Información

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest największą niepubliczną uczelnią akademicką Małopolski. Proponuje kandydatom naukę na jednym spośród 21 kierunków studiów: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, nauki o rodzinie, architektura i urbanistyka, malarstwo, politologia, zarządzanie, socjologia, pedagogika, informatyka i ekonometria, ochrona środowiska, kulturoznawstwo, filologia, w zakresie języka angielskiego, ekonomia, gospodarka przestrzenna, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pielęgniarstwo, kosmetologia, ratownictwo medyczne. Osiem kierunków studiów, to jednolite bądź dwustopniowe studia magisterskie. Absolwent w zależności od poziomu kształcenia może uzyskać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

17 grudnia 2007 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów,  po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego przyznała Wydziałowi Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Szkoły Wyższej  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce, a 27 października 2008 r. Wydziałowi Prawa i Administracji uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Na tej podstawie uczelnia wystąpiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o zmianę nazwy na: Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zgodę na zmianę nazwy uczelnia uzyskała 27 lutego 2009 roku.

A zaczęło się tak:

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rozpoczęła działalność jako Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2000 roku (wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 36).
Podstawowe struktury administracyjne zostały utworzone wiosną 2000 r. Wówczas też, rozpoczęto rekrutację studentów na pierwszy rok studiów. Z dniem 1 października  2000 roku uczelnia rozpoczęła działalność dydaktyczną w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 7 specjalnościach: handel zagraniczny, amerykanistyka, integracja europejska, administracja publiczna, zarządzanie, marketing oraz nauki o rodzinie.
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 lipca 2002 roku Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego została wpisana do rejestru niepaństwowych szkół wyższych pod numerem 141.

W listopadzie 2001 r., Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego została skontrolowana przez zespół ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego, który w raporcie uznał, że uczelnia „rozwija się dynamicznie i w dobrym kierunku”.
 
W 2002 r. uczelnia uzyskała pozwolenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na utworzenie nowych kierunków studiów, a mianowicie studiów licencjackich na kierunku „politologia”, oraz studiów magisterskich na kierunku „prawo”. W związku z pozwoleniem na uruchomienie pierwszego kierunku studiów magisterskich, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 czerwca 2002 r. Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego została przekształcona w uczelnię działającą na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym. Jednocześnie, dotychczasowe specjalności studiów przekształcone zostały w kierunki: zarządzanie i marketing, administracja, nauki   o rodzinie oraz stosunki międzynarodowe.

Rok 2003 był dalszym etapem dynamicznego rozwoju uczelni. Na mocy kolejnych decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uzyskała uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunkach: architektura i urbanistyka, malarstwo, informatyka i ekonometria,  a ponadto studiów magisterskich na kierunkach: administracja, stosunki międzynarodowe i nauki o rodzinie.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2004 r. Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uzyskała uprawnienia do prowadzenie wyższych studiów zawodowych na kierunkach: pedagogika i socjologia, na które to kierunki uczelnia przeprowadza  rekrutację od roku akademickiego 2005/2006.

 W roku akademickim 2006/2007 uczelnia otrzymała pozwolenie  na prowadzenie kolejnych kierunków studiów: kulturoznawstwo i filologia w zakresie języka angielskiego, następnie ekonomia i gospodarka przestrzenna na poziomie studiów pierwszego stopnia, a w 2008 r. na kierunku bezpieczeństwo narodowe i pielęgniarstwo również na poziomie pierwszego stopnia. Ponadto także  w 2008 r. na kierunku architektura i urbanistyka oraz socjologia, uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada tradycyjną strukturę organizacyjną. W jej skład wchodzi 9 wydziałów (z wewnętrznymi jednostkami: instytut, katedra i zakład):
1. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych, 
2. Wydział Ekonomii i Zarządzania, 
3. Wydział Nauk Humanistycznych,
4. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
5. Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej
6. Wydział Prawa i Administracji,
7. Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie
8. Wydział Stosunków Międzynarodowych
9. Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

Jednostkami pozawydziałowymi i międzywydziałowymi są: Biblioteka, Studium Języków Obcych, Studium Informatyki, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Pedagogiczne oraz Centrum Umów Międzynarodowych.

W roku akademickim 2008/2009 w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kształciło się około 17 000 studentów z kraju i zagranicy.

Rejestr uczelni niepublicznych
W wykazie uczelni niepublicznych, wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych znajdujemy się pod numerem 141.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 4

Strona 1 z 4

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |