żegluga śródlądowa - studia I stopnia - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły żegluga śródlądowa - studia I stopnia - Online

 • Szczegółowe informacje
   Studia w zakresie nawigacji aktualnie realizowane są w trzech akademiach morskich w Polsce (1 wojskowa, 2 cywilne), jednak tylko w specjalności nawigacja morska. Oferta Wydziału Nauk Technicznych DSW wywołana jest potrzebami dynamicznie rozwijającego się w ostatnich latach w Europie transportu wodnego na śródlądowych drogach wodnych. Ten kierunek rozwoju zaczyna być widoczny również i w Polsce. Od kilku lat przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej zaczynają się coraz dynamiczniej rozwijać, a w szkołach ponadgimnazjalnych, po kilku latach przerwy, uruchamia się klasy profilowane na żeglugę śródlądową. Brak możliwości dalszego kształcenia kierunkowego dla absolwentów tych szkół był wyraźną luką w polskim wyższym szkolnictwie zawodowym. Prezentowana oferta daje im możliwość dalszego kształcenia dla potrzeb transportu śródlądowego i całej gospodarki wodnej.

  Kadra naukowa   

  W skład minimum kadrowego wchodzą uznani krajowi specjaliści w dziedzinie nawigacji. Zajęcia realizowane będą w oparciu o bazę dydaktyczną Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Ponadto zajęcia terenowe i trzy miesięczne praktyki zawodowe, objęte planem studiów, realizowane będą w firmach żeglugi śródlądowej, z którymi nasza uczelnia ma podpisane umowy o współpracę. Ponadto stwarza możliwości realizacji dodatkowych praktyk w okresie wakacyjnym.

  Sylwetka absolwenta

   Absolwent   zostanie   wyposażony   w   specjalistyczne umiejętności techniczno-zawodowe w zakresie posługiwania  się systemami  i  urządzeniami  nawigacyjnymi, obsługi programów i sieci komputerowych, analizy danych oraz statystycznego opracowania danych pomiarowych. Ponadto będzie posiadał teoretyczną umiejętność poruszania się po europejskich śródlądowych drogach wodnych na współczesnych statkach śródlądowych  oraz  umiejętności  praktyczne członka  załogi takiego statku.

  Absolwent kierunku nawigacja o specjalności żegluga śródlądowa:

   posiada  podstawową wiedzę z matematyki,  nauk przyrodniczych  i  nauk technicznych oraz umiejętność posługiwania się dwoma językami obcymi, oraz gruntowną wiedzę specjalistyczną z obszaru nawigacji

   wykazuje   się   znajomością   współczesnych   metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi i obserwacji ich zmian w czasie oraz numerycznego opracowania i prezentacji wyników pomiarów

  posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i w życiu codziennym, posiada umiejętność samokształcenia i wdrażania postępu technicznego, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm w tym przedsiębiorstw armatorskich i zarządzania nimi oraz korzystania z prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej.  Posiada tzw. zdolność zawodową w żegludze śródlądowej,

  jest przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie nawigacji, systemów geoinformacyjnych (GIS), a także do posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów nawigacyjnych, zwłaszcza satelitarnych,

   jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze żeglugi śródlądowej oraz administracji na wodach śródlądowych.

  posiada wiedzę teoretyczną niezbędną dla uzyskania uprawnień zawodowych niezbędnych dla objęcia wszelkich stanowisk samodzielnych w żegludze śródlądowej. Objęcie tych stanowisk będzie możliwe po uzyskaniu niezbędnych praktyk na statkach żeglugi śródlądowej.

  jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku nawigacja lub geodezja i kartografia.       

  Inżynier uzyska

  - dyplom inżyniera nawigatora w specjalności żegluga śródlądowa;

  - pełną wiedzę teoretyczną dla uzyskania patentu kapitana żeglugi śródlądowej klasy A  

  - pełną wiedzę teoretyczną niezbędną do ubiegania się o  dyplom hydrografa klasy B
  - możliwość podjęcia studiów II stopnia na kierunku nawigacja w jednej z trzech
    akademii w Polsce lub w Dolnośląskiej Szkole Wyższej jeżeli uczelnia będzie posiadała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku nawigacja

  - możliwość podjęcia studiów II stopnia na kierunku geodezja i kartografia na
    wydziałach geodezyjnych w całej Polsce lub w Dolnośląskiej Szkole Wyższej jeżeli uczelnia będzie posiadała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku geodezja i kartografia.

  Proponujemy ciekawe, pierwszy raz realizowane w Polsce, studia wyższe dające możliwość kształtowania swojego życia zawodowego nie tylko w momencie zdania matury i wyboru uczelni wyższej ale również w trakcie realizacji studiów I stopnia i po ich zakończeniu.

  e-learning

  W Dolnośląskiej Szkole Wyższej wykorzystywane będą najnowsze metody e-learningowe co ułatwia studentom samokształcenie i stałe monitorowanie wyników nauczania. W ramach platformy e-learningowej planowane jest nie tylko udostępnianie studentom niezbędnych materiałów wykładowych i ćwiczeniowych, ale również umożliwienie samodzielnego wybrania formatu i tempa uczenia się.

  Kariera zawodowa

  - w firmach związanych z żeglugą śródlądową;

  - zgodnie z ustawą o żegludze śródlądowej absolwent kierunku nawigacyjnego
    i właściciel statku śródlądowego może być armatorem, a co za tym idzie  prowadzić      własną działalność gospodarczą.

  - w administracji państwowej, np.: w Urzędach Żeglugi Śródlądowej;

  - w firmach hydrograficznych;

  - w zawodzie geodety po ukończeniu studiów II stopnia i zdaniu stosownych
    egzaminów państwowych.          

  Kwalifikacje uzyskane w toku studiów umożliwią absolwentom znalezienie zatrudnienia w instytucjach krajowych i międzynarodowych działających na rzecz żeglugi śródlądowej.

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |