Información

Założyciel, podstawy prawne Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie powstała w wyniku decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-122/TT/2000 z dn. 14.04.2000 roku i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod nr 39. Z inicjatywą utworzenia uczelni wystąpiła znana krakowska firma konsultingowo-szkoleniowa pracowników naukowych - Consulting and Training Institute Sp. z o.o. Wieloletnie doświadczenie tej firmy w pracach konsultingowych na rzecz przedsiębiorstw i instytucji publicznych, pozwoliło nadać uczelni od początku odpowiedni profil praktyczny i ukierunkować ją pod kątem potrzeb rynku pracy.

 Misja i cele uczelni

Misją, jaka legła u podstaw utworzenia uczelni, jest kształcenie specjalistów w zakresie informatyki i zarządzania, w sposób odpowiadający wymogom innowacyjności i przedsiębiorczości oraz aktualnym i perspektywicznym potrzebom rynku pracy, w tym rynku europejskiego. Konsekwencją tak nakreślonej misji było przyjęcie odpowiednich celów kształcenia, na które  składają się następujące priorytety:

• Priorytet 1 - położenie nacisku na wiedzę ogólną i kierunkową, odpowiadającą europejskim standardom edukacyjnym, stanowiącą podstawę wiedzy specjalnościowej, a także późniejszej permanentnej edukacji. Sposób realizacji: stabilna kadra naukowo-dydaktyczna, posiadająca bogate doświadczenie zawodowe, podparte licznymi stażami krajowymi i zagranicznymi, przekraczająca pod względem ilości i jakości obowiązujące minima kadrowe; konferencje naukowe i otwarte wykłady wybitnych specjalistów.

• Priorytet 2 - tworzenie programów kształcenia specjalnościowego, pod kątem potrzeb rynku pracy i oparcie ich o uczenie praktycznych umiejętności. Sposób realizacji: projekty kształcenia specjalnościowego konsultowane są z radą patronacką uczelni, składającą się m.in. z kadry menedżerskiej  przedsiębiorstw , przedstawicieli urzędów pracy i innych instytucji; w procesie dydaktycznym angażowani są specjaliści – praktycy; nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora legitymują się udokumentowanym dorobkiem praktycznym; studenci odbywają praktykę zawodową krajową lub zagraniczną.

• Priorytet 3 - kształtowanie przedsiębiorczych postaw, umożliwiających i warunkujących aktywność absolwentów na rynku pracy, a następnie aktywną rolę w środowisku pracy lub w prowadzeniu własnego biznesu. Sposób realizacji: znaczny udział aktywnych form zajęć, projekty i case study, warsztaty menedżerskie w firmie symulacyjnej, uczelniane centrum wspierania przedsiębiorczości - gdzie świadczona jest pomoc studentom i absolwentom uczelni w założeniu i prowadzeniu własnej firmy. Organizowane są także, w ramach biura karier, warsztaty z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy.

• Priorytet 4 - pobudzanie wśród studentów społecznej wrażliwości, skłonności i umiejętności do kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Sposób realizacji: zajęcia z przedmiotów humanistycznych, akcje humanitarne organizowanie przez samorząd studencki, warsztaty z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

• Priorytet 5 - tworzenie europejskiej przestrzeni rozwoju zawodowego studentów. Sposób realizacji: praktyki i staże w firmach w Anglii i Niemczech, studia zagraniczne w ramach umów zawartych z uczelniami w Anglii, Austrii, Irlandii, Danii, Słowenii i na Węgrzech, wymiana studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach programu Sokrates – Erasmus.

• Priorytet 6 -  systematyczne powiększanie możliwości wyboru dokonywanego przez studentów.  Sposób realizacji: elastyczne kształtowanie planu i programu studiów, poprzez np. przedmioty do wyboru, konwersatoria i seminaria, jak również na indywidualnym prowadzeniu studentów. W tym ostatnim przypadku chodzi o dostosowywanie form i metod kształcenia do predyspozycji poszczególnych studentów, a zwłaszcza studentów słabszych, często nie mających wcześniej możliwości odpowiedniego przygotowania się do studiów. W ten sposób stwarza się, również i dla takich studentów, szansę osiągnięcia odpowiedniego poziomu wiedzy i zdobycia kwalifikacji, warunkujących uzyskanie dyplomu.

• Priorytet 7 - prowadzenie działalności naukowo-badawczej, warunkującej efektywność procesu dydaktycznego oraz  rozwój naukowy kadry asystenckiej oraz studentów. Sposób realizacji: wydawnictwa i publikacje naukowe,  konferencje naukowe, sympozja i odczyty, seminaria z udziałem zagranicznych profesorów,  rozwój studenckiego ruchu naukowego (koła naukowe).

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |