Zarządzanie Energią - Szkolenie Miękkie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Berndson Szkolenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Energią - Szkolenie Miękkie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Poprawa funkcjonowania na płaszczyźnie psycho-fizycznej pracowników firmy/zespołu.
  Zwiększenie efektywności pracowników w aspekcie funkcjonowania na płaszczyźnie zawodowej .

  Cele szczegółowe:
  Na poziomie wiedzy:

  * zapoznanie uczestników z koncepcją/teorią zarządzania energią
  * wskazanie i opisanie 4 płaszczyzn funkcjonowania oraz ich wzajemnego wpływu na siebie (pł. fizycznej, emocjonalnej, umysłowej oraz wartości)
  * wskazanie wpływu oddychania, odżywiania, snu i aktywności fizycznej na funkcjonowanie człowieka w pracy
  * wskazanie zasad gospodarki energetycznej, tj. wydatkowania sił i regeneracji
  * przedstawienie spektrum emocji
  * wyjaśnienie zasad optymalnej koncentracji w oparciu o zasady funkcjonowania mózgu
  * zdefiniowanie pojęcia realnego optymizmu oraz jego roli w pracy zawodowej
  * poznanie swojego stylu wyjaśniania przez uczestników
  * identyfikacja własnych wartości oraz ich roli w powstawaniu motywacji.
  Na poziomie umiejętności:
  * nabycie umiejętności znajdywania indywidualnych zasobów dających codzienną energię
  * nabycie umiejętności tworzenia i wdrażania w życie nowych nawyków dających motywację oraz siłę do pracy
  * przećwiczenie technik świadomego oddychania
  * nabycie umiejętności różnicowania emocji i przećwiczenie wyrażania najtrudniejszych z nich
  * nabycie umiejętności identyfikacji swoich przekonań, poznanie i przećwiczenie metod ich zmiany
  * przećwiczenie wykorzystania zasad pracy mózgu do polepszenia koncentracji
  * nabycie umiejętności tworzenia planu działania w oparciu o indywidualne motywatory.
  Na poziomie postaw:
  * zrozumienie zależności pomiędzy 4 płaszczyznami i ich wpływu na funkcjonowanie w życiu zawodowym i osobistym
  * wzbudzenie potrzeby zmiany nawyków życiowych.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Szkolenie szczególnie polecamy dla:
  Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które w pracy narażone są na stres oraz inne czynniki, których konsekwencją są spadki motywacji oraz wypalenie zawodowe.

  * Dla managerów
  …gdyż dzięki kreowaniu ich świadomości i zdrowych nawyków mogą jeszcze lepiej przewodzić swoim zespołom
  * Dla zespołów projektowych
  …aby pozwolić na integrację grupy oraz usprawnienie jej komunikacji w środowisku sprzyjającym nabywaniu nowych nawyków
  * Dla handlowców
  …aby wyrazić uznanie dla ich osiągnięć i zachęcić do dalszych wysiłków podnosząc wewnętrzną motywację
  * Dla pracowników biurowych
  …aby umożliwić im regenerację i dać narzędzia do skutecznego zwalczania codziennego stresu
 • Szczegółowe informacje
  Zarządzanie energią - Moc pełnego zaangażowania

  Możliwe problemy u pracowników, na które wpływa szkolenie:
  • spadki koncentracji
  • negatywne emocje pojawiające się w pracy: zniecierpliwienie, gniew, frustracja i nieumiejętność radzenia sobie z nimi
  • nieumiejętność radzenia sobie ze stresem zawodowym oraz jego wysoki poziom
  • zła organizacja czasu pracy wpływająca na efektywność
  • spadki motywacji, niechęć do podejmowania nowych działań i wyzwań
  • brak świadomości zdrowotnej pracowników
  • duża ilość zwolnień chorobowych.
  Korzyści dla Uczestników szkolenia:
  • Wzrost wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia, które przełoży się na zwiększenie efektywności życiowej i zawodowej
  • Zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego
  • Zwiększenie wewnętrznej motywacji oraz zaangażowania w pracę
  • Lepsze radzenie sobie ze stresem zawodowym oraz negatywnymi emocjami
  • Znajomość zasad właściwej regeneracji sił i energii podczas pracy
  • Wzrost poziomu koncentracji podczas pracy
  • Nabycie umiejętności tworzenia i wprowadzania w swoje życie korzystnych zmian
  • Zwiększenie samoświadomości zdrowotnej uczestników
  • Wzrost satysfakcji z życia prywatnego i zawodowego
  • Wzmocnienie zaangażowania zespołu w pracę
  • Zwiększenie efektywności zawodowej w postaci wyrabiania się w terminach i realizacji równolegle biegnących projektów
  • Wzrost motywacji do podejmowania nowych wyzwań (nowych projektów), determinacji do kończenia projektów.
  Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia:
  Szkolenie prowadzone jest aktywnymi metodami warsztatowymi. Krótkie prezentacje ze strony trenera prowadzącego są początkiem bądź też podsumowaniem prac uczestników: dyskusji, prac indywidualnych, prac w podgrupach. Uczestnicy otrzymają skrypt, w którym w sposób opisowy i usystematyzowany zawarte są treści szkolenia. Całość uzupełnia prezentacja multimedialna.

  Metodologia pracy oparta jest o cykl uczenia się ludzi dorosłych, dzięki czemu teoria połączona jest z refleksją, doświadczeniem oraz dyskusją grupy mająca na celu podsumowanie danego tematu. Trener wykańcza każde zagadnienie, pozwalając uczestnikom na pełne zrozumienie oraz dając możliwość przeniesienia na własne życie zawodowe.

  Przykładowe metody i narzędzia stosowane podczas zajęć:
  • mini-wykłady
  • prezentacje multimedialne
  • energizer’y, icebreaker’y
  • ćwiczenia: indywidualne, pary, grupowe; edukacyjne gry
  • praca z tekstem: studia przypadków
  • formy dialogowe: dyskusje
  • formy kreatywne: metafory, przypowieści, układanki, praca z ciałem/przestrzenią, rysunki
  • formy rywalizacyjne: konkursy, quizy, kalambury
  • kwestionariusze, ankiety
  • feedback, obserwacja
  • inne.
  Rezultatem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników indywidualnych planów dalszego rozwoju w kontekście omawianych zagadnień (PDP – Personal Development Plan).

  Program szkolenia:
  PODSTAWA: Koncepcja zarządzania energią życiową
  • Wprowadzenie do koncepcji zarządzania energią życiową.
  • Stary i nowy wzorzec osiągania wydajności.
  • Cztery komponenty energii: płaszczyzna fizyczna, emocjonalna, umysłowa i wartości.
  • Dynamika energii – czynniki wysokoenergetyczne i niskoenergetyczne, czyli do daje codzienną siłę.
  • Jak osiągać pełne zaangażowanie w codziennych czynnościach zawodowych.
  • Bariery i blokady energetyczne.
  MODUŁ 1: PŁASZCZYZNA FIZYCZNA - WYDAJNOŚĆ
  • Płaszczyzna fizyczna jako podstawowe źródło energetyczne - WYDAJNOŚĆ.
  • Komponenty płaszczyzny fizycznej- aktywność fizyczna, odżywianie, sen, właściwe oddychanie – wpływające na zdolność koncentracji oraz kreatywne myślenie.
  • Superkompensacja jako środek ciągłego podnoszenia wydajności.
  • Gospodarka energetyczna: właściwe wydatkowanie i regeneracja sił a efektywność .
  • Identyfikacja barier energetycznych na płaszczyźnie fizycznej.
  MODUŁ 2: PŁASZCZYZNA EMOCJONALNA - SIŁA
  • Płaszczyzna emocjonalna jako paliwo energetyczne – SIŁA przekształcająca zagrożenia w wyzwanie.
  • „Zapalniki emocjonalne” podkopujące naszą wydajność.
  • Stres jako środek ciągłego zwiększania wydajności: eustres i dystres.
  • Inteligencja emocjonalna - kompetencje osobiste człowieka w rozumieniu zdolności używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób.
  • Rozpoznawanie i poszerzanie wachlarza strategii swoich reakcji emocjonalnych.
  • Identyfikacja barier energetycznych na płaszczyźnie emocjonalnej.
  MODUŁ 3: PŁASZCZYZNA UMYSŁOWA - KONCENTRACJA
  • Energia umysłowa: właściwa KONCENTRACJA.
  • Oscylacja: Interwały umysłowe, jako klucz do wydajności. Ogniskowanie koncentracji wpływające na tempo i jakość wykonania zadań.
  • Praca umysłu a kreatywność – dwie półkule. Twórcza refleksja a budowanie strategii i innowacyjność.
  • Realny optymizm, jako przydatny nawyk umysłowy.
  • Wykorzystywanie czasu w zarządzaniu energią - jak świadomie ustalać priorytety.
  • Identyfikacja barier energetycznych na płaszczyźnie umysłowej.
  MODUŁ 4: PŁASZCZYZNA WARTOŚCI – PASJA
  • Płaszczyzna wartości, jako motywacja napędzająca działanie na pozostałych płaszczyznach – PASJA.
  • Czym są wartości, jaką pełnią rolę w poczuciu celowości działań. Dlaczego robienie tego co dostarcza poczucia sensu i znaczenia jest potencjalnie najsilniejszym źródłem energii.
  • Hierarchia własnych wartości jako kompas w życiu.
  • Zasady wyznaczania celów krótko- i długo- terminowych.
  • Pozytywne rytuały jako narzędzia zmiany w zarządzaniu energią.
  MODUŁ 5: PŁASZCZYZNA RELACJI – INSPIRACJA
  Moduł 5 jest modułem dodatkowym, w opcji szkolenia dla menagerów.
  • Wpływ działań managera na budowanie kultury wysokiej energii w zespole.
  • Jak budować kulturę rodzaju „wysiłek – regeneracja”.
  • Diagnoza „szkodliwych” rytuałów (zjadaczy energii) wśród pracowników oraz ich zmiana.
  • Znaczenie budowania odporności psychicznej, umiejętności radzenia sobie z porażkami oraz odreagowania napięć wśród pracowników.
  • Budowania atmosfery otwartości i zaufania w zespole.
  • Jak przeciwdziałać spadkom zaangażowania zespołu w wykonywaną pracę.
  • Podstawowe założenia Przywództwa Sytuacyjnego – wykorzystanie w zarządzaniu energią zespołu.

Inne informacje związane z rozwój zasobów ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |