Studia I Stopnia-Pielęgniarstwo "studia pomostowe"

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Pielęgniarstwo "studia pomostowe" - W ciągu tygodnia - Siedlce - Mazowieckie

 • Cele
  W ramach tego kierunku Uczelnia będzie kształcić wysoko wykwalifikowane kadry pielęgniarek, pielęgniarzy. Będzie przygotowywać do profesjonalnego holistycznego sprawowania opieki nad osobami zdrowymi i chorymi, w różnym wieku oraz środowisku zamieszkania, wychowania, nauczania oraz w środowisku szpitalnym.
 • Praktyki
  1090 godzin na kształcenie praktyczne
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia na kierunku Pielęgniarstwo kierowane są do osób już pracujących w zawodzie pielęgniarki, pielęgniarza, bądź położnej. Wymagane dokumenty: Kandydaci na studia licencjackie i inżynierskie składają: 1. podanie o przyjęcie na studia na ustalonym formularzu: -Podanie o przyjęcie na studia licencjackie pomostowe (Wydział Nauk o Zdrowiu), -zaświadczenie z zakładu pracy (dotyczy studiów pomostowych na WNoZ), 2. wymagane zaświadczenia i oświadczenia : * oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów WSFiZ oraz zasadami odpłatności za studia. Studentów studiów pomostowych dofinansowywanych z EFS obowiązują inne zasady odpłatności za studia pomostowe, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. W przypadku kandydatów na studia inżynierskie wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - druk skierowania można pobrać w Dziale Spraw Studenckich, 3. wymagane dokumenty : * świadectwo dojrzałości, * cztery zdjęcia o wymiarach 35x45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, * kserokopię dowodu osobistego (1 i 2 strona), * kserokopię dowodów wpłat opłaty rejestracyjnej i wpisowej.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek-Pielęgniarstwo "studia pomostowe"

  Studia na kierunku Pielęgniarstwo koncentrują się na:

  -zdobyciu praktycznych umiejętności, opiekowania się jednostką, rodziną i grupą,
  -umiejętności podejmowania decyzji dotyczących pielęgnowania oraz odpowiedzialności za organizację opieki,
  -poznaniu teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych zabiegów medycznych,
  -umiejętności pracy w zespołach interpersonalnych
  -budowaniu świadomości swoich kompetencji w realizowanych zadaniach,
  -umiejętność inicjowania i wspierania profilaktyki zdrowotnej na rzecz społeczności lokalnych,-
  -poznaniu solidnych podstaw teoretycznych, etycznych i moralnych związanych z zawodem.

  Organizacja procesu kształcenia

  Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo będzie odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych, posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych i medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej.

  Planuje się, że od semestru letniego 2008/2009 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania podejmie kształcenie pielęgniarek według ścieżek:

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent kierunku pielęgniarstwo będzie przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej. Zdobyte w toku kształcenia teoretyczne i praktyczne umiejętności zawodowe umożliwią absolwentowi świadczenie usług pielęgniarskich przy wykorzystaniu aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki. Pozwolą na sprawowanie całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi. Pozwolą także na udzielenie świadczeń obejmujące zakresem promocję zdrowia, działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne. Organizacja procesu nauczania będzie prowadzić do uzyskania tytułu zawodowego licencjata, otwierając drogę do kształcenia się na studiach II stopnia w uczelniach na terenie Polski i UE.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent z tytułem licencjata kierunku Pielęgniarstwo może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w tym: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycyny, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego oraz sanatoriach.

  PRZEDMIOTY WYKSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

     1. Język obcy
     2. W-F
     3. Technologie informacyjne

        PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
     4. Anatomia
     5. Fizjologia
     6. Patologia
     7. Badania fizykalne
     8. Biochemia i biofizyka
     9. Genetyka
    10. Mikrobiologia i parazytologia
    11. Zdrowie publiczne
    12. Farmakologia
    13.  Radiologia
    14. Psychologia
    15. Socjologia
    16. Pedagogika
    17. Prawo

        PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
    18. Podstawy pielęgniarstwa
    19. Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
    20. Promocja zdrowia
    21. Podstawowa opieka zdrowotna
    22. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
    23. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
    24. Interna i pielęgniarstwo internistyczne
    25. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
    26. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
    27. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
    28. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
    29. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
    30. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
    31. Opieka paliatywna
    32. Ratownictwo medyczne
    33. Dietetyka

    34. Badania w pielęgniarstwie
    35. Wykład fakultatywny (zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego lub krwiodawstwo)

Inne informacje związane z pielęgniarstwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |