Studia I Stopnia - Eksploatacja Samochodów i Inżynieria Środowiskowa - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Eksploatacja Samochodów i Inżynieria Środowiskowa - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Studia na specjalności umożliwiają absolwentowi poznanie ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych zagadnień z zakresu eksploatacji samochodów. Istotnym uzupełnieniem powyższych zagadnień jest uwzględnienie w procesie dydaktycznym ekologicznych skutków eksploatacji taboru samochodowego. Zdobyta wiedza umożliwi absolwentowi tej specjalności udział lub nadzorowanie procesu eksploatacji samochodów, zgodnego z zasadami zrównoważonego i komplementarnego rozwoju tej gałęzi technosfery. Absolwent specjalności eksploatacja samochodów i inżynieria środowiska realizowanego w ramach kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji podczas studiów nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i prognozowania zapotrzebowania na usługi transportowe, w tym samochodowe, doboru samochodowych środków transportowych do określonych zadań, kształtowania infrastruktury oraz planowania sieci przedsiębiorstw eksploatujących tabor samochodowy, stosowania mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów w systemach transportowych, sterowania procesami ruchu, badania i oceny przydatności użytkowej samochodowych środków transportowych, kształtowania eksploatacyjnych strategii środków transportowych w zakresie użytkowania i utrzymania ich w stanie gotowości technicznej, technicznych, ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych aspektów zarządzania obiektami eksploatacyjnymi, projektowania funkcjonalnego i technologicznego obiektów zaplecza technicznego transportu samochodowego, badania i oceny niezawodności, bezpieczeństwa oraz efektywności systemów transportowych, stosowania systemów wspomagania komputerowego w zakresie eksploatowania i zarządzania systemami transportowymi, planowania i prognozowania rozwoju systemów eksploatujących.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów: 1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy, 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + kserokopia, (tegoroczni maturzyści składają oświadczenie PDF) 3. poświadczona kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu, 4. 4 aktualne matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 6. mężczyźni - kserokopia książeczki wojskowej + oryginał do wglądu, 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier zawodowy
 • Szczegółowe informacje
  Eksploatacja Samochodów i Inżynieria Środowiskowa

  Studia pierwszego stopnia-inżynierskie  trwają 3,5 roku  (7 semestrów).

  Możliwości zatrudnienia:

  Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach transportu samochodowego, zakładach produkcyjnych i dystrybucyjnych posiadających własny transport samochodowy, centrach logistycznych, zapleczu technicznym transportu samochodowego, urzędach administracji państwowej i samorządowej.

  Sylwetka absolwenta

  Absolwenci studiów zawodowych kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. Będą posiadać przygotowanie w zakresie: wiedzy inżynierskiej,  podstaw nauk ekonomicznych i zarządzania oraz umiejętności menedżerskich, a także w zakresie: rozwiązywania zagadnień danej dziedziny techniki za pomocą metod i technik inżynierskich, projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych i obiektów projektowania systemów zarządzania, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem  przedsiębiorstwa, a także formułowania problemów z zakresu technologii, zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności.
   

  Otrzymane wykształcenie inżynierskie pozwala absolwentom kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji podjąć pracę w organizacjach gospodarczych, firmach i  przedsiębiorstwach na stanowisku inżynier produkcji , instytucjach obsługi wyposażenia technicznego, firmach deweloperskich,  urzędach samorządu terytorialnego. 

  Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski), technologia informacyjna, ochrona własności intelektualnej, psychologia, infrastruktura w inżynierii produkcji. 

  Przedmioty podstawowe:
  matematyka, statystyka i badania operacyjne, fizyka, chemia, mikro- i makroekonomia, podstawy prawa gospodarczego, marketing, ekologia i zarządzanie środowiskowe.

  Przedmioty kierunkowe: zarządzanie, finanse i rachunkowość, rachunek kosztów dla inżyniera, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, logistyka w przedsiębiorstwie, nauka o materiałach, projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska, procesy produkcyjne, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, metrologia, informatyka komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

  Przedmioty specjalnościowe


     1. Teoria silników spalinowych

     2. Budowa samochodów

     3. Diagnostyka techniczna

     4. Naprawa pojazdów samochodowych

     5. Zasady eksploatacji pojazdów samochodowych

     6. Inżynieria ruchu pojazdów samochodowych

     7. Recyrkulacja mediów eksploatacyjnych

     8. Zasady eksploatacji pojazdów samochodowych

     9. Zagospodarowanie i utylizacja odpadów eksploatacyjnych

    10. Prawo komunikacyjne UE

Inne informacje związane z inżynieria środowiskowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |