Kurs - Kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i komputera - Kraków - Małopolskie - Kurs kasjer - I566

Home>Kursy i Szkolenia>Instrumenty Finansowe>Indywidualnie>Kraków>Kurs - Kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i komputera - Kraków - Małopolskie
 
Kurs - Kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i komputera - Indywidualnie
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Kurs - Kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i komputera - Kraków - Małopolskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Fakturzysta kraków
  • Kurs fakturzysta
  • Kurs kasjer
  • Kurs kasy fiskalnej bydgoszcz
  • Kurs kasy fiskalnej kraków
  • Kurs kasy fiskalnej w krakowie
  • Kursy obsługi kas fiskalnych w krakowie
Podziel się z innymi:
Kurs - Kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i komputera - Kraków - Małopolskie Szczegóły
Cel:
Cel kursu Zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia sprzedaży przy użyciu komputerowych urządzeń i kas fiskalnych oraz rozliczania utargów w placówkach handlowych. Perspektywy zatrudnienia Rozwijająca się w ostatnich latach sieć placówek sprzedaży detalicznej oraz ostra konkurencja między nimi w walce o klienta wymaga od kasjera fakturzysty nie tylko kwalifikacji zawodowych (fakturowanie, raporty kasowe i dzienne, organizacja stanowiska handlowego itp), ale także umiejętności z zakresu prezentacji i autoprezentacji, kultury obsługi i pozyskania klienta. Jako bezpośredni przedstawiciel firmy handlowej w rozmowie z klientem tworzy on jej wizerunek i ma istotny wpływ na proces sprzedaży. Coraz bardziej powszechna fiskalizacja sprzedaży wymaga także od fakturzystów umiejętności posługiwania się kasami fiskalnymi. Stąd dobrze i nowocześnie wykształcony fakturzysta potrafiący zaprezentować swoje predyspozycje do wykonywania zadań w wyuczonym zakresie znajdzie zatrudnienie głównie w handlu i usługach.
Szczegółowe informacje:
Ramowy program kursu:
Przedmiot, godzin:
Dokumentacja handlowa i magazynowa -16
Prawo gospodarcze w handlu- 16
Organizacja i technika handlu- 8
Towaroznawstwo handlowa- 16
Zajęcia praktyczne – obsługa kas fiskalnych- 16
Podstawy technik informatycznych- 16
Użytkowanie komputerów- 24
MS Word- przetwarzanie tekstów- 16 godzin
MS Excel- arkusze kalkulacyjne- 16 godzin
MS Access- bazy danych- 20 godzin
Usługi w sieciach informatycznych- 12 godzin
Razem 172 godziny

Program szczegółowy:
Dokumentacja handlowa i magazynowa – 16 godzin

Dokumentacja handlowa – 2 godziny
Zamówienia, oferty, umowy
Dokumentacja związana z dostawą
Dokumentacja związana ze sprzedażą
Dokumentacja magazynowa
Reklamacje i zwroty

Rozliczenia i dokumentacja finansowa – 9 godzin
Rozliczanie i odprowadzanie utargów
Kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży
Fakturowanie
 
Dokumentacja wymiany zagranicznej – 5 godzin
Formy wymiany i rozliczeń
Organizacja i dokumentacja dostaw
Dokumentacja celna i podatkowa
Dokumentacja w handlu zagranicznym
 
Prawo gospodarcze w handlu – 16 godzin
 
Podstawowe pojęcia prawne - 2 godziny
Prawo przedmiotowe i prawo podmiotowe
Norma prawna a przepis prawny
Akty prawne
Zasady stosowania prawa

Prawo cywilne – 4 godziny
Podmioty prawa cywilnego
Prawo rzeczowe
Prawo zobowiązań
Procedura cywilna

Prawo celne – 3 godziny
Źródła prawa celnego
Stawki celne
Konwencje i umowy międzynarodowe
Deklaracje celne
Wykroczenia celne

Wybrane formy prawne interwencjonizmu - 1 godzina
Podstawowe regulacje działalności handlowej (koncesje, pozwolenia, kontyngenty)
Ochrona konsumenta
Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym

Umowy obrotu gospodarczego - 2 godziny
Umowy przenoszące własność
Umowy o korzystaniu z cudzych rzeczy lub praw
Umowy o usługi

Prawne aspekty reklamy - 1 godzina
Pojęcie reklamy
Granice prawne reklamy
Reklama, a problem odpowiedzialności

Ochrona własności przemysłowej - 1 godzina
Pojęcie własności przemysłowej
Przedmioty ochrony własności przemysłowej (projekty, wynalazki, znaki towarowe)
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Postępowanie administracyjne- 2 godziny
Właściwości organów administracyjnych
Procedury administracyjne
Odwołania, skargi

Organizacja i technika handlu – 8 godzin

Szczeble i formy działalności handlowej – 1 godzina
szczeble obrotu towarowego
formy organizacyjne handlu
typy przedsiębiorstw handlowych
targi

Organizacja sprzedaży - 3 godziny
Organizacja sprzedaży detalicznej
Organizacja sprzedaży hurtowej
Organizacja innych form sprzedaży
Organizacja stanowiska sprzedawcy
Reklamacje i zwroty
Efektywność sprzedaży

Metody i techniki rozliczeń pieniężnych- 4 godzin
Rozliczenia gotówkowe (znaki pieniężne – klasyfikacja, identyfikacja, zabezpieczenia)
Rozliczenia bezgotówkowe za pomocą czeków (rodzaje czeków, zasady rozliczania)
Rozliczenia bezgotówkowe za pomocą kart płatniczych (rodzaje kart, zasady rozliczania)
Rozliczenia z bankiem
Rozliczenie i odprowadzanie utargów
Postępowanie z falsyfikatami
Dokumentacja finansowa sprzedaży (faktury, paragony)

Towaroznawstwo handlowe – 16 godzin

Klasyfikacja rodzajowa i systematyka towarów - 1 godzina
Istota kodowania towarów
Kodowanie towarów w Polsce i świecie

Czynniki determinujące jakość towarów - 2 godziny
Cykl życia towaru
Zmiany jakościowe w towarach w funkcji czasu
Czynniki działające destrukcyjnie na towary

Normalizacja i normy - 2 godziny
Cele i istota normalizacji
Obszary normalizacji
Rodzaje norm
Krajowe i międzynarodowe instytucje normalizacyjne

Systemy zarządzania jakością - 4 godziny
Normy międzynarodowe ISO 9000 - 9004,
AUDIT, certyfikacja i akredytacja
Istota i rodzaje atestów
Znaczenie atestów w obrocie krajowym i międzynarodowym

Opakowanie i oznaczanie towarów - 2 godziny
Nowe tendencje w dziedzinie opakowań
Współczesne opakowania, a wymagania ekologiczne
Obligatoryjne i fakultatywne oznaczenia na produktach w obrocie krajowym i zagranicznym zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej

Ochrona jakości towarów w transporcie i magazynowaniu - 2 godziny
Narażenia magazynowe i transportowe
Zasady przechowywania wybranych grup towarowych
Kontrola warunków klimatycznych

Metody badania i oceny jakości towarów - 3 godziny
Badania laboratoryjne
Analiza instrumentalna
Badania użytkowe w warunkach naturalnych
Testowanie towarów przez organizacje konsumenckie
Ustawodawstwo żywnościowe w świecie i w Polsce

Zajęcia praktyczne – obsługa kas fiskalnych – 16 godzin

Rodzaje i zastosowanie urządzeń fiskalnych
Programowanie kas fiskalnych
Praktyczne ćwiczenia sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej,
Transmisja danych z kas fiskalnych do programów magazynowych i księgowych
Rozpoznawanie i kontrola znaków pieniężnych
Kasy fiskalne jako szczególna forma dokumentacji sprzedaży- omówienie ustawy
Podstawy technik informatycznych- 16 godzin

Zasady BHP przy pracy z urządzeniami techniki komputerowej,
Budowa komputera, nośniki danych,
System operacyjny Windows. Logowanie się do systemu i sieci komputerowej. Pojęcia podstawowe. Uruchamianie aplikacji użytkowych. System pomocy, wyszukiwanie informacji. Zasady konserwacji systemu,
Wykorzystanie standardowego wyposażenia Windows: Notatnik, Kalkulator – wielozadaniowość w systemie Windows. Przenoszenie danych pomiędzy aplikacjami w obrębie aplikacji (wykorzystanie schowka),
System plików: dyski (lokalne i sieciowe), pliki programów, pliki dokumentów, foldery. Tworzenie struktur folderów. Zasoby – udostępnianie i wykorzystywanie udostępnionych zasobów. Eksplorator Windows
Praca w lokalnej sieci komputerowej. Dostęp do sieci i korzystanie ze wspólnych zasobów: dyski, drukarki sieciowe

Użytkowanie komputerów- 24 godziny

Uruchamianie systemu działającego w oparciu o środowisko Windows.
Środowisko Windows. Uruchamianie programów.
Sterowanie okienkami.
Korzystanie z systemu pomocy.
Wyszukiwanie dokumentów na dysku sztywnym oraz komputerów w sieci lokalnej.
Windows w sieci lokalnej – otoczenie sieciowe. Udostępnianie zasobów – dysków, dyskietek, drukarek.
Przegląd podstawowych aplikacji systemu Windows:
Notatnik, edytor tekstów WordPad, Kalkulator, edytor graficzny Paint, narzędzia do komunikacji w sieci komputerowej.
Zarządzanie systemem plików.
Zapisywanie, otwieranie i kasowanie dokumentów. Tworzenie kopii zapasowych.
Praca z wieloma aplikacjami.
Kopiowanie i łączenie dokumentów.
Przenoszenie informacji pomiędzy dokumentami.
Konfigurowanie drukarki. Konfigurowanie środowiska graficznego.

Przetwarzanie tekstów- 16 godzin

Zasady wprowadzania tekstu. Zapisywanie i formatowanie tekstu.
Zmiana ustawień akapitu oraz czcionki.
Wyszukiwanie i wymiana informacji. Poprawianie błędów.
Zapisywanie i otwieranie dokumentów.
Słowniki: ortograficzny i wyrazów bliskoznacznych – ich wykorzystanie.
Tworzenie szablonów dokumentów.
Wstawianie różnych obiektów do tworzonego dokumentu. Dołączanie grafiki. Łączenie dokumentów.
Zmiana wyglądu dokumentu i okna.
Praca z dłuższym dokumentem na przykładzie raportu.
Tworzenie indeksów i spisów treści.
Wykorzystanie technologii stylów i „malarza formatów” w celu szybkiego i efektywnego formatowania dokumentów.
Narzędzia dostępne w edytorze.
Tworzenie i praca z tabelami. Osadzanie w dokumentach tabel opracowanych w arkuszu kalkulacyjnym. Formatowanie strony.
Stopki i nagłówki strony.
Przegląd menu edytora. Konfigurowanie edytora. Konfigurowanie drukarki. Podgląd wydruku i wydruki dokumentów.

Arkusze kalkulacyjne- 16 godzin

Zakładanie i wypełnianie arkuszy.
Formatowanie danych. Oznaczanie danych.
Wycinanie i wklejanie. Wycofywanie się z błędnych poleceń.
Przyciski systemowe.
Wykonywanie obliczeń w arkuszach.
Funkcje systemowe i ich przegląd. Argumenty i ich wklejanie. Adresy względne i bezwzględne.
Używanie nazw. Łączenie dokumentów (linkowanie), a kopiowanie informacji
. Integrowanie danych.
Wykonywanie wydruków. Konfigurowanie drukarki. Ustawianie wyglądu strony, stronicowanie i wstępne przeglądanie wydruków.
Wykonywanie i formatowanie wykresów. Rodzaje wykresów.
Przegląd menu systemowego.
Bazy danych w Excelu – zakładanie, wykonywanie wyciągów z bazy i wyszukiwanie danych. Sortowanie danych. Stosowanie formularzy bazy danych. Stosowanie tablic jedno- i dwuwymiarowych do automatyzacji obliczeń.
Automatyzowanie pracy przy pomocy makropoleceń. Wykonywanie obliczeń i ich przyspieszanie w dużych arkuszach.
Tworzenie katalogów powiązanych dokumentów.
Przegląd dostępnych gotowych arkuszy.

Bazy danych- 20 godzin

Tabele, relacje, kwerendy.
Formularze, raporty.
Automatyzowanie pracy bazy danych, szybki start za pomocą kreatora.
Wyszukiwanie i filtrowanie rekordów na formularzu.

Usługi w sieciach informatycznych- 12 godzin

Zasady posługiwania się lokalną siecią komputerową w oparciu o sieciowe systemy Windows.
Adresowanie i wyszukiwanie informacji w Internecie.
Informacyjny system WWW
Podstawy pracy w sieci lokalnej i wykorzystanie sieci Internet
Wyszukiwanie informacji w sieci Internet
Poczta elektroniczna, zakładanie kont, zarządzanie kontem.
Poczta komputerowa, przesyłanie wiadomości i komunikatów w lokalnej i rozległej sieci komputerowej.
Konfiguracja usług pocztowych.
Microsoft Outlook:
Zarządzanie kontaktami
Korzystanie z poczty elektronicznej w programie
Zarządzanie harmonogramem
Korzystanie z listy zadań
Planowanie zadań z wykorzystaniem programu
Dostęp do Internetu przy pomocy Microsoft Outlook.
Inne informacje związane z Kursy i Szkolenia i Instrumenty Finansowe: