Home > Kursy i Szkolenia > Rachunkowość w Firmie > Wieczorowe > Warszawa > Ekspert ds. Rachunkowości (Samodzielny Księgowy) z Wykorzystaniem Programów Komputerowych - Kurs - Warszawa - Mazowieckie

Ekspert ds. Rachunkowości (Samodzielny Księgowy) z Wykorzystaniem Programów Komputerowych - Kurs - Wieczorowe

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Instytut Szkoleniowy A&D

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ekspert ds. Rachunkowości (Samodzielny Księgowy) z Wykorzystaniem Programów Komputerowych - Kurs - Wieczorowe - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Jaki jest cel kursu i dla kogo jest przeznaczony?
  Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości w małych i średnich przedsiębiorstwach.
  Kurs realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Program ćwiczeń stanowi doskonałe uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy zdobytej podczas wykładów.
  Uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby bez żadnego doświadczenia oraz wykształcenia ekonomicznego jak również posiadające elementarne podstawy wiedzy księgowej, którą chciałyby ugruntować i rozwinąć.

  Ukończenie kursu „Ekspert ds. rachunkowości” otwiera drogę do bardziej zaawansowanych kursów, a tym samym do dalszej kariery zawodowej, takiej jak zawód na stanowisku głównego księgowego lub otwarcie własnego biura rachunkowego.

  Łącznie program kursu obejmuje 128 godzin lekcyjnych, w tym bardzo duża ilość ćwiczeń, warsztatów oraz zajęć komputerowych na programach finansowo-księgowych: Symfonia / Rewizor oraz programie kadrowo-płacowym Gratyfikant.

  Jak wygląda egzamin po ukończeniu kursu?
  Kurs kończy się egzaminem, który składa się z dwóch części:
  * części testowej, która kładzie nacisk na rozumienie rachunkowości w jej praktycznym ujęciu
  * części komputerowej, która polega na samodzielnym zaksięgowaniu operacji gospodarczych i sporządzeniu w programie księgowym bilansu i rachunku zysków i strat w wybranej wersji

  Formuła egzaminu pozwala na dogłębne sprawdzenie zdobytej wiedzy oraz gwarantuje uczestnikowi kursu, że po jego ukończeniu jest w stanie samodzielnie księgować.
  Pozytywne zdanie egzaminu zostanie potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

  Czym różni się nasz kurs od innych kursów na rynku?
  Wyróżnia nas innowacyjność, indywidualne podejście i położenie nacisku na praktykę. Jeśli mówimy o ustawie o rachunkowości, to wyjaśniamy jej regulacje jednocześnie na praktycznych przykładach. Jeśli mówimy o dokumentach, to pokazujemy jak wyglądają. Ponadto, każdy uczestnik pomiędzy poszczególnymi zajęciami otrzymuje zadania do rozwiązania w domu, co pozwala nam kontrolować poziom poszczególnych osób i podejść do każdego indywidualnie.
  Ponadto, omówimy również podstawowe regulacje podatkowe, niezbędne w pracy samodzielnego księgowego. Jako, że księgowy musi posiadać wiedzę również z zakresu prawa podatkowego, omówione zostaną najważniejsze kwestie z zakresu podatków dochodowych, jak również podatku VAT.

  Czy pracujemy na komputerach?
  Kurs kończy się zajęciami komputerowymi, do których podchodzimy naprawdę rzeczowo. Na zajęcia komputerowe poświęcamy zawsze kilka dni, tak aby każdy mógł samodzielnie założyć firmę w programie, zaksięgować wszystkie operacje oraz sporządzić bilans i rachunek zysków i strat. Wbrew poglądom sceptyków, którzy uważają, że zajęcia komputerowe są zbędne, gdyż księgowy może pracować na różnym oprogramowaniu, twierdzimy, że lepiej jest poznać jeden program niż nie poznać żadnego.

  Pracujemy na programach: Symfonia Finanse i Księgowość Premium / Rewizor oraz programie kadrowo-płacowym Gratyfikant

  Co uczestnik kursu będzie potrafił po jego zakończeniu?
  * samodzielnie księgować operacje gospodarcz
  * samodzielnie dekretować dokumenty lub pomagać przy dekretowaniu
  * weryfikować dokumenty źródłowe pod względem formalno-rachunkowym
  * samodzielnie sporządzać bilans i rachunek zysków i strat oraz współpracować przy tworzeniu pozostałych elementów sprawozdania finansowego
  * samodzielnie czytać i analizować sprawozdania finansowe
  * posługiwać się na podstawowym poziomie przepisami podatkowymi, w tym wypełniać deklaracje podatkowe
  * współpracować z głównym księgowym
 • Szczegółowe informacje
  Program Rachunkowość w aspekcie wymagań Unii Europejskiej
  1. Rachunkowość jako system informacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
  2. Stopień dostosowania znowelizowanej ustawy o rachunkowości do MSR.
  3. Podstawowe kategorie finansowe oraz nadrzędne zasady rachunkowości.
  4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości.
  Organizacja rachunkowości
  1. Pojęcie i charakterystyka ksiąg rachunkowych:
   • dziennik księgowań
   • Księga kont głównych
   • księga kont pomocniczych
   • zestawienie obrotów i sald
   • inwentarz
  2. Dokumentacja zdarzeń gospodarczych
   • rodzaje i klasyfikacja dowodów księgowych
   • obieg dokumentów księgowych
  3. Formalno-prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem komputera.
  Inwentaryzacja majątku przedsiębiorstw
  1. Cele i zadania inwentaryzacji.
  2. Metody inwentaryzacji.
   (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja).
  3. Metody, terminy, okresy inwentaryzacji.
  4. Przebieg prac inwentaryzacyjnych.
  5. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.
  6. Dokumentacja inwentaryzacyjna.
  7. Funkcja kontroli wewnętrznej.
  Bilans czyli aktywa i pasywa
  1. Struktura i klasyfikacje majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania.
  2. Aktywa trwałe i obrotowe.
  3. Kapitały własne i zobowiązania.
  4. Układ i treść bilansu według wymagań standardów europejskich.
  5. Zasady sporządzania bilansu.
  6. Czytanie bilansu.
  Dynamiczne ujęcie majątku jednostek gospodarczych
  1. Klasyfikacja operacji gospodarczych.
  2. Cechy operacji gospodarczych.
  3. Typy operacji bilansowych.
  4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans.
  Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych
  1. Istota i funkcjonowanie konta księgowego.
  2. Zasada podwójnego zapisu i jej konsekwencje.
  3. Funkcjonowanie kont bilansowych.
  4. Kontrola prawidłowości księgowań – zestawienie obrotów i sald.
  5. Księgowanie od bilansu początkowego do bilansu końcowego.
  6. Metody poprawy błędów księgowych.
  Funkcjonowanie kont niebilansowych
  1. Charakterystyka kosztów i strat nadzwyczajnych.
  2. Zasady funkcjonowania kont niebilansowych.
  3. Ewidencja kosztów działalności operacyjnej:
   • ewidencja zużycia materiałów
   • ewidencja usług obcych i podatków
   • ewidencja zużycia środków trwałych
   • ewidencja wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych
  Łączenie i dzielenie kont księgowych
  1. Podzielność pozioma i pionowa kont.
  2. Zasady ewidencji na kontach księgi głównej i kontach ksiąg pomocniczych.
  3. Łączenia kont – zasady funkcjonowanie kont rozrachunków.
  Ewidencja i wycena środków pieniężnych, kredytów bankowych, papierów wartościowych
  1. Obrót gotówkowy – ewidencja środków pieniężnych w kasie.
  2. Sporządzanie raportów kasowych i ich dekretacja.
  3. Obrót bezgotówkowy – ewidencja środki pieniężne na rachunkach bankowych.
  4. Ewidencja innych środków pieniężnych   i kredytów bankowych.
  Rozrachunki-warsztaty z wykorzystaniem programu kadrowo- płacowego Gratyfikant
  1. Zasady wyceny i ewidencja rozrachunków.
  2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami.
  3. Rozrachunki publiczno-prawne.
  4. Rozrachunki z tytułu podatku VAT.
  5. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.
  6. Rozrachunki z pracownikami.
  7. Pozostałe rozrachunki.
  8. Odpisy aktualizujące rozrachunki.
  Materiały i towary w ewidencji księgowej
  1. Rodzaje rzeczowych aktywów obrotowych.
  2. Zasady gospodarki materiałowej i towarowej.
  3. Ewidencja procesu zaopatrzenia w materiały – metody Wyceny.
  4. Ewidencja zużycia materiałów w procesie produkcji.
  5. Dokumentacja obrotu materiałowego i towarowego.
  6. Ewidencja obrotu towarowego w hurcie.
  7. Ewidencja towarów w detalu.
  Aktywa trwałe i ich ujęcie w księgowości
  1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych.
  2. Ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych.
  3. Amortyzacja środków trwałych.
  4. Środki trwałe w budowie.
  5. Wartości niematerialne i prawne.
  6. Inwestycje długoterminowe.
  Koszty działalności podstawowej i ich rozliczenie
  1. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym.
  2. Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym.
  3. Metody kalkulacji kosztów.
  4. Ewidencja wyników kalkulacji.
  5. Rozliczenie międzyokresowe kosztów.
  Obrót wyrobami gotowymi 
  1. Wycena wyrobów gotowych.
  2. Dokumentacja obrotu wyrobami gotowymi.
  3. Struktura ceny sprzedaży.
  4. Ewidencja i dokumentacja sprzedaży wyrobów gotowych.
  5. Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych.
  6. Ewidencja reklamacji.
  7. Aktualizacja wartości wyrobów gotowych.  
  Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
  1. Ewidencja przychodów ze sprzedaży działalności podstawowej i koszty ich osiągnięcia.
  2. Pozostałe przychody i koszty operacyjne.
  3. Przychody i koszty finansowe.
  4. Straty i zyski nadzwyczajne.
  Ustalenie wyniku finansowego
  1. Istota wyniku finansowego.
  2. Metoda kalkulacyjna i porównawcza ustalania wyniku finansowego.
  3. Zmiana stanu produktów.
  4. Podatek dochodowy.
  5. Podział wyniku finansowego.
  6. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Prezentacja sprawozdań finansowych
  1. Istota i rodzaje sprawozdań finansowych.
  2. Bilans końcowy.
  3. Rachunek zysków i strat.
  4. Informacja dodatkowa.
  Wybrane zagadnienia z zakresu prawa podatkowego (omawiane w trakcie całego kursu)
  1. Podział podatków (podatki bezpośrednie, pośrednie, majątkowe, itp.)
  2. Podatek dochodowy (wybrane aspekty, np. przychody, koszty, podstawa opodatkowania, odliczenia od podatku i od dochodu).
  3. Podatek VAT (wybrane aspekty, np. czynności krajowe, dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowe, fakturowanie, przeliczanie na złotówki).
  4. Formularze podatkowe w pracy księgowego (wypełnianie zeznania podatkowego).
  5. Sporządzenie deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących VAT-UE.
  Programy finansowo- księgowe wspomagające zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami Program finansowo - księgowy SYMFONIA lub Rewizor
  1. Wprowadzenie danych identyfikacyjnych firmy do programu finansowo- księgowego.
  2. Założenie kartotek kontrahentów.
  3. Zakładanie planu kont.
  4. Zakładanie rejestrów księgowych.
  5. Wprowadzenie i zatwierdzenie bilansu otwarcia.
  6. Zasady dekretacji i księgowania dokumentów.
  7. Dekretacja i księgowanie dokumentów zakupu i sprzedaży.
  8. Dekretacja i księgowanie raportów kasowych.
  9. Dekretacja i księgowane wyciągów bankowych.
  10. Dekretacja i księgowanie listy płac.
  11. Sporządzenie i wydruk deklaracji podatkowych VAT 7, CIT 8.
  12. Wyliczenie zestawienia obrotów i sald.
  13. Sporządzenie rachunku zysków i strat.
  14. Sporządzenie bilansu końcowego.
  15. Zamknięcie roku obrachunkowego.
  16. Rozwiązanie zadania na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego wykonane w programie finansowo- księgowym.

Inne informacje związane z Rachunkowość w Firmie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |