Home > Studia I Stopnia > Innowacje Technologiczne > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Absolwent specjalności odnawialne źródła energii otrzymuje tytuł inżyniera, będzie dysponował wiedzą w zakresie ich typologii, efektywności procesu wyzwalania energii, kosztu jej wytworzenia oraz korzyści środowiskowych. Posiądzie wiadomości pozwalające na analizę potrzeb energetycznych obiektów (szkół, szpitali, zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych) i optymalny wybór adekwatnego odnawialnego źródła energii. Nabyta w czasie studiów wiedza umożliwi absolwentom doradztwo i projektowanie w zakresie wyboru i realizacji inwestycji odnawialnych źródeł energii. Absolwent uzyskuje tytuł inżyniera i posiada wiedzę z zakresu technologii odnawialnych źródeł energii i jej wykorzystywania w skali mikro (gospodarstwa domowe) i makro (osiedla, zakłady przemysłowe). Posiada umiejętności samodzielnego szacowania potrzeb energetycznych obiektów, wykonać analizę porównawczą kosztów energii tradycyjnej i odnawialnej oraz wpływ na środowisko naturalne stosowanych nośników energii. Potrafi optymalizować wybór źródła energii, kosztowo efektywnie wybierać źródła energii i ich wykorzystywanie w warunkach lokalnych, zaplanować proces inwestycyjny i opracować biznes plan oraz pozyskiwać środki finansowe na realizację projektu.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów: 1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy, 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + kserokopia, (tegoroczni maturzyści składają oświadczenie PDF) 3. poświadczona kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu, 4. 4 aktualne matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 6. mężczyźni - kserokopia książeczki wojskowej + oryginał do wglądu, 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier zawodowy
 • Szczegółowe informacje
  Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

  Możliwości zatrudnienia: Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalistów ds. energii odnawialnej w administracji samorządowej, budownictwie, ciepłownictwie, w sektorze bankowym i finansowym (jako doradcy), w firmach związanych z branżą energetyczną oraz do rozpoczęcia własnej działalności doradczej i usługowej.


  Odnawialnymi źródłami energii (OZE), przyjaznymi środowisku naturalnemu są energia wiatru, słońca, wód płynących, wód termalnych czy biomasy. Każde z tych źródeł ma inny potencjał energetyczny, odmienna jest też technologia ich zagospodarowania i wykorzystania. Podstawowym problemem w wykorzystaniu OZE jest racjonalny i efektywny wybór źródła energii zapewniający pokrycie zapotrzebowania (głównie na ciepło) przy akceptowalnym i alternatywnym (do tradycyjnych paliw) poziomie kosztów wytwarzania. Stwarza to potrzebę kształcenia kadr inżynierskich potrafiących ocenić potrzeby energetyczne społeczności lokalnej (gminy, wsi) czy zakładów przemysłowych i dobrać do nich odpowiednie źródło energii. Odnawialne źródła energii to obecnie najbardziej dynamicznie rozwijająca się dziedzina w energetyce i ochronie środowiska naturalnego.

  Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski), technologia informacyjna, ochrona własności intelektualnej, psychologia, infrastruktura w inżynierii produkcji. 

  Przedmioty podstawowe: matematyka, statystyka i badania operacyjne, fizyka, chemia, mikro- i makroekonomia, podstawy prawa gospodarczego, marketing, ekologia i zarządzanie środowiskowe.

  Przedmioty kierunkowe: zarządzanie, finanse i rachunkowość, rachunek kosztów dla inżyniera, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, logistyka w przedsiębiorstwie, nauka o materiałach, projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska, procesy produkcyjne, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, metrologia, informatyka komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

  Przedmioty specjalnościowe


     1. Podstawy ochrony klimatu

     2. Podstawy zarządzania środowiskiem

     3. Podstawy ekonomii środowiska

     4. Gospodarka surowcami energetycznymi

     5. Odnawialne źródła energii

     6. Techniki cieplne

     7. Energia wodna, geotermalna, pompy cieplne

     8. Energia wiatru i słońca

     9. Energia biogazu i biomasy

    10. Ogniwa paliwowe

    11. Uprawa roślin energetycznych

    12. Audyt energetyczny

    13. Strategia pokrycia potrzeb energetycznych

    14. Projektowanie instalacji OZE

Inne informacje związane z Innowacje Technologiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |