Home > Studia I Stopnia > Architektura i Urbanistyka > Dzienne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Architektura i Urbanistyka - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Architektura i Urbanistyka - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Architektura i Urbanistyka - Dzienne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Studia trwają 4 lata, tj. 8 semestrów i są obecnie prowadzone w trybie studiów dziennych. Absolwent otrzymuje tytuł inżyniera architekta, z możliwością podjęcia uzupełniających studiów magisterskich na tym kierunku. Wybierając kierunek "Architektura i Urbanistyka" student otrzyma szeroką wiedzę z dziedziny historii architektury polskiej i powszechnej, historii sztuki, teorii architektury, konstrukcji budowlanych oraz budownictwa. Pozna istotę architektury współczesnej - jej najnowsze trendy, a ponadto specyfikę architektury regionalnej. Zdobędzie umiejętności w zakresie planowania i gospodarki przestrzennej oraz ochrony i kształtowania cennych krajobrazowo i kulturowo obszarów. Specjalizacje (wybierane przez studentów na V semestrze): 1. Architektura wnętrz i wystawiennictwo 2. Zagospodarowanie przestrzenne miast i osiedli 3. Architektura krajobrazu i zagospodarowanie obszarów ogrodowo - parkowych 4. Architektura obiektów usługowych 5. Architektura i urządzanie obiektów sportowo - rekreacyjnych
 • Praktyki
  Praktyki Studenci studiów dziennych na kierunku "Architektura i Urbanistyka" zobowiązani są do odbycia 6 tygodniowej praktyki zawodowej. Składają się na nią: 1. Plener rysunkowo - malarski 2. Praktyka budowlana 3. Praktyka inwentaryzacyjna architektoniczno - urbanistyczna 4. Praktyka przeddyplomowa. Praktyki odbywać się będą w pracowniach architektonicznych i urbanistycznych, biurach projektowych, pracowniach konserwatorskich, sztukatorskich i innych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Rekrutacja Przedmioty kwalifikacyjne na kierunku ARCHITEKTURA I URBANISTYKA - język obcy - historia - matematyka lub informatyka Na kierunku Architektura i Urbanistyka obowiązuje sprawdzian z rysunku, weryfikujący podstawowe umiejętności i predyspozycje plastyczne kandydata, w szczególności zdolność obserwacji otaczającego świata, analiza przestrzeni oraz znajdujących się w niej elementów.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Misja
  1. Cele kształcenia
  Celem kształcenia na kierunku architektura i urbanistyka jest przygotowanie absolwenta, któremu zostaje nadany tytuł zawodowy inżyniera architekta, do pełnienia
  pomocniczych, ewentualnie współautorskich i autorskich działań twórczych w zakresie projektowania i realizacji budynków. Powinna go cechować wysoka etyka i kultura, świadomość społecznej odpowiedzialności, rzetelna wiedza i zasób odpowiednich umiejętności, szczególnie w dziedzinach:

  • kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi,
  • tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, technologiczne i techniczne,
  • historii i teorii architektury, urbanistyki, pokrewnych sztuk, nauk humanistycznych isocjologii,
  • sztuk pięknych, które wpływają na jakość architektury,
  • planowania regionalnego i kształtowania urbanistycznego,
  • rozumienia wielostronnych relacji, jakie mogą zachodzić pomiędzy ludźmi, ich potrzebami, budynkami i przestrzenią otaczającą,
  • rozumienia roli zawodu architekta w społeczeństwie oraz zasad etyki zawodowej,
  • metod pozyskiwania informacji i opracowywania koncepcji projektu,
  • rozumienia problemów konstrukcyjnych, budowlanych i inżynierskich, związanych z projektowaniem obiektów budowlanych,
  • rozwiązywania problemów z dziedziny fizyki budowlanej oraz funkcjonalnych i technologicznych w celu zapewnienia wewnątrz budynków odpowiedniego do potrzeb komfortu użytkowania oraz ochrony przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi,
  • znajomości przepisów techniczno - budowlanych oraz ekonomiki realizacji i użytkowania budynków,
  • zasad organizacji procesu budowlanego i procedur oraz integracji projektowania architektonicznego i urbanistycznego w procesie inwestycyjnym.

  Kompetencje
  2. Rodzaj i zakres posiadanej wiedzy
  Studia zawodowe na kierunku architektura i urbanistyka trwają 4 lata /8 semestrów/.
  Łączna liczba godzin wynosi prawie 3000, w tym 2130 godzin określonych wstandardach nauczania /przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawoweoraz przedmioty kierunkowe.

  3. Formy kształcenia i poziom kompetencji w zakresie języków obcych
  Kształcenie w zakresie języków obcych odbywa się w postaci obowiązkowych lektoratów, na zróżnicowanych poziomach nauczania /4 stopnie zawansowania/, przy stosowaniu nowoczesnych programów i metod nauczania. Student ma możliwość wyboru języka obcego i uzyskania certyfikacji zdobytych umiejętności.

  Przygotowanie praktyczne
  4. Rodzaje i formy kształcenia praktycznego

  Student w czasie studiów odbywa praktyki wakacyjne:

  • plener malarsko-rysunkowy 1 tydzień,
  • praktyka budowlana 2 tygodnie,
  • praktyka inwentaryzacyjna architektoniczna i urbanistyczna 1 tygodnie,
  • praktyka przeddyplomowa związana tematycznie z profilem dyplomowania 1 tygodnie.
  Dodatkowo, studenci biorą udział w warsztatach i prezentacjach krajowych i
  międzynarodowych, uzyskując odpowiednie certyfikaty.

  Perspektywy zatrudnienia
  5. Uprawnienia do wykonywania zawodu
  Absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na uzupełniających studiach magisterskich na kierunku architektura i urbanistyka, po ukończeniu, których może ubiegać się o pełne uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej doprojektowania bez ograniczeń, oraz uprawnienia urbanistyczne w zakresie planowania przestrzennego i inne.

  6. Możliwość zatrudnienia – przewidywane miejsca pracy
  Absolwenci zgodnie z obraną specjalnością znajdą zatrudnienie w:

  • pracowniach architektonicznych i urbanistycznych,
  • wydziałach i referatach architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego,
  • pracowniach architektury wnętrz,
  • pracowniach i biurach wystawienniczych,
  • pracowniach kształtowania krajobrazu i projektowania zieleni,
  • służbach konserwatorskich i innych instytucjach chroniących zabytki.


  Uzupełnienie wykształcenia

  7. Po ukończeniu studiów zawodowych (I- go stopnia) absolwent może kontynuować naukę na II stopniu kształcenia- na uzupełniających studiach magisterskich- kierunek Architektura i Urbanistyka.

  8. Absolwent studiów zawodowych I- go stopnia może podjąć studia podyplomowe na następujących
  - Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
  - Zarządzanie Nieruchomościami
  - Podyplomowe Studium Pedagogiczne

  9. W trakcie studiów student ma możliwość studiowania na uczelniach zagranicznych, w ramach Międzynarodowej Wymiany Studentów Sokrates-Erasmus.

  Specjalizacje
  10. Proponowane specjalizacje:

  • architektura wnętrz i wystawiennictwo,
  • architektura obiektów usługowych,
  • zagospodarowanie przestrzenne miast i osiedli,
  • architektura krajobrazu i zagospodarowanie obszarów ogrodowo-parkowych,
  • architektura i urządzanie obiektów sportowo-rekreacyjnych.

  Program studiów


  Wybrane Przedmioty:
  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  Język angielski
  Dziedzictwo kulturowe
  Ekologia i ochrona środowiska

  Przedmioty podstawowe:
  Geometria wykreślna
  Geologia z elementami fizjografii
  Ekonomika procesu inwestycyjnego
  Mechanika budowli
  Fizyka budowli
  Informatyka
  Komputerowe wspomaganie projektowania
  Podstawy grafiki komputerowej
  Techniki artystyczne
  Rysunek odręczny
  Rzeźba i modelowanie
  Estetyka
  Kompozycja kolorystyczno - fakturowa
  Etyka zawodu architekta
  Wprowadzenie do historii kultury i sztuki

  Przedmioty kierunkowe:
  Historia architektury powszechnej
  Historia architektury polskiej
  Historia urbanistyki i osadnictwa miejskiego
  Konserwacja zabytków i rewaloryzacja
  Architektura współczesna
  Teoria architektury
  Teoria urbanistyki i ruralistyki
  Budownictwo ogólne
  Materiałoznawstwo
  Konstrukcje budowlane
  Infrastruktura techniczna miasta
  Organizacja procesu inwestycyjnego
  Podstawy projektowania architektonicznego
  Projektowanie obiektów usługowych
  Projektowanie wnętrz i wystawiennictwo
  Projektowanie miejsc pracy i architektura przemysłowa
  Planowanie i projektowanie infrastruktury rekreacyjno - sportowej
  Modernizacja i konserwacja
  Elementy kompozycji urbanistycznej
  Osadnictwo wiejskie i elementy projektowania ruralistycznego
  Projektowanie urbanistyczne zespołów mieszkaniowych
  Zespoły śródmiejskie
  Studia i plany zagospodarowania przestrzennego
  Architektura krajobrazu i projektowanie zieleni

Inne informacje związane z Architektura i Urbanistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |