Home > Kursy i Szkolenia > Administracja-ogólne > Kraków > Kurs - Sekretarka-Asystentka - Kraków - Małopolskie

Kurs - Sekretarka-Asystentka

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - Sekretarka-Asystentka - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania sekretariatu firmy i organizacji pracy biurowej oraz praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, oraz organizacji pracy dyrektora. Ukończenie kursu pozwala zdobyć wiedzę z zakresu profesjonalnej obsługi organizacyjno-technicznej sekretariatu i właściwego nim zarządzania. Profesjonalna asystentka potrafi pokierować pracą biura od strony dokumentacyjnej, informacyjnej a także prowadzić korespondencję z kontrahentami czy urzędami. Prowadzimy badania, z których wynika, że Absolwenci kursów prowadzonych przez Consulting and Training Institute cieszą się dobrą opinią wśród pracodawców.
 • Tutuł uzyskany
  Zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN). Kurs może się też kończyć egzaminem przeprowadzonym wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3. lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (par. 7. Dz. U. Nr 31/2006 poz. 216) i wydaniem zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w obrębie zawodu.
 • Szczegółowe informacje
  I. TRENING INTERPERSONALNY – 12 godzin

  1. Komunikacja interpersonalna – jak porozumiewać się efektywnie?

  1)    Zasady skutecznej komunikacji
  •    koncentracja na merytorycznych danych przekazu
  •    umiejętność aktywnego słuchania
  •    umiejętność obserwacji rozmówcy i szybkie reagowanie na wysyłane przez niego
  •    komunikaty werbalne i pozawerbalne
  2)    Modele komunikacji
  •    komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
  •    formalny i nieformalny obieg informacji
  3)    Zakłócenia w komunikacji
  •    czynniki powodujące zakłócenia w komunikacji
  •    umiejętność prowadzenia rozmowy w trudnych warunkach
  •    umiejętność likwidowania barier komunikacyjnych
  4)     Asertywność w komunikacji
  •    czym jest asertywność?
  •    asertywność w pracy
  2. Optymalizacja kontaktu z klientem
  1)    Typologia klientów
  2)    Formy komunikacji z klientem
  •    kontakt bezpośredni
  •    rozmowa telefoniczna
  •    poczta elektroniczna ("netykieta")
  •    korespondencja
  3)    Zasady przyjmowania klientów
  •    waga "pierwszego wrażenia"
  •    elementy budowania wizerunku szefa i firmy

  4)    Sprawna obsługa i komunikacja w kontaktach z klientami
  •    zapewnienie szybkiego i rzetelnego przepływu informacji
  •    dbałość o poufność i ochronę danych
  •    elementy negocjacji i marketingu
  •    trudny klient
  3. Efektywne zarządzanie czasem

  II. FUNKCJONOWANIE SEKRETARIATU – 20 godzin
  1.  Czynności sekretarskie – 8 godzin
  1)    Przygotowanie i obsługa zebrań
  2)    Organizacja wizyt gości
  3)    Przyjmowanie interesantów
  4)    Odbieranie i łączenie telefonów
  5)    Kontrola terminów
  6)    Sporządzanie protokołów
  7)    Zdobywanie i opracowywanie informacji
  8)    Selekcja i przechowywanie dokumentów,
  9)    Obieg korespondencji
  2.  Redagowanie pism i listów, pisanie raportów – 4 godziny
  1)    Ogólne zasady prowadzenia korespondencji
  2)    Rodzaje formularzy i blankietów korespondencyjnych
  3)    Rodzaje i formy pism
  a)    Korespondencja urzędowa
  •    rodzaje i formy pism
  •    rozmieszczenia poszczególnych elementów pisma urzędowego
  •    fazy postępowania z pismami, obieg pism,
  •    redagowanie pism na podstawie otrzymanych dyspozycji
  •    listy informacyjne, protokoły, sprawozdania, notatki, telegramy
  •    skracanie wyrazów w korespondencji
  4)    Pisanie raportów
  3. Technika biurowa – 8 godzin
  1)    Obsługa telefonów stacjonarnych
  a)    inicjowanie połączeń
  b)    tryb impulsowy i tonowy
  c)    funkcja redial, przekazywanie połączeń
  d)    obsługa automatycznej sekretarki (nagrywanie komunikatów, podsłuch pomieszczenia, funkcje zdalnego sterowania)
  e)    dodatkowe usługi sieciowe
  2)    Obsługa faksu
  a)    nadawanie i odbiór pojedynczych dokumentów
  b)    powielanie dokumentów
  c)    korzystanie z podajnika wielostronicowego
  d)    nadawanie dokumentów z opóźnieniem
  e)    nowoczesne techniki komunikacji – fax-modem
  3)    Obsługa kserografu
  a)    podstawowe elementy budowy kserokopiarki
  b)    korzystanie z funkcji ZOOM
  c)    obsługa urządzeń dodatkowych (duplex, sorter, podajnik RDF)
  d)    sygnalizacja i postępowanie w przypadku awarii kserokopiarki
  4)    Pomocnicze środki biurowe
  a)    terminarze
  b)    skorowidze
  c)    segregatory

  III. PROGRAMY KOMPUTEROWE  – 76 godzin
  1)    Przetwarzanie tekstów
  a)    praca z aplikacją
  b)    podstawowe operacje
  c)    formatowanie
  d)    obiekty
  e)    korespondencja seryjna
  f)    drukowanie dokumentu
  g)    przykładowe testy
  2)    Arkusze kalkulacyjne
  a)    praca z aplikacją
  b)    komórki
  c)    arkusze
  d)    formuły i funkcje
  e)    formatowanie
  f)    wykresy i diagramy
  g)    formatowanie arkusza
  h)    przykładowe testy
  3)    Bazy danych
  a)    praca z aplikacją
  b)    tabele
  c)    formularze
  d)    wybieranie informacji z bazy
  e)    raporty
  f)    drukowanie
  g)    przykładowe testy
  4)    Grafika menedżerska i prezentacyjna
  a)    praca z aplikacją
  b)    tworzenie prezentacji
  c)    teksty i ilustracje
  d)    wykresy/diagramy, autokształty
  e)    animacje
  f)    przygotowanie pokazu slajdów
  g)    przykładowe testy

  II. ELEMENTY KADR I PŁAC – 72 godziny
  1)    Elementy prawa pracy, nowe regulacje kodeksowe – 20 godzin
  a)    przedmiot prawa pracy, zasady i funkcje prawa pracy, źródła prawa pracy
  b)    nawiązanie stosunku pracy, umowy o pracę
  c)    pozaumowne podstawy nawiązania stosunku pracy
  d)    prawa i obowiązki pracowników
  e)    kary dyscyplinarne i odpowiedzialność pracownika
  f)    czas pracy, urlopy i wynagrodzenia za pracę
  g)    rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy
  h)    ochrona pracy
  i)    rozwiązanie stosunku pracy
  j)    bezrobocie i przeciwdziałanie bezrobociu
  k)    współpraca zakładu z urzędami pracy

  2)    Ubezpieczenia społeczne – 4 godziny
  a)    podstawy ubezpieczeń społecznych
  b)    ubezpieczenia emerytalno – rentowe (fundusze emerytalne, wysokość składek emerytalnych podstawowych i dobrowolnych (i, ii i iii filar)
  c)    rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz
  d)    fundusz pracy i fgśp
  e)    deklaracja rozliczeniowa zbiorcza dra, oraz imienna rca, rna, rsa,
  f)    ustawa o emeryturach i rentach z fus
  g)    świadczenia emerytalno – rentowe i podstawa ich naliczania (warunki nabywania uprawnień emerytalno – rentowych, dokumentacja wniosków)
  h)    sankcje za nieprawidłowość rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych
  i)    postępowanie odwoławcze w sprawach świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych
  j)    plany szkoleń pracowniczych

  3)    Dokumentacja kadrowo – płacowa i ubezpieczeniowa– 24 godziny
  1)    Prowadzenie akt osobowych pracownika
  a)    część A
  b)    część B
  c)    część C
  2)    Zaświadczenie o zatrudnieniu
  3)    Zaświadczenie o zarobkach
  4)    Dokumentacja ubezpieczeniowa
  5)    Dokumentacja podatkowa
  6)    Inna dokumentacja wymagana przepisami prawa
  7)    Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – ZPA, AFA, ZUA, CZ, ZWUA, RMUA
  8)    Dokumentacja ubezpieczeniowa, obowiązujące ustawy pracownicze karty ubezpieczeń

  4)    Obsługa programu PŁATNIK – 12 godzin
  1)    Wprowadzanie danych ewidencyjnych płatników i ubezpieczonych
  2)    Wprowadzanie danych identyfikacyjnych osób ubezpieczonych
  3)    Wprowadzanie danych służących do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  4)    Przeglądanie i korekty dokumentów
  5)    Emisja dokumentów ubezpieczeniowych w postaci papierowej (wydruki) lub elektronicznej(pliki)

  5)    SYMFONIA Kadry, płace – 12 godzin
  1)    Rejestracja i przechowywanie informacji o pracowniku w firmie i poza firmą
  2)    Deklarowanie sposobu wynagradzania pracownika - definiowanie szablonów obliczeniowych:
  a)    wynagrodzenie czasowe ze stawką miesięczną i godzinową
  b)    wynagrodzenie prowizyjne
  c)    wynagrodzenie akordowe
  d)    rejestracja dodatków, zasiłków, premii
  e)    rejestracja potrąceń, świadczeń, zaliczek
  f)    wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń
  3)    Przeliczanie składników płacy
  4)    Definiowanie i rozliczanie pracownika z urzędem skarbowym i ZUS
  5)    indywidualne ustalanie zaliczek podatkowych i składek ZUS (wydruk deklaracji ZUS i PIT)
  6)    Sporządzanie raportu o nieobecnościach oraz nadzór nad urlopem
  7)    Korzystanie z edytora tekstu (definiowanie wzorca wydruku)
  8)    Zabezpieczanie przed dostępem do programu i danych w nim zawartych

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |