Kurs - Kadry, Płace

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - Kadry, Płace - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Przygotowanie uczestników kursu do: Przeprowadzania wstępnej weryfikacji i przydatności zawodowej kandydatów do pracy (rozmowa kwalifikacyjna), wstępnego ustalania warunków pracy i płacy, kierowania do akceptacji i weryfikacji w komórce, w której kandydat będzie zatrudniony, kierowania na wstępne badania lekarskie i psychotechniczne. Sporządzania umów o pracę, wprowadzania danych do komputera i archiwizowania (zakładania akt pracowniczych) oraz przekazywania niezbędnych informacji do WKU. Wprowadzenia kandydata do pracy, skierowania na szkolenie wstępne z zakresu bhp i ppoż. Ewidencjonowania i kontrolowania czasu pracy, zwolnień lekarskich i absencji. Ustalenia, wg obowiązujących przepisów, stażów pracy skutkujących na urlop wypoczynkowy, wysokości nagród jubileuszowych, wymiaru okresu wypowiedzenia, uprawnień emerytalnych itp. Prowadzimy badania, z których wynika, że Absolwenci kursów prowadzonych przez Consulting and Training Institute cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.
 • Tutuł uzyskany
  Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN). Kurs może się też kończyć egzaminem przeprowadzonym wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3. lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (par. 7. Dz. U. Nr 31/2006 poz. 216) i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w obrębie zawodu.
 • Szczegółowe informacje
  Ramowy program

       1. Trening interpersonalny - 12 godz.
       2. Procesy personalne w firmie - 16 godz.
       3. Elementy prawa pracy, nowe regulacje kodeksowe - 16 godz.
       4. Ubezpieczenia społeczne - 4 godz.
       5. Zasiłki z ubezpieczenia - 2 godz.
       6. Dokumentacja kadrowo – płacowa i ubezpieczeniowa - 22 godz.
       7. Umowy cywilno – prawne - 4 godz.
      10. Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych - 4 godz.
      11. Programy komputerowe - 48 godz
           Razem:   128 godz.
           + Egzamin - 3 godziny zegarowe
   
  Treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych
  I. Trening interpersonalny – 12 godzin

      1. Zarządzanie czasem i skuteczna organizacja pracy

          * zarządzanie miejscem pracy
          * zasady planowania i organizacji czasu
          * zarządzanie sposobami wykonywania pracy
          * pomocnicze środki biurowe (terminarze, skorowidze, segregatory)

      2.Umiejętności komunikacyjne

          * poznawanie zasad „dobrej" komunikacji
          * poznawanie metod i techniki ułatwiających prowadzanie rozmów
          * ćwiczenia z zakresu nawiązywania pierwszego kontaktu
          * ćwiczenia aktywnego słuchania i uważnego kontaktu
          * ćwiczenia w rozpoznawaniu komunikatów niewerbalnych
          * elementy autoprezentacji
          * asertywna komunikacja
          * bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania

      3.Kształtowanie aktywnych postaw zawodowych oraz trening skuteczności osobistej

          * diagnoza własnej postawy życiowej i zawodowej
          * skuteczne sposoby motywowania siebie do działania i do rozwoju
          * praca nad wiarą we własne siły i możliwości
          * nabycia umiejętności efektywnego określania i realizowania celów życiowych, efektywnego planowania
          * radzenie sobie ze stresem

  II. Procesy personalne w firmie – 16 godzin

      Rekrutacja i selekcja pracowników

          * Znaczenie rekrutacji i selekcji w przedsiębiorstwie,
          * Metody rekrutacji,
          * Efektywność metod rekrutacji,
          * Techniki selekcji,
          * Najczęstsze błędy selekcji,
          * Kryteria selekcji,
          * Koszty i zyski rekrutacji i selekcji.

      Funkcjonowanie pracowników w firmie

          * Adaptacja pracownika w organizacji,
          * Kultura organizacyjna,
          * Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna,
          * Rozwiązywanie konfliktów,
          * Rozwój pracowników- określanie potrzeb szkoleniowych, ścieżek kariery,
          * Zwolnienia pracowników.

      Metody wartościowania pracy i okresowej oceny pracowników

      Wartościowanie pracy- metody, funkcje i cele. 2.System oceny pracowników

          * funkcje SOP
          * cele SOP
          * metody oceny pracowników - ocena formalna i nieformalna
          * problemy przy wprowadzaniu systemów ocen pracowników

  III. Elementy prawa pracy, nowe regulacje kodeksowe – 16 godzin

      1.Przedmiot prawa pracy, zasady i funkcje prawa pracy, źródła prawa pracy
      2.Nawiązanie stosunku pracy, umowy o pracę
      3.Pozaumowne podstawy nawiązania stosunku pracy
      4.Prawa i obowiązki pracowników
      5.Kary dyscyplinarne i odpowiedzialność pracownika
      6.Czas pracy, urlopy i wynagrodzenia za pracę
      7.Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy
      8.Ochrona pracy
      9.Rozwiązanie stosunku pracy
      10.Bezrobocie i przeciwdziałanie bezrobociu
      11.Współpraca zakładu z Urzędami Pracy

  IV. Ubezpieczenia społeczne – 4 godziny

      1.Podstawy ubezpieczeń społecznych
      2.Ubezpieczenia emerytalno – rentowe (fundusze emerytalne, wysokość składek emerytalnych podstawowych i dobrowolnych (I, II i III filar)
      3.Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy i FGŚP
      4.Deklaracja rozliczeniowa zbiorcza DRA, oraz imienna RCA, RNA, RSA,
      5.Ustawa o emeryturach i rentach z FUS
      6.Świadczenia emerytalno – rentowe i podstawa ich naliczania (warunki nabywania uprawnień emerytalno – rentowych, dokumentacja wniosków)
      7.Sankcje za nieprawidłowość rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych
      8.Postępowanie odwoławcze w sprawach świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych
      9.Plany szkoleń pracowniczych

  V. Zasiłki z ubezpieczenia – 2 godziny

      1.Świadczenia zasiłkowe z ubezpieczenia społecznego

          * ustalanie uprawnień do zasiłków,
          * podstawa wymiaru,
          * dokumentacja

      2.Obliczanie zasiłków

          * rodzinnych,
          * chorobowych,
          * macierzyńskich,
          * opiekuńczych

  VI. Dokumentacja kadrowo – płacowa i ubezpieczeniowa– 22 godziny

      1.Prowadzenie akt osobowych pracownika

          * część A
          * część B
          * część C

      2.Zaświadczenie o zatrudnieniu,
      3.Zaświadczenie o zarobkach,
      4.Dokumentacja ubezpieczeniowa,
      5.Dokumentacja podatkowa,
      6.Inna dokumentacja wymagana przepisami prawa,
      7.Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – ZPA, AFA, ZUA, ZNCZ, ZWUA, RMUA
      8.Dokumentacja ubezpieczeniowa, obowiązujące ustawy pracownicze karty ubezpieczeń

  VII. Umowy cywilno-prawne – 4 godziny

      1.Podstawowe regulacje wynikające z kodeksu cywilnego
      2.Rodzaje umów cywilno prawnych
      3.Umowa o dzieło a umowa zlecenia- podobieństwa i różnice
      4.Umowa o pracę a umowa cywilno – prawna
      5.Umowy cywilno – prawne w świetle składek na ubezpieczenia społecznych i zdrowotne
      6.Dochodzenie roszczeń z umowy cywilno - prawnej

  VIII. Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych – 4 godziny

      1.Ustawa o ochronie danych osobowych
      2.Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkami pracy
      3.Podstawy prawne archiwizacji dokumentów biurowych, kadrowych i księgowych
      4.Kategorie archiwalne (A,B)
      5.Oznaczanie dokumentów archiwalnych
      6.Zasady zdawania dokumentów do archiwum i korzystania z nich
      7.Organizacja archiwum zakładowego i systemy archiwalne

  IX. Programy komputerowe - 48 godz.

          Obsługa programu PŁATNIK 8

          * Wprowadzanie danych ewidencyjnych płatników i ubezpieczonych
          * Wprowadzanie danych identyfikacyjnych osób ubezpieczonych
          * Wprowadzanie danych służących do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
          * Przeglądanie i korekty dokumentów
          * Emisja dokumentów ubezpieczeniowych w postaci papierowej (wydruki) lub elektronicznej (pliki)

      SYMFONIA – kadry, płace 16 godz.,  Optima 16 godz., CDN Klasyka Płace 8 godz.

          * Rejestracja i przechowywanie informacji o pracowniku w firmie i poza firmą,
          * Deklarowanie sposobu wynagradzania pracownika - definiowanie szablonów obliczeniowych:
                o wynagrodzenie czasowe ze stawką miesięczną i godzinową,
                o wynagrodzenie prowizyjne,
                o wynagrodzenie akordowe,
                o rejestracja dodatków, zasiłków, premii ,
                o rejestracja potrąceń, świadczeń, zaliczek,
                o wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń.
          * Przeliczanie składników płacy,
          * Definiowanie i rozliczanie pracownika z urzędem skarbowym i ZUS
                o indywidualne ustalanie zaliczek podatkowych i składek ZUS (wydruk deklaracji ZUS i PIT),
          * Sporządzanie raportu o nieobecnościach oraz nadzór nad urlopem,
          * Korzystanie z edytora tekstu (definiowanie wzorca wydruku),
          * Zabezpieczanie przed dostępem do programu i danych w nim zawartych.

Inne informacje związane z administracja personelem

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |