Studia I Stopnia-Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw - W ciągu tygodnia - Siedlce - Mazowieckie

 • Cele
  Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie studentów do prowadzenia ksiąg rachunkowych w instytucjach i przedsiębiorstwach oraz do prowadzenia ksiąg podatkowych w małych firmach, a także do zarządzania finansami w jednostkach gospodarczych.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia z zakresu „Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw” przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką finansów przedsiębiorstw oraz rachunkowością finansową. Kandydaci na studia licencjackie i inżynierskie składają: 1. podanie o przyjęcie na studia na ustalonym formularzu: * Podanie o przyjęcie na studia licencjackie 2. wymagane zaświadczenia i oświadczenia : * oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów WSFiZ oraz zasadami odpłatności za studia. Studentów studiów pomostowych dofinansowywanych z EFS obowiązują inne zasady odpłatności za studia pomostowe, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. W przypadku kandydatów na studia inżynierskie wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - druk skierowania można pobrać w Dziale Spraw Studenckich, 3. wymagane dokumenty : * świadectwo dojrzałości, * cztery zdjęcia o wymiarach 35x45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, * kserokopię dowodu osobistego (1 i 2 strona), * kserokopię dowodów wpłat opłaty rejestracyjnej i wpisowej.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Finanse i Rachunkowość
  Specjalizacja-Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

  Studia z zakresu „Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw" koncentrują się na:

  -poznaniu wiedzy gospodarczo-finansowej, związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych o różnych formach organizacyjno-prawnych,
  -zdobyciu praktycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, a także do zarządzania finansami w jednostkach gospodarczych,
  -uzyskaniu aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu bankowości, zarządzania ryzykiem, matematyki finansowej, rachunkowości zarządczej, informatyki oraz rynku kapitałowego i pieniężnego.

  Absolwent specjalności „Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw” zna:

  -mechanizmy planowania gospodarczego, ukierunkowane w działaniu na maksymalizację efektywności ekonomicznej,
  -zasady ustalania strategii i prowadzenia polityki finansowej w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki rynkowej,
  -metody analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw,
  -aktualne zasady prowadzenia sprawozdawczości i rachunkowości przedsiębiorstw,
  -międzynarodowe standardy rachunkowości i rewizji finansowej,
  -aktualną problematykę z zakresu prawa gospodarczego, celnego, dewizowego, karnego skarbowego, pracy,
  -podstawy aktualnego systemu podatkowego,
  -aktualne systemy informatyczne wspomagające finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
  .

  Ponadto, absolwent tej specjalności posiada umiejętność swobodnego posługiwania się komputerem oraz znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu wystarczającym do prowadzenia działalności gospodarczej i zawodowej, w której występuje współpraca międzynarodowa.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent, po ukończeniu studiów ze specjalnością „Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw”, przygotowany jest do pracy:

  -w charakterze księgowego lub finansisty w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, instytucjach finansowych, izbach i urzędach skarbowych. Może także wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności przy tworzeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

  Po zdobyciu doświadczenia zawodowego oraz dalszym szkoleniu, absolwent tej specjalności będzie mógł przystąpić do państwowego egzaminu na biegłego rewidenta.
  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

  1. Język obcy
  2. Socjologia
  3. Historia gospodarcza
  4. Wychowanie fizyczne

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
  1. Mikroekonomia
  2. Makroekonomia
  3. Matematyka
  4. Statystyka
  5. Podstawy ekonometrii
  6. Informatyka
  7. Podstawy zarządzania
  8. Prawo
  9. Rachunkowość

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
  1. Bankowość
  2. Finanse międzynarodowe
  3. Finanse publiczne
  4. Podstawy nauki o finansach
  5. Rynek kapitałowy i pieniężny
  6. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  7. Ubezpieczenia
  8. Zarządzanie ryzykiem
  9. Zastosowanie matematyki w finansach
  10. Finanse samorządu terytorialnego

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
  1. Komputerowe techniki w rachunkowości
  2. Rachunkowość przedsiębiorstw
  3. System podatkowy
  4. Sprawozdawczość finansowa
  5. Międzynarodowe standardy w rachunkowości finansowej i rewizji finansowej
  6. Prawo celne i dewizowe
  7. Prawo karne skarbowe
  8. Systemy informatyczne wspomagające rachunkowość
  9. Rachunkowość zarządcza
  10. Prawo pracy

  11. Metodologia badań i pisania prac dyplomowych
  12. Seminarium

Inne informacje związane z rachunkowość w firmie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |