Studia I Stopnia-Pielęgniarstwo "studia pomostowe" - Siedlce - Mazowieckie - Czy pomostowe pielegniarstwo może studiować położna - Pomostowe siedlce - I2904

Home>Studia I Stopnia>Pielęgniarstwo>Dzienne>Siedlce>Studia I Stopnia-Pielęgniarstwo "studia pomostowe" - Siedlce - Mazowieckie
 
Studia I Stopnia-Pielęgniarstwo "studia pomostowe" - Dzienne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach

Studia I Stopnia-Pielęgniarstwo "studia pomostowe" - Siedlce - Mazowieckie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Czy pomostowe pielegniarstwo może studiować położna
  • Pielęgniarskie studia pomostowe
  • Pielęgniarstwo pomostowe w siedlcach
  • Pielęgniarstwo studia siedlce
  • Pomostowe siedlce
  • Studia pomostowe dla pielęgniarek w siedlcach
  • Studia pomostowe pielęgniarstwo
  • Wyższa szkoła finansów i zarządzania w siedlcach wydzial pielegniarstwo plan zajec
Podziel się z innymi:
Studia I Stopnia-Pielęgniarstwo "studia pomostowe" - Siedlce - Mazowieckie Szczegóły
Cel:
W ramach tego kierunku Uczelnia będzie kształcić wysoko wykwalifikowane kadry pielęgniarek, pielęgniarzy. Będzie przygotowywać do profesjonalnego holistycznego sprawowania opieki nad osobami zdrowymi i chorymi, w różnym wieku oraz środowisku zamieszkania, wychowania, nauczania oraz w środowisku szpitalnym.
Praktyki:
1090 godzin na kształcenie praktyczne
Profil słuchacza / Wymogi:
Studia na kierunku Pielęgniarstwo kierowane są do osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza, bądź położnej. Wymagane dokumenty: Kandydaci na studia licencjackie i inżynierskie składają: 1. podanie o przyjęcie na studia na ustalonym formularzu: -Podanie o przyjęcie na studia licencjackie pomostowe (Wydział Nauk o Zdrowiu), -zaświadczenie z zakładu pracy (dotyczy studiów pomostowych na WNoZ), 2. wymagane zaświadczenia i oświadczenia : * oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów WSFiZ oraz zasadami odpłatności za studia. Studentów studiów pomostowych dofinansowywanych z EFS obowiązują inne zasady odpłatności za studia pomostowe, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. W przypadku kandydatów na studia inżynierskie wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - druk skierowania można pobrać w Dziale Spraw Studenckich, 3. wymagane dokumenty : * świadectwo dojrzałości, * cztery zdjęcia o wymiarach 35x45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, * kserokopię dowodu osobistego (1 i 2 strona), * kserokopię dowodów wpłat opłaty rejestracyjnej i wpisowej.
Tutuł uzyskany:
Licencjat
Szczegółowe informacje:
Kierunek-Pielęgniarstwo "studia pomostowe"

Studia na kierunku Pielęgniarstwo koncentrują się na:

-zdobyciu praktycznych umiejętności, opiekowania się jednostką, rodziną i grupą,
-umiejętności podejmowania decyzji dotyczących pielęgnowania oraz odpowiedzialności za organizację opieki,
-poznaniu teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych zabiegów medycznych,
-umiejętności pracy w zespołach interpersonalnych
-budowaniu świadomości swoich kompetencji w realizowanych zadaniach,
-umiejętność inicjowania i wspierania profilaktyki zdrowotnej na rzecz społeczności lokalnych,-
-poznaniu solidnych podstaw teoretycznych, etycznych i moralnych związanych z zawodem.

Organizacja procesu kształcenia

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo będzie odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych, posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych i medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Planuje się, że od semestru letniego 2008/2009 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania podejmie kształcenie pielęgniarek według ścieżek:

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku pielęgniarstwo będzie przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej. Zdobyte w toku kształcenia teoretyczne i praktyczne umiejętności zawodowe umożliwią absolwentowi świadczenie usług pielęgniarskich przy wykorzystaniu aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki. Pozwolą na sprawowanie całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi. Pozwolą także na udzielenie świadczeń obejmujące zakresem promocję zdrowia, działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Organizacja procesu nauczania będzie prowadzić do uzyskania tytułu zawodowego licencjata, otwierając drogę do kształcenia się na studiach II stopnia w uczelniach na terenie Polski i UE.

Perspektywy zawodowe

Absolwent z tytułem licencjata kierunku Pielęgniarstwo może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w tym: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycyny, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego oraz sanatoriach.

PRZEDMIOTY WYKSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

   1. Język obcy
   2. W-F
   3. Technologie informacyjne

      PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
   4. Anatomia
   5. Fizjologia
   6. Patologia
   7. Badania fizykalne
   8. Biochemia i biofizyka
   9. Genetyka
  10. Mikrobiologia i parazytologia
  11. Zdrowie publiczne
  12. Farmakologia
  13.  Radiologia
  14. Psychologia
  15. Socjologia
  16. Pedagogika
  17. Prawo

      PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
  18. Podstawy pielęgniarstwa
  19. Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
  20. Promocja zdrowia
  21. Podstawowa opieka zdrowotna
  22. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
  23. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
  24. Interna i pielęgniarstwo internistyczne
  25. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
  26. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
  27. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
  28. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
  29. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
  30. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
  31. Opieka paliatywna
  32. Ratownictwo medyczne
  33. Dietetyka

  34. Badania w pielęgniarstwie
  35. Wykład fakultatywny (zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego lub krwiodawstwo)
Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Pielęgniarstwo: