Home > Kursy i Szkolenia > Instrumenty Finansowe > Kraków > Kurs - Kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i komputera - Kraków - Małopolskie

Kurs - Kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i komputera

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - Kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i komputera - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Cel kursu Zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia sprzedaży przy użyciu komputerowych urządzeń i kas fiskalnych oraz rozliczania utargów w placówkach handlowych. Perspektywy zatrudnienia Rozwijająca się w ostatnich latach sieć placówek sprzedaży detalicznej oraz ostra konkurencja między nimi w walce o klienta wymaga od kasjera fakturzysty nie tylko kwalifikacji zawodowych (fakturowanie, raporty kasowe i dzienne, organizacja stanowiska handlowego itp), ale także umiejętności z zakresu prezentacji i autoprezentacji, kultury obsługi i pozyskania klienta. Jako bezpośredni przedstawiciel firmy handlowej w rozmowie z klientem tworzy on jej wizerunek i ma istotny wpływ na proces sprzedaży. Coraz bardziej powszechna fiskalizacja sprzedaży wymaga także od fakturzystów umiejętności posługiwania się kasami fiskalnymi. Stąd dobrze i nowocześnie wykształcony fakturzysta potrafiący zaprezentować swoje predyspozycje do wykonywania zadań w wyuczonym zakresie znajdzie zatrudnienie głównie w handlu i usługach.
 • Szczegółowe informacje
  Ramowy program kursu:
  Przedmiot, godzin:
  Dokumentacja handlowa i magazynowa -16
  Prawo gospodarcze w handlu- 16
  Organizacja i technika handlu- 8
  Towaroznawstwo handlowa- 16
  Zajęcia praktyczne – obsługa kas fiskalnych- 16
  Podstawy technik informatycznych- 16
  Użytkowanie komputerów- 24
  MS Word- przetwarzanie tekstów- 16 godzin
  MS Excel- arkusze kalkulacyjne- 16 godzin
  MS Access- bazy danych- 20 godzin
  Usługi w sieciach informatycznych- 12 godzin
  Razem 172 godziny

  Program szczegółowy:
  Dokumentacja handlowa i magazynowa – 16 godzin

  Dokumentacja handlowa – 2 godziny
  Zamówienia, oferty, umowy
  Dokumentacja związana z dostawą
  Dokumentacja związana ze sprzedażą
  Dokumentacja magazynowa
  Reklamacje i zwroty

  Rozliczenia i dokumentacja finansowa – 9 godzin
  Rozliczanie i odprowadzanie utargów
  Kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży
  Fakturowanie
   
  Dokumentacja wymiany zagranicznej – 5 godzin
  Formy wymiany i rozliczeń
  Organizacja i dokumentacja dostaw
  Dokumentacja celna i podatkowa
  Dokumentacja w handlu zagranicznym
   
  Prawo gospodarcze w handlu – 16 godzin
   
  Podstawowe pojęcia prawne - 2 godziny
  Prawo przedmiotowe i prawo podmiotowe
  Norma prawna a przepis prawny
  Akty prawne
  Zasady stosowania prawa

  Prawo cywilne – 4 godziny
  Podmioty prawa cywilnego
  Prawo rzeczowe
  Prawo zobowiązań
  Procedura cywilna

  Prawo celne – 3 godziny
  Źródła prawa celnego
  Stawki celne
  Konwencje i umowy międzynarodowe
  Deklaracje celne
  Wykroczenia celne

  Wybrane formy prawne interwencjonizmu - 1 godzina
  Podstawowe regulacje działalności handlowej (koncesje, pozwolenia, kontyngenty)
  Ochrona konsumenta
  Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym

  Umowy obrotu gospodarczego - 2 godziny
  Umowy przenoszące własność
  Umowy o korzystaniu z cudzych rzeczy lub praw
  Umowy o usługi

  Prawne aspekty reklamy - 1 godzina
  Pojęcie reklamy
  Granice prawne reklamy
  Reklama, a problem odpowiedzialności

  Ochrona własności przemysłowej - 1 godzina
  Pojęcie własności przemysłowej
  Przedmioty ochrony własności przemysłowej (projekty, wynalazki, znaki towarowe)
  Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

  Postępowanie administracyjne- 2 godziny
  Właściwości organów administracyjnych
  Procedury administracyjne
  Odwołania, skargi

  Organizacja i technika handlu – 8 godzin

  Szczeble i formy działalności handlowej – 1 godzina
  szczeble obrotu towarowego
  formy organizacyjne handlu
  typy przedsiębiorstw handlowych
  targi

  Organizacja sprzedaży - 3 godziny
  Organizacja sprzedaży detalicznej
  Organizacja sprzedaży hurtowej
  Organizacja innych form sprzedaży
  Organizacja stanowiska sprzedawcy
  Reklamacje i zwroty
  Efektywność sprzedaży

  Metody i techniki rozliczeń pieniężnych- 4 godzin
  Rozliczenia gotówkowe (znaki pieniężne – klasyfikacja, identyfikacja, zabezpieczenia)
  Rozliczenia bezgotówkowe za pomocą czeków (rodzaje czeków, zasady rozliczania)
  Rozliczenia bezgotówkowe za pomocą kart płatniczych (rodzaje kart, zasady rozliczania)
  Rozliczenia z bankiem
  Rozliczenie i odprowadzanie utargów
  Postępowanie z falsyfikatami
  Dokumentacja finansowa sprzedaży (faktury, paragony)

  Towaroznawstwo handlowe – 16 godzin

  Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów - 1 godzina
  Istota kodowania towarów
  Kodowanie towarów w Polsce i świecie

  Czynniki determinujące jakość towarów - 2 godziny
  Cykl życia towaru
  Zmiany jakościowe w towarach w funkcji czasu
  Czynniki działające destrukcyjnie na towary

  Normalizacja i normy - 2 godziny
  Cele i istota normalizacji
  Obszary normalizacji
  Rodzaje norm
  Krajowe i międzynarodowe instytucje normalizacyjne

  Systemy zarządzania jakością - 4 godziny
  Normy międzynarodowe ISO 9000 - 9004,
  AUDIT, certyfikacja i akredytacja
  Istota i rodzaje atestów
  Znaczenie atestów w obrocie krajowym i międzynarodowym

  Opakowanie i oznaczanie towarów - 2 godziny
  Nowe tendencje w dziedzinie opakowań
  Współczesne opakowania, a wymagania ekologiczne
  Obligatoryjne i fakultatywne oznaczenia na produktach w obrocie krajowym i zagranicznym zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej

  Ochrona jakości towarów w transporcie i magazynowaniu - 2 godziny
  Narażenia magazynowe i transportowe
  Zasady przechowywania wybranych grup towarowych
  Kontrola warunków klimatycznych

  Metody badania i oceny jakości towarów - 3 godziny
  Badania laboratoryjne
  Analiza instrumentalna
  Badania użytkowe w warunkach naturalnych
  Testowanie towarów przez organizacje konsumenckie
  Ustawodawstwo żywnościowe w świecie i w Polsce

  Zajęcia praktyczne – obsługa kas fiskalnych – 16 godzin

  Rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych
  Programowanie kas fiskalnych
  Praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej,
  Transmisja danych z kas fiskalnych do programów magazynowych i księgowych
  Rozpoznawanie i kontrola znaków pieniężnych
  Kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży- omówienie ustawy
  Podstawy technik informatycznych- 16 godzin

  Zasady BHP przy pracy z urządzeniami techniki komputerowej,
  Budowa komputera, nośniki danych,
  System operacyjny Windows. Logowanie się do systemu i sieci komputerowej. Pojęcia podstawowe. Uruchamianie aplikacji użytkowych. System pomocy, wyszukiwanie informacji. Zasady konserwacji systemu,
  Wykorzystanie standardowego wyposażenia Windows: Notatnik, Kalkulator – wielozadaniowość w systemie Windows. Przenoszenie danych pomiędzy aplikacjami w obrębie aplikacji (wykorzystanie schowka),
  System plików: dyski (lokalne i sieciowe), pliki programów, pliki dokumentów, foldery. Tworzenie struktur folderów. Zasoby – udostępnianie i wykorzystywanie udostępnionych zasobów. Eksplorator Windows
  Praca w lokalnej sieci komputerowej. Dostęp do sieci i korzystanie ze wspólnych zasobów: dyski, drukarki sieciowe

  Użytkowanie komputerów- 24 godziny

  Uruchamianie systemu działającego w oparciu o środowisko Windows.
  Środowisko Windows. Uruchamianie programów.
  Sterowanie okienkami.
  Korzystanie z systemu pomocy.
  Wyszukiwanie dokumentów na dysku sztywnym oraz komputerów w sieci lokalnej.
  Windows w sieci lokalnej – otoczenie sieciowe. Udostępnianie zasobów – dysków, dyskietek, drukarek.
  Przegląd podstawowych aplikacji systemu Windows:
  Notatnik, edytor tekstów WordPad, Kalkulator, edytor graficzny Paint, narzędzia do komunikacji w sieci komputerowej.
  Zarządzanie systemem plików.
  Zapisywanie, otwieranie i kasowanie dokumentów. Tworzenie kopii zapasowych.
  Praca z wieloma aplikacjami.
  Kopiowanie i łączenie dokumentów.
  Przenoszenie informacji pomiędzy dokumentami.
  Konfigurowanie drukarki. Konfigurowanie środowiska graficznego.

  Przetwarzanie tekstów- 16 godzin

  Zasady wprowadzania tekstu. Zapisywanie i formatowanie tekstu.
  Zmiana ustawień akapitu oraz czcionki.
  Wyszukiwanie i wymiana informacji. Poprawianie błędów.
  Zapisywanie i otwieranie dokumentów.
  Słowniki: ortograficzny i wyrazów bliskoznacznych – ich wykorzystanie.
  Tworzenie szablonów dokumentów.
  Wstawianie różnych obiektów do tworzonego dokumentu. Dołączanie grafiki. Łączenie dokumentów.
  Zmiana wyglądu dokumentu i okna.
  Praca z dłuższym dokumentem na przykładzie raportu.
  Tworzenie indeksów i spisów treści.
  Wykorzystanie technologii stylów i „malarza formatów” w celu szybkiego i efektywnego formatowania dokumentów.
  Narzędzia dostępne w edytorze.
  Tworzenie i praca z tabelami. Osadzanie w dokumentach tabel opracowanych w arkuszu kalkulacyjnym. Formatowanie strony.
  Stopki i nagłówki strony.
  Przegląd menu edytora. Konfigurowanie edytora. Konfigurowanie drukarki. Podgląd wydruku i wydruki dokumentów.

  Arkusze kalkulacyjne- 16 godzin

  Zakładanie i wypełnianie arkuszy.
  Formatowanie danych. Oznaczanie danych.
  Wycinanie i wklejanie. Wycofywanie się z błędnych poleceń.
  Przyciski systemowe.
  Wykonywanie obliczeń w arkuszach.
  Funkcje systemowe i ich przegląd. Argumenty i ich wklejanie. Adresy względne i bezwzględne.
  Używanie nazw. Łączenie dokumentów (linkowanie), a kopiowanie informacji
  . Integrowanie danych.
  Wykonywanie wydruków. Konfigurowanie drukarki. Ustawianie wyglądu strony, stronicowanie i wstępne przeglądanie wydruków.
  Wykonywanie i formatowanie wykresów. Rodzaje wykresów.
  Przegląd menu systemowego.
  Bazy danych w Excelu – zakładanie, wykonywanie wyciągów z bazy i wyszukiwanie danych. Sortowanie danych. Stosowanie formularzy bazy danych. Stosowanie tablic jedno- i dwuwymiarowych do automatyzacji obliczeń.
  Automatyzowanie pracy przy pomocy makropoleceń. Wykonywanie obliczeń i ich przyspieszanie w dużych arkuszach.
  Tworzenie katalogów powiązanych dokumentów.
  Przegląd dostępnych gotowych arkuszy.

  Bazy danych- 20 godzin

  Tabele, relacje, kwerendy.
  Formularze, raporty.
  Automatyzowanie pracy bazy danych, szybki start za pomocą kreatora.
  Wyszukiwanie i filtrowanie rekordów na formularzu.

  Usługi w sieciach informatycznych- 12 godzin

  Zasady posługiwania się lokalną siecią komputerową w oparciu o sieciowe systemy Windows.
  Adresowanie i wyszukiwanie informacji w Internecie.
  Informacyjny system WWW
  Podstawy pracy w sieci lokalnej i wykorzystanie sieci Internet
  Wyszukiwanie informacji w sieci Internet
  Poczta elektroniczna, zakładanie kont, zarządzanie kontem.
  Poczta komputerowa, przesyłanie wiadomości i komunikatów w lokalnej i rozległej sieci komputerowej.
  Konfiguracja usług pocztowych.
  Microsoft Outlook:
  Zarządzanie kontaktami
  Korzystanie z poczty elektronicznej w programie
  Zarządzanie harmonogramem
  Korzystanie z listy zadań
  Planowanie zadań z wykorzystaniem programu
  Dostęp do Internetu przy pomocy Microsoft Outlook.

Inne informacje związane z Instrumenty Finansowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |