Studia I Stopnia-Administracja Publiczna (samorządowa)

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Administracja Publiczna (samorządowa) - W ciągu tygodnia - Siedlce - Mazowieckie

 • Cele
  Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, przygotowanej do rozwiązywania problemów w jednostkach administracji samorządowej i centralnej oraz firmach prywatnych i publicznych, zarówno w aspekcie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej, jak i w zintegrowanej Europie.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Kandydaci na studia licencjackie i inżynierskie składają: 1. podanie o przyjęcie na studia na ustalonym formularzu: * Podanie o przyjęcie na studia licencjackie 2. wymagane zaświadczenia i oświadczenia : * oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów WSFiZ oraz zasadami odpłatności za studia. Studentów studiów pomostowych dofinansowywanych z EFS obowiązują inne zasady odpłatności za studia pomostowe, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. W przypadku kandydatów na studia inżynierskie wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - druk skierowania można pobrać w Dziale Spraw Studenckich, 3. wymagane dokumenty : * świadectwo dojrzałości, * cztery zdjęcia o wymiarach 35x45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, * kserokopię dowodu osobistego (1 i 2 strona), * kserokopię dowodów wpłat opłaty rejestracyjnej i wpisowej.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Specjalizacja- Administracja Publiczna

  Studia z zakresu „Administracja publiczna” koncentrują się na:

  * poznaniu teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu różnych gałęzi prawa oraz zasad organizacji i funkcjonowania administracji państwowej, samorządowej oraz gospodarczej,
  * zdobyciu praktycznych umiejętności, niezbędnych do kierowania zespołami ludzkimi oraz organizowania pracy biurowej,
  * przyswojeniu zasad etyki w administracji i komunikacji społecznej,
  * uzyskaniu wiedzy z zakresu regionalnej polityki gospodarczej, gospodarki przestrzennej i obrotu nieruchomościami,
  * przygotowaniu do rozwiązywania problemów w jednostkach samorządowych i administracji centralnej oraz do poruszania się w środowisku międzynarodowym i działania w strukturach Unii Europejskiej.

  Absolwent specjalności „Administracja publiczna” zna:

  * postępowanie i prawo administracyjne,
  * prawo budżetowe samorządu terytorialnego,
  * system finansów publicznych,
  * zasady funkcjonowania podatku katastralnego,
  * prawa człowieka w społeczeństwie demokratycznym,
  * prawo pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych,
  * prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej,
  * podstawy prawa konstytucyjnego, cywilnego, rolnego, Unii Europejskiej, gospodarczego, podatkowego, karnego skarbowego.

  Ponadto, absolwent tej specjalności posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego, niezbędnego do podjęcia pracy w jednostkach administracji samorządowej.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent, po ukończeniu studiów ze specjalnością „Administracja publiczna”, przygotowany jest do pracy jako:

  * wyspecjalizowana kadra kierownicza i średniego personelu, zdolna do udziału w projektach związanych z zarządzaniem i administrowaniem jednostkami samorządowymi, administracji centralnej i gospodarczymi,
  * pracownik w urzędach miast, gmin, starostwie powiatów, urzędach marszałkowskich i in.

  PRZEDMIOTY WYKSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

     1. Język obcy
     2. Podstawy mikro i makroekonomii
     3. Socjologia organizacji
     4. Podstawy zarządzania
     5. Psychologia społeczna
     6. Informatyka
     7. Retoryka
     8. Techniki autoprezentacji
     9. Strategie rozwoju cywilizacyjnego
    10. Etykieta biznesu
    11. Metody pracy umysłowej
    12. Wychowanie fizyczne


  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

     1. Wstęp do prawoznawstwa
     2. Historia administracji
     3. Nauka administracji
     4. Prawo konstytucyjne
     5. Prawo administracyjne
     6. Postępowanie administracyjne
     7. Finanse publiczne i prawo finansowe
     8. Podstawy prawa Unii Europejskiej
     9. Podstawy prawa cywilnego
    10. Prawo pracy


  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

     1. Modele administracji publicznej
     2. Prawa człowieka
     3. Etyka w administracji
     4. Polityka gospodarcza
     5. Kierowanie zespołami ludzkimi
     6. Podstawy statystyki
     7. Prawo podatkowe
     8. Gospodarka nieruchomościami
     9. Prawo karne skarbowe
    10. Zarządzanie dokumentacją
    11. Podstawy rachunkowości
    12. Podstawy finansów
    13. Podstawy marketingu
    14. Prawo organizacji społecznych
    15. Instytucje Unii Europejskiej
    16. Ustrój państw Unii Europejskiej


  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

     1. Samorząd lokalny w państwach Unii Europejskiej
     2. Sądownictwo administracyjne
     3. Prawo lokalne samorządu terytorialnego
     4. Kontrola działalności samorządu terytorialnego
     5. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego
     6. Prawo budżetowe samorządu terytorialnego
     7. Finanse lokalne
     8. Prawo samorządu terytorialnego
     9. Regionalna polityka gospodarcza
    10. Gospodarka przestrzenna
    11. Elementy prawa rolnego
    12. Metodologia badań i pisania prac dyplomowych

    13. Seminarium

Inne informacje związane z administracja publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |