorem opiekunów. Zgodnie z planem studiów pierwsze 2 tygodnie praktyk zorientowanych zostanie na doskonalenie warsztatu planisty i kwalifikacji w zakresie działalności biur obrotu nieruchomościami. Praktyki te będą realizowane po części w pracowniach projektowych, urbanistycznych, planowania przestrzennego oraz w podmiotach działających na rynku obrotu nieruchomościami. Kolejne 3 tygodnie praktyk nastawionych będzie na zapoznanie się z kompetencją i zakresem prac w dziedzinie gospodarki przestrzennej prowadzonej przez jednostki samorządowe. Założeniem tych praktyk jest czynne uczestnictwo studenta w pracach na potrzeby prowadzonych w gminach: studiów i planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju gminy, programu kształtowania środowiska i ochrony przyrody, działań na rzecz rozwoju lokalnego, przedsięwzięć inwestycyjnych oraz w pracach projektowych związanych z gospodarką przestrzenną i rozwojem społeczno-gospodarczym gminy. Zadania studenta w czasie odbywanej praktyki można podzielić na ogólne i szczegółowe. Do zadań ogólnych zalicza się: * zapoznanie się działalnością instytucji oraz obiegiem dokumentów, * poznanie struktury organizacyjnej i stylu pracy instytucji, * zapoznanie się ze stosunkami interpersonalnymi na poziomie pracownik-klient, * kształtowanie określonych postaw zawodowych, * wdrażanie do kontroli i korekty własnej pracy, * dostrzeganie potrzeby ciągłego samokształcenia i podejmowania działań mających na celu pogłębianie zdobytej wiedzy. Do zadań szczegółowych należą m.in: o zapoznanie się z kompetencją i zakresem prac w dziedzinie gospodarki przestrzennej prowadzonej przez jednostki samorządowe (urzędy gmin, starostwa powiatowe itp.), o zapoznanie się z zasadami gospodarowania przestrzennego (w tym z ograniczeniami w przekształcaniu i korzystaniu z przestrzeni, możliwościami i procedurami zmiany funkcji terenu itp.), o zapoznanie się z procedurami, technikami i sposobami sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych a w szczególności: zapoznanie się z procesem opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych, o poznanie zasad i procedur formalno-prawnych opracowania planu miejscowego (zbieranie wniosków do planu, wyłożenie projektu do wglądu, publiczna dyskusja), o poznanie procesu wydawania decyzji administracyjnej w zakresie gospodarki przestrzennej (decyzja o warunkach zabudowy, o lokalizacji inwestycji celu publicznego), o zapoznanie się z funkcjonowaniem biur obrotu nieruchomości (w tym z metodami pozyskiwania klientów i informacji o nieruchomościach, obsługą klientów, zapoznanie się z rodzajami umów funkcjonujących w biurze obrotu nieruchomościami, przygotowanie potrzebnych dokumentów do zawarcia transakcji).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie i inżynierskie jest złożenie następujących dokumentów: - podanie/kwestionariusz - na formularzu Uczelni - pobierz - świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub odpis szkolny) - 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem) - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiace od daty wystawienia) turystyka i rekreacja - pobierz - plik pdf pozostałe kierunki - potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej - potwierdzenie opłaty wpisowego Kwalifikacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej dostarczonego w postaci: - oryginału lub odpisu wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) lub odpisu poświadczonego notarialnie* lub odpisu ze szkoły* Przedmioty kwalifikacyjne: -język obcy, geografia, matematyka lub fizyka, język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier zawodowy
 • Szczegółowe informacje

  Studia inżynierskie - 3,5 letnie - przygotowują kadry pomocnicze dla realizacji zadań w zakresie gospodarowania przestrzenią. Zadaniem absolwenta kierunku gospodarka przestrzenna jest odpowiedzialny współudział w kształtowaniu przestrzennego środowiska człowieka, z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych, kulturowych, geograficznych, społecznych i ekonomicznych przestrzeni, przy zastosowaniu najnowszych, dostępnych rozwiązań technicznych.
  Absolwenci kierunku studiów „gospodarka przestrzenna” uzyskają tytuł zawodowy inżyniera. Będą oni posiadać podstawowe umiejętności z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, inżynierii środowiska, ekonomiki gospodarowania przestrzennego oraz nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent będzie przygotowany do pracy zespołowej w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i krajowym; w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych, doradczych oraz innych.

  Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna będzie przygotowany do:

  • kreatywnego projektowania dla potrzeb planowania przestrzennego, przede wszystkim w skalach i problematyce urbanistycznej,
  • programowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej i społecznej,
  • programowania rozwoju społeczno - gospodarczego miast i obszarów wiejskich,
  • współdziałania z administracją samorządową wszystkich szczebli oraz z administracją rządową w zakresie gospodarowania przestrzenią,
  • działania w zakresie gospodarki nieruchomościami i gruntami oraz inwestowania.

  Kończąc studia zdobyciem tytułu zawodowego inżyniera na kierunku gospodarka przestrzenna absolwenci nabywają kompetencje w zakresie:

  • wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
  • opracowywania warunków technicznych do przetargów na wykonanie studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego,
  •  oceny jakości studiów i planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywania warunków do realizacji postanowień zawartych w tych opracowaniach,
  •  współdziałania z innymi jednostkami przy tworzeniu i realizacji polityki z zakresu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i rozwoju regionów,
  •  samodzielnego obsługiwania bazy danych i prowadzenie monitoringu GIS a także uczestnictwa w tworzeniu koncepcji i realizacji systemów informacji przestrzennej,
  •  uczestnictwa w realizacji polityki europejskiej z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i rozwoju regionalnego,
  • prowadzenia pomocniczej działalności organizacyjnej na rzecz samorządów, w obszarze problematyki gospodarowania przestrzenią,
  • podejmowania zadań mediacyjnych z wykorzystaniem technik negocjacyjnych prowadzących do rozwiązywania konfliktów w zakresie gospodarowania przestrzenią,
  • prowadzenia działalności popularyzatorsko-edukacyjnej, w zakresie problematyki przestrzennej, dla potrzeb społeczności lokalnych i samorządów.

  Absolwent kierunku powinien być doskonale przygotowany do pracy w organach administracji publicznej – w tym w biurach planowania przestrzennego, administracji samorządowej (każdego szczebla), prywatnych firmach projektowych oraz jako doradca, ekspert itp.
  Zakres instytucji potencjalnego zatrudnienia absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonych przez Wyższą Szkolą Gospodarki w Bydgoszczy może być bardzo szeroki i zróżnicowany. Ponadto będą oni przygotowani do prowadzenia samodzielnej (własnej) działalności gospodarczej w niżej wymienionych dziedzinach. Rozpoznanie sytuacji na rynku pracy pozwala na stwierdzenie, iż absolwenci kierunku studiów gospodarka przestrzenna mogą znajdować zatrudnienie w następujących instytucjach życia społeczno-gospodarczego:

  • urzędy miejskie, gminne, wojewódzkie (wydziały koordynacji rozwoju, promocji miasta, mienia komunalnego, inwestycji, działalności gospodarczej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, turystyki i rekreacji oraz miejskie pracownie urbanistyczne;
  • urzędy administracji rządowej specjalnej (terenowej), np. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej;
  • małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza branży turystycznej;
  • biura obrotu nieruchomościami;
  • biura projektujące na rzecz miast, gmin i województw, np. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego;
  • duże przedsiębiorstwa zwłaszcza przemysłowe i handlowe, które oddziałują istotnie na środowisko przyrodnicze i w związku z tym tworzą wyspecjalizowane komórki organizacyjne ds. środowiska.

  Absolwenci będą mogli ubiegać się o przyjęcie do Izby Urbanistów i pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym. Po ukończeniu studiów na tym kierunku mogą się również ubiegać o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości i zarządzania nieruchomościami.

  Program studiów


  A. Przedmioty kształcenie ogólnego
  Język obcy 1
  Język obcy 2
  Ochrona własności intelektualnej
  Wychowanie fizyczne
  Technologia informacyjna

  B. Przedmioty kształcenia podstawowego
  Wstęp do prawoznawstwa
  Matematyka
  Statystyka
  Fizyka
  Ekonomia
  Geografia ekonomiczna
  Rysunek techniczny i planistyczny
  Historia urbanistyki
  Grafika inżynierska i geometria wykreślna
  Socjologia

  C. Przedmioty kształcenia kierunkowego

  Podstawy geodezji
  Podstawy kartografii
  Zasady projektowania
  Przyrodnicze uwarunkowania gospodaki przestrzennej
  Podstawy gospodarki przestrzennej
  Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej
  Systemy informacji przestrzennej
  Projektowanie budynków i budowli
  Projektowanie urbanistyczne
  Planowanie przestrzenne
  Planowanie infrastruktury technicznej
  Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
  Ochrona i rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
  GIS w gospodarce przestrzennej
  Ekonomika miast i regionów
  Samorząd terytorialny
  Podstawy gospodarki nieruchomościami
  Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego

  Przedmioty pozostałe obejmujące treści technologiczne
  Technologie Multimedialne
  Wizualizacja danych przestrzennych

  Przedmioty do wyboru
  Procesy osadnicze
  Architektura współczesna
  Wykład monograficzny 1
  Wykład monograficzny 2
  Zarządzanie nieruchomościami
  Procedury zamówień publicznych
  Historia integracji europejskiej
  Logika i ogólna metodologia nauk
  Podstawy gospodarki lokalnej
  Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki
  Planowanie i ocena inwestycji
  Ekonomiczne zagadnienia zarządzania nieruchomościami
  Podstawy turystyki
  Podstawy ochrony środowiska
  Ochrona dóbr kultury i rewaloryzacja zespołów zabytkowych
  Wycena i obrót nieruchomości
  Teledetekcja w planowaniu przestrzennym i urbanistycznym
  Kształtowanie krajobrazu
  Zasady rozwoju zrównoważonego
  Podstawy ekologii
  Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
  Demografia
  Metody analizy przestrzennej
  Struktura miasta
  Gospodarka leśna
  Gospodarka wodno-ściekowa
  Elementy kompozycji urbanistycznej
  Podstawy rolnictwa i gospodarka żywnościowa
  Obszary wiejskie i ich funkcje
  Polityka regionalna
  Geografia polityczna
  Finansowanie rozwoju ze środków UE
  Hydrologia
  Podstawy gleboznawstwa
  Agroturystyka
  Polityka przestrzenna państwa
  Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu
  Biznes plan
  Podstawy marketingu
  Teoria organizacji i zarządzania
  Zagospodarowanie turystyczne w polityce przestrzennej gminy
  Infrastruktura danych przestrzennych
  Gospodarka odpadami
  Gospodarka komunalna
  Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Prawne podstawy zarządzania nieruchomościami
  Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami
  Polityka transportowa
  Socjologia miasta i mieszkalnictwa
  Diagnozowania potrzeb społecznych
  Polityka gospodarcza
  Finanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowości
  Fizyka budowli
  Architektura krajobrazu i kształtowanie zieleni

  Ćwiczenia terenowe
  Kartografia
  Społeczno-kulturowe podstawy gospodarki przestrzennej (po 4. semestrze)
  Geodezja
  Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej (po 3. semestrze)

  Konwersatorium (prezentacja prac dyplomowych)
  Seminarium dyplomowe
  Praktyka w jednostce projektowej (po 6. semestrze)
  Praktyka w gminie (po 6. semestrze)
  Praca dyplomowa

  Wszystkie wyżej wymienione przedmioty będą realizowane , ale ich układ uzależniony będzie od wybranej specjalności.Inne informacje związane z Budownictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |