Home > Studia I Stopnia > Inżynieria Środowiskowa > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia (inżynierskie) - Inżynieria Środowiskowa i Zrównoważony Rozwój - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia (inżynierskie) - Inżynieria Środowiskowa i Zrównoważony Rozwój - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Inżynieria Środowiskowa i Zrównoważony Rozwój - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Sytuacja społeczno-gospodarcza naszego kraju powoduje, że w ostatnich latach nasila się dążenie do kształcenia fachowców, których profil kształcenia jest wyraźnie ukierunkowany na gospodarkę przestrzenną. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej do kształtowania rzeczywistości społeczno-gospodarczej, jest w coraz większym stopniu oczywistością w wielu krajach świata, zwłaszcza w warunkach nasilających się procesów globalizacji i związanych z tym dylematów. Włączając się w proces kształcenia kadr do gospodarki przestrzennej -tak bardzo potrzebnych w naszym kraju- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy proponuje Państwu studia właśnie o takim profilu kształcenia. Planowane studia na ww. kierunku są studiami I stopnia, które kończą się uzyskaniem przez absolwenta dyplomu inżyniera. Studia na kierunku ,,Gospodarka przestrzenna” są bardzo interesujące. Racjonalne kształtowanie zagospodarowania przestrzeni miast, wsi, regionów i kraju oraz systemów osadniczych w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej wymaga wiedzy interdyscyplinarnej. Gospodarka przestrzenna integruje wiedzę przyrodniczą, techniczną, społeczną i ekonomiczną, a zwłaszcza z takich dyscyplin jak: architektura i urbanistyka, geografia, ekonomia, socjologia, budownictwo, ochrona środowiska, rolnictwo i in. System nauczania jest nastawiony nie tylko na kontakt z wysokiej klasy kadrą naukową, ale także specjalistami-praktykami z różnych branż (planiści, urbaniści, architekci, ekonomiści, prawnicy, geografowie, socjolodzy, pracownicy administracji państwowej, pracownicy agencji obrotu nieruchomości itp.). Na kierunku ,,Gospodarka Przestrzenna” w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy planuje się utworzenie trzech specjalności: Planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym i Gospodarka i zarządzanie nieruchomościami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie i inżynierskie jest złożenie następujących dokumentów: - podanie/kwestionariusz - na formularzu Uczelni - pobierz - świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub odpis szkolny) - 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem) - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiace od daty wystawienia) turystyka i rekreacja - pobierz - plik pdf pozostałe kierunki - potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej - potwierdzenie opłaty wpisowego Kwalifikacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej dostarczonego w postaci: - oryginału lub odpisu wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) lub odpisu poświadczonego notarialnie* lub odpisu ze szkoły* Przedmioty kwalifikacyjne: -język obcy, geografia, matematyka lub fizyka, język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier zawodowy
 • Szczegółowe informacje

  Inżynieria Środowiskowa i Zrównoważony Rozwój

  Studia inżynierskie - 3,5 letnie - przygotowują kadry pomocnicze dla realizacji zadań w zakresie gospodarowania przestrzenią. Zadaniem absolwenta kierunku gospodarka przestrzenna jest odpowiedzialny współudział w kształtowaniu przestrzennego środowiska człowieka, z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych, kulturowych, geograficznych, społecznych i ekonomicznych przestrzeni, przy zastosowaniu najnowszych, dostępnych rozwiązań technicznych.
  Absolwenci kierunku studiów „gospodarka przestrzenna” uzyskają tytuł zawodowy inżyniera. Będą oni posiadać podstawowe umiejętności z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, inżynierii środowiska, ekonomiki gospodarowania przestrzennego oraz nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent będzie przygotowany do pracy zespołowej w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i krajowym; w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych, doradczych oraz innych.

  Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna będzie przygotowany do:

  • kreatywnego projektowania dla potrzeb planowania przestrzennego, przede wszystkim w skalach i problematyce urbanistycznej,
  • programowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej i społecznej,
  • programowania rozwoju społeczno - gospodarczego miast i obszarów wiejskich,
  • współdziałania z administracją samorządową wszystkich szczebli oraz z administracją rządową w zakresie gospodarowania przestrzenią,
  • działania w zakresie gospodarki nieruchomościami i gruntami oraz inwestowania.

  Kończąc studia zdobyciem tytułu zawodowego inżyniera na kierunku gospodarka przestrzenna absolwenci nabywają kompetencje w zakresie:

  • wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
  • opracowywania warunków technicznych do przetargów na wykonanie studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego,
  •  oceny jakości studiów i planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywania warunków do realizacji postanowień zawartych w tych opracowaniach,
  •  współdziałania z innymi jednostkami przy tworzeniu i realizacji polityki z zakresu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i rozwoju regionów,
  •  samodzielnego obsługiwania bazy danych i prowadzenie monitoringu GIS a także uczestnictwa w tworzeniu koncepcji i realizacji systemów informacji przestrzennej,
  •  uczestnictwa w realizacji polityki europejskiej z zakresu zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i rozwoju regionalnego,
  • prowadzenia pomocniczej działalności organizacyjnej na rzecz samorządów, w obszarze problematyki gospodarowania przestrzenią,
  • podejmowania zadań mediacyjnych z wykorzystaniem technik negocjacyjnych prowadzących do rozwiązywania konfliktów w zakresie gospodarowania przestrzenią,
  • prowadzenia działalności popularyzatorsko-edukacyjnej, w zakresie problematyki przestrzennej, dla potrzeb społeczności lokalnych i samorządów.

  Absolwent kierunku powinien być doskonale przygotowany do pracy w organach administracji publicznej – w tym w biurach planowania przestrzennego, administracji samorządowej (każdego szczebla), prywatnych firmach projektowych oraz jako doradca, ekspert itp.
  Zakres instytucji potencjalnego zatrudnienia absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonych przez Wyższą Szkolą Gospodarki w Bydgoszczy może być bardzo szeroki i zróżnicowany. Ponadto będą oni przygotowani do prowadzenia samodzielnej (własnej) działalności gospodarczej w niżej wymienionych dziedzinach. Rozpoznanie sytuacji na rynku pracy pozwala na stwierdzenie, iż absolwenci kierunku studiów gospodarka przestrzenna mogą znajdować zatrudnienie w następujących instytucjach życia społeczno-gospodarczego:

  • urzędy miejskie, gminne, wojewódzkie (wydziały koordynacji rozwoju, promocji miasta, mienia komunalnego, inwestycji, działalności gospodarczej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, gospodarki gruntami, ochrony środowiska, turystyki i rekreacji oraz miejskie pracownie urbanistyczne;
  • urzędy administracji rządowej specjalnej (terenowej), np. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej;
  • małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza branży turystycznej;
  • biura obrotu nieruchomościami;
  • biura projektujące na rzecz miast, gmin i województw, np. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego;
  • duże przedsiębiorstwa zwłaszcza przemysłowe i handlowe, które oddziałują istotnie na środowisko przyrodnicze i w związku z tym tworzą wyspecjalizowane komórki organizacyjne ds. środowiska.

  Absolwenci będą mogli ubiegać się o przyjęcie do Izby Urbanistów i pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym. Po ukończeniu studiów na tym kierunku mogą się również ubiegać o uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości i zarządzania nieruchomościami.


Inne informacje związane z Inżynieria Środowiskowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |