Home > Studia I Stopnia > Administracja-ogólne > Zaoczne > Kraków > Studia I Stopnia - Administracja Sądowa - Kraków - Małopolskie

Studia I Stopnia - Administracja Sądowa - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja Sądowa - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Absolwenci tej specjalności mogą ubiegać się o pracę w sądach powszechnych i prokuraturze, a także kancelariach i firmach prawniczych. Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu prawa, zasad jego wykładni i stosowania.
  Program kształcenia obejmuje podstawowe przedmioty z zakresu prawa materialnego i proceduralnego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury cywilnej, karnej i administracyjno-sądowej, a także treści dotyczące biurowości w sprawach sądowych, wewnętrznej organizacji i funkcjonowania sądów.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia (zawodowe) oraz jednolite studia magisterskie jest komplet dokumentów przedłożony przez kandydata i wniesienie stosownych opłat.
 • Szczegółowe informacje
  Student studiów I-go stopnia na Kierunku Administracja - Specjalność: Administracja Sądowa jest przygotowany do pracy urzędniczej w administracji publicznej, ze szczególnym ukierunkowaniem na praktyczne umiejętności i wiedzę teoretyczną, niezbędną dla zatrudnienia w strukturach administracji sądowej.
  Zgodnie z programem trwających 3 lata (6 semestrów) studiów student opanowuje umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Nabywa także umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych (także etyki zawodowej).
  Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w ramach UE. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Posiada niezbędne umiejętności dla samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, odznaczając się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa
  i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent po zdaniu egzaminu licencjackiego uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Tytuł ten uprawnia go do podjęcia studiów uzupełniających magisterskich.

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |