Studia Podyplomowe - Administracja Europejska. Zarządzanie funduszami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiB- Wyższa Szkoła Zarządzania i Biznesu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Administracja Europejska. Zarządzanie funduszami - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  CEL STUDIÓW Celem Podyplomowych Studiów Administracji Europejskiej. Zarządzanie funduszami unijnymi jest przygotowanie kadry urzędników sektora publicznego i prywatnego pod kątem wymogów członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w szczególności poprzez: * przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych przy współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, * przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych umożliwiających przygotowanie wniosków kierowanych do instytucji UE w sprawie finansowania realizacji projektów oraz umożliwiających efektywne wykorzystanie przyznanych środków z funduszy strukturalnych, * przekazanie praktycznych umiejętności z zakresu metodologii pracy urzędnika europejskiego (zasady przygotowywania dokumentów, procedury obiegu dokumentów, zasady sporządzania raportów, itd.) * przygotowanie do współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, * przygotowanie do identyfikowania źródeł finansowania projektów inwestycyjnych (komunalnych i prywatnych) oraz oceny tych projektów, * przygotowanie kandydatów do egzaminu konkursowego na urzędnika europejskiego.
 • Praktyki
  Zajęcia (160 godzin + 30 godzinny blok językowy) prowadzone są w według schematu: konwersatoria (40%) – warsztaty (60%) przez pracowników naukowo-dydaktycznych WSZiB, AE, UJ i SGH w Warszawie oraz ekspertów i praktyków z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  II. ADRESACI Podyplomowe Studia Administracji Europejskiej. Zarządzanie funduszami unijnymi adresowane są do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki zawodowe skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów instytucjonalnych (system instytucjonalny UE, procedury decyzyjne, zakres kompetencji i uprawnień organów UE), prawnych (system prawny, źródła prawa wspólnotowego, rodzaje aktów prawnych) oraz ekonomicznych (polityki wspólnotowe). Studia przeznaczone są również dla osób, które chciałyby związać swoją karierę zawodową z instytucjami Unii Europejskiej i które zamierzają przystąpić do konkursu na URZĘDNIKA EUROPEJSKIEGO w ramach obowiązujących aktualnie procedur rekrutacyjnych. Główną grupę docelową stanowić będą: * pracownicy administracji publicznej (rządowej i samorządowej), * pracownicy instytucji pozarządowych, * absolwenci uczelni wyższych o profilu ekonomicznym, politologicznym, administracyjnym, prawniczym lub lingwistycznym zainteresowani instytucjonalno-prawnymi aspektami integracji europejskiej i zamierzający podjąć pracę w strukturach administracji zarówno na szczeblu krajowym, jak i w ramach struktur Unii Europejskiej. WARUNKI PRZYJĘCIA Warunkiem przyjęcia na Podyplomowe Studia Administracji Europejskiej. Zarządzanie funduszami unijnymi jest: * zainteresowanie problematyką integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień determinujących profil Studiów (administracja, ekonomia, aspekty instytucjonalno-prawne), * opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu integracji europejskiej i ekonomii europejskiej, * ukończenie studiów wyższych (licencjanckich, inżynierskich lub magisterskich), ewentualnie realizacja programu ostatnich lat studiów.
 • Tutuł uzyskany
  DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW Po pozytywnym złożeniu egzaminu semestralnego i egzaminu końcowego Absolwenci otrzymują - mające umocowanie ministerialne - świadectwo i dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Administracji Europejskiej. Zarządzanie funduszami unijnymi. W celu zapewnienia uznawalności zdobytego wykształcenia i kwalifikacji za granicą, Absolwenci mogą dodatkowo otrzymać Suplement do dyplomu (w języku polskim i angielskim), oparty na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, UNESCO/CEPES oraz Radę Europy. Dzięki Suplementowi do dyplomu, wydawanemu w porozumieniu z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (pełniącym rolę The European National Information Centre on Academic Recognition and Mobility for Poland), dyplom Studiów jest uznawany we wszystkich państwach Unii Europejskiej, a ponadto w większości państw świata.
 • Szczegółowe informacje
  STRUKTURA STUDIÓW
  Program Podyplomowych Studiów Administracji Europejskiej. Zarządzanie funduszami unijnymi ukierunkowany jest na zapoznanie słuchaczy z politycznymi, ekonomicznymi, prawnymi i społecznymi aspektami procesów integracyjnych zachodzących w obrębie Unii Europejskiej.
  Zajęcia prowadzone są w formie modułowej (w miejsce odrębnych przedmiotów wprowadza się jeden, spójny tematycznie, moduł interdyscyplinarny). Struktura modułu tematycznego obejmuje konwersatoria (część wykładowo-seminaryjna) oraz zajęcia praktyczne (warsztaty, case studies oraz rozwiązywanie testów), dzięki czemu Studia umożliwiają nie tylko uzyskanie wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, ale przede wszystkim umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności przydatnych w pracy urzędników sektora publicznego i prywatnego, funkcjonujących w warunkach jednolitego rynku europejskiego.
  Zajęcia praktyczne (warsztaty, ćwiczenia, lektoraty językowe, rozwiązywanie testów, case studies) stanowią ponad 60 % łącznej liczby godzin.

  PROGRAM ZAJĘĆ
  Plan Studiów Administracji Europejskiej obejmuje 5 modułów tematycznych (łącznie ok. 160 godzin) oraz blok językowy (ok. 30 godzin), realizowanych w trakcie dwóch semestrów. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie według harmonogramu: piątek 16:30 - 20:30, sobota 9:00 - 17:15.

  OSOBY PROWADZĄCE
  Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz uznani eksperci, praktycy i trenerzy integracji europejskiej z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oprócz zajęć modułowych, odbywają się również wystąpienia okolicznościowe zaproszonych przedstawicieli urzędów ministerialnych (w ramach poprzednich edycji wykłady wygłosili m.in. minister Danuta Hübner, minister Jarosław Pietras, minister Jerzy Plewa, minister Tomasz Nowakowski).

  CZAS TRWANIA STUDIÓW
  Studia Administracji Europejskiej. Zarządzanie funduszami unijnymi realizowane są przez dwa semestry, w łącznym wymiarze ok. 190 godzin (5 modułów tematycznych oraz lektoraty językowe)

Inne informacje związane z Administracja Publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |