Home > Studia I Stopnia > Administracja Publiczna > Zaoczne > Kraków > Studia I Stopnia - Administracja Publiczna - Kraków - Małopolskie

Studia I Stopnia - Administracja Publiczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja Publiczna - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Studia na tej specjalności zapewniają wykształcenie na poziomie wyższym z zakresu administracji i prawa. Celem studiów jest nauczenie studenta podstaw prawa, zasad jego interpretowania i stosowania oraz procedury administracyjnej, jak również uczestniczenia w procesie prawotwórczym. Studia umożliwiają także opanowanie niezbędnych w administracji technik komputerowych oraz dwóch języków obcych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia (zawodowe) oraz jednolite studia magisterskie jest komplet dokumentów przedłożony przez kandydata i wniesienie stosownych opłat.
 • Szczegółowe informacje
  Student studiów I-go stopnia (licencjackich) na Kierunku Administracja - Specjalność: Administracja Publiczna zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej (ze względu na obowiązkowe praktyki) jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. W trakcie trwających 3 lata (6 semestrów) studiów student nabywa umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Student nabywa umiejętności wykorzystania zdobytej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest również przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent po zdaniu egzaminu licencjackiego uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.
  Tytuł ten uprawnia go do podjęcia studiów uzupełniających magisterskich (studia II-go stopnia).

Inne informacje związane z Administracja Publiczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |