Studia I Stopnia-Logistyka w Organizacjach Gospodarczych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Logistyka w Organizacjach Gospodarczych - W ciągu tygodnia - Siedlce - Mazowieckie

 • Cele
  Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii i logistyki.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia z zakresu „Logistyka w organizacjach gospodarczych” polecamy osobom zainteresowanym problematyką przepływu materiałów i towarów w obrębie firmy, a także pomiędzy partnerami w łańcuchach dostaw. Kandydaci na studia licencjackie i inżynierskie składają: 1. podanie o przyjęcie na studia na ustalonym formularzu: * Podanie o przyjęcie na studia licencjackie 2. wymagane zaświadczenia i oświadczenia : * oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów WSFiZ oraz zasadami odpłatności za studia. Studentów studiów pomostowych dofinansowywanych z EFS obowiązują inne zasady odpłatności za studia pomostowe, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania. W przypadku kandydatów na studia inżynierskie wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - druk skierowania można pobrać w Dziale Spraw Studenckich, 3. wymagane dokumenty : * świadectwo dojrzałości, * cztery zdjęcia o wymiarach 35x45mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, * kserokopię dowodu osobistego (1 i 2 strona), * kserokopię dowodów wpłat opłaty rejestracyjnej i wpisowej.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Ekonomia
  Specjalizacja-Logistyka w organizacjach gospodarczych

  Studia z zakresu „Logistyka w organizacjach gospodarczych” koncentrują się na:

  -uzyskaniu wiedzy o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, zwracając uwagę na ewolucję procesu w strukturze własności i organizacji, metody i techniki kierowania i zarządzania oraz zagadnienia lokalnych rynków pracy i ochrony środowiska,
  -opanowaniu teoretycznych zasad i metod podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze, koncentrując wysiłek na przemianach dokonujących się we wszystkich sferach działalności gospodarczej, istocie, metodach i technikach zarządzania procesami logistycznymi, przyswojeniu wiedzy z prawa i analizy ekonomicznej,
  -poznaniu wiedzy z zakresu gospodarki rynkowej, w tym praktyki funkcjonowania logistyki, skupiając uwagę przede wszystkim na znajomości roli i mechanizmów funkcjonowania systemu gospodarki rynkowej, organizacji działania i księgowości podmiotów gospodarczych, zarządzania produkcją, zarządzania jakością oraz systemów informatycznych wspomagających realizację procesów logistycznych,
  -zdobyciu wiedzy z ekonomii, logistyki, teorii organizacji i zarządzania a także odpowiednio dobranych treści wiedzy humanistycznej,
  -zdobyciu podstawowych umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i logistycznych w warunkach funkcjonowania gospodarki rynkowej,
  -kształtowaniu wartości i cech osobowych niezbędnych do wykonywania zadań kierowniczych i menedżerskich,
  -inspirowaniu do podejmowania badań nad problemami ekonomicznymi i logistycznymi.


  Absolwent specjalności „Logistyka w organizacjach gospodarczych” zna:

  * metody wyceny projektów gospodarczych,
  * politykę gospodarczą,
  * zarządzanie strategiczne,
  * zarządzanie procesami logistycznymi,
  * projektowanie systemów logistycznych,
  * zasady transportu w systemach logistycznych,
  * ekologistykę i systemy recyklingu,
  * logistykę międzynarodowych procesów,
  * marketing usług logistycznych,
  * systemy informatyczne logistyki,
  * zasady ubezpieczeń w przedsiębiorstwach i usługach logistycznych
  .


  Ponadto, absolwent tej specjalności posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego, niezbędnego do podjęcia pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych oraz umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi informatycznych.

  Perspektywy zawodowe

  Absolwent, po ukończeniu studiów ze specjalnością „Logistyka w organizacjach gospodarczych”, przygotowany jest do:

  -pracy w instytucjach i organizacjach gospodarczych,
  -pracy na stanowiskach operacyjnych w sferze logistyki przedsiębiorstw przemysłowych oraz w administracji centralnej i terenowej,
  -prowadzenia własnych firm handlowych i dystrybucyjnych.


  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

     1. Język obcy
     2. Socjologia
     3. Historia gospodarcza
     4. Filozofia
     5. Wychowanie fizyczne


  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

     1. Mikroekonomia
     2. Makroekonomia
     3. Matematyka
     4. Statystyka
     5. Ekonometria
     6. Informatyka
     7. Podstawy zarządzania
     8. Prawo
     9. Finanse i bankowość
    10. Rachunkowość
    11. Międzynarodowe stosunki gospodarcze


  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

     1. Polityka społeczna
     2. Metody wyceny projektów gospodarczych
     3. Polityka gospodarcza
     4. Historia myśli ekonomicznej
     5. Ekonomia matematyczna
     6. Prognozowanie i symulacje
     7. Finanse publiczne


  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

     1. Zarządzanie procesami logistycznymi
     2. Projektowanie systemów logistycznych
     3. Logistyka produkcji i zaopatrzenia
     4. Logistyka handlu i dystrybucji
     5. Opakowania w systemach logistycznych
     6. Transport w systemach logistycznych
     7. Ekologistyka i systemy recyklingu
     8. Logistyka międzynarodowych procesów gospodarczych
     9. Marketing usług logistycznych
    10. Gospodarka magazynowa
    11. Systemy informatyczne logistyki
    12. Zarządzanie jakością TQM
    13. Ubezpieczenia w przedsiębiorstwach i usługach logistycznych

    14. Metodologia badań i pisania prac dyplomowych
    15. Seminarium

Inne informacje związane z logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |