Ocena Pracownika - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Berndson Szkolenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ocena Pracownika - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Przygotowanie i wdrożenie systemu ocen to szereg działań, w które zaangażowanych jest wiele osób z organizacji. Duży wkład inspirujący, koncepcyjny i organizacyjny mają tu przedstawiciele Działów Personalnych. W trakcie warsztatów uczestnicy przechodzą poprzez kolejne etapy przygotowania i wdrożenia systemu; planując, ćwicząc oraz omawiając poszczególne etapy. Omawiany jest nie tylko kontekst techniczny ( narzędziowy) systemu ocen, ale również społeczny – pokonywania barier i oporów płynących ze strony ludzi. Uczestnicy mają również możliwość przedyskutowania z innymi osobami i skonsultowania z prowadzącym własnych projektów; mogą podzielić się własnymi doświadczeniami i usłyszeć o doświadczeniach z innych organizacji. Dzięki temu będą po warsztatach w stanie dopasować system do potrzeb własnej firmy czy instytucji.
  Korzyści dla Uczestników szkolenia:
  Zdobyta wiedza pozwoli Państwu określić rolę i miejsce systemu ocen pracowników z dopasowaniem do misji i strategii rozwoju Państwa firmy. Będziemy także wspólnie analizować najczęściej popełniane błędy podczas wdrażania systemu oraz pokazywać jak ich uniknąć, aby uzyskać zamierzone efekty. Praktyczne poznanie cyklu ocen pracowniczych, umiejętność tworzenia arkuszy ocen, metod ich wprowadzania oraz aspektów natury psychologicznej będzie niezbędnym narzędziem w Państwa rękach przy pomocy, którego będziecie mogli świadomie wpływać na ten proces oraz podnosić efektywność działań podejmowanych w przedsiębiorstwie.

  Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia:
  Zajęcia prowadzone są w oparciu o prezentację wiedzy i umiejętności trenera prowadzącego, ale z aktywnym zaangażowanie uczestników. Prowadzący wykorzystuje takie techniki pracy jak: dyskusje, prace w podgrupach, burze mózgów, analizy studium przypadku, odgrywanie ról, ćwiczenia aranżowane, wykład. Uczestnicy otrzymują podręczniki wraz z przykładami narzędzi (planów działań, kryteriów ocen).

  Szkolenie szczególnie polecamy dla:
  Szkolenie to szczególnie polecamy osobom odpowiedzialnym za wprowadzenie systemu ocen pracowniczych w firmie. Polecamy szkolenie także tym z Państwa, którzy posiadają już system ocen, jednak chcieliby poddać go weryfikacji i zmianie.

  Program szkolenia:
  1. Wprowadzenie: poznanie się uczestników, zbudowanie mapy potrzeb
  2. Analiza korzyści dla organizacji, menedżerów i pracowników z wykorzystania systemu
   • Czym jest system ocen pracowniczych? Rola i miejsce systemu ocen w świetle misji i strategii organizacji i systemu zarządzania personelem.
   • Korzyści ze stosowania systemu.
   • Możliwe zagrożenia - przykłady najczęstszych błędów we wprowadzaniu i stosowaniu systemu.

  3. Poznanie cyklu oceny pracowniczej.
   • Planowania systemu ocen:
    • ustalanie celów i zadań, standardów, kryteriów oceny, ustalanie procedur,
    • przeszkolenie oceniających i ocenianych; przedstawienie kryteriów oceniania pracownikom.
   • Metody systematycznego zbierania danych nt. ocenianego pracownika.
   • Ocena.
   • Komunikowanie - rozmowa oceniająca:
    • omówienie wyników oceny z pracownikiem,
    • wyciągnięcie praktycznych konsekwencji zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,
    • wyciągnięcie wniosków na przyszłość.
  4. Ćwiczenie: poprzez ćwiczenie uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę i umiejętności nt. etapów przygotowania systemu ocen i Rozwinąć umiejętności  tworzenia kryteriów ocen.
   • Etapy i elementy planowania systemu: przygotowywanie projektu i harmonogramu działań
   • Zaangażowane osoby i ich rola w procesie
   • Budowanie kryteriów ocen w oparciu o metody:
   • analizy stanowiska pracy i metody sędziów kompetentnych
   • obserwacji uczestniczącej
   •  Opisy kryteriów – opisy tradycyjne, opisy kompetencyjne

  5. Ćwiczenie: poprzez ćwiczenie uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności budowania arkuszy ocen oraz ich oceny pod względem kompletności, użyteczności i „przyjazności” stosowania
   • Arkusz oceny jako narzędzie zapisu danych – części arkusza, cele poszczególnych części
   • Elementy techniczne: dostęp do danych z arkuszy, miejsce przechowywania, osoby odpowiedzialne za analizy danych

  6. Zatwierdzenie arkuszy i całego systemu ocen: współpraca z Zarządem, związkami zawodowymi, oceniającymi i ocenianymi
  7. Cwiczenie: Poprzez ćwiczenie uczestnicy będą mogli poznać różne metody oceny oraz zwrócić uwagę na problemy natury psychologicznej przy ocenianiu ludzi.
   • Metody oceny:
    • ocena absolutna,
    • ocena relatywna.
   • Potencjalne problemy związane z przeprowadzaniem oceny:
    • różne rozumienie standardów oceny,
    • halo efekt,
    • efekt centralny,
    • efekt kontrastu,
    • efekt świeżości,
    • efekt pierwszeństwa,
    • zbytnia łagodność / surowość,
    • błędy uprzedzeń.

  8. Szkolenie oceniających i ocenianych
   Ćwiczenie: poprzez ćwiczenie uczestnicy będą mogli poznać podstawowe zagadnienia, które należy uwzględnić przy budowaniu programów szkoleniowych i informacyjnych dla oceniających i ocenianych

  9. Poznanie zasad efektywnej rozmowy oceniającej.
   • Metody rozmowy a kultura organizacji.
   • Struktura spotkania,
   • Umiejętności potrzebne do przeprowadzenia efektywnej rozmowy,
   • Działania po spotkaniu z pracownikiem.

  10. Rozwinięcie umiejętności przeprowadzenia profesjonalnej rozmowy oceniającej.
   Ćwiczenie: poprzez ćwiczenie uczestnicy rozszerzą zrozumienie umiejętności związanych z prowadzeniem rozmowy oceniającej:
   • techniki słuchania,
   • udzielania informacji zwrotnej,
    • rozwiązywania trudnych sytuacji w czasie rozmowy,
    • planowania dalszego rozwoju (umiejętności facylitacji i analizy potrzeb szkoleniowych).

  11. Uwrażliwienie na zmienne, które mają wpływ na efektywność wprowadzania i funkcjonowania systemu w danej organizacji.
   • Zarządzanie zmianą:
    • jak efektywnie wprowadzić system,
    • analiza czynników wspierających i hamujących zmianę,
    • zaplanowanie koniecznych działań.

  12. Podsumowanie szkolenia.

Inne informacje związane z rozwój zasobów ludzkich

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |