Información

Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) jest wspólnym przedsięwzięciem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Prowadzimy studia oraz kursy uzupełniające przez Internet. Naszym zadaniem jest wspomaganie szkoleń i wykładów tradycyjnych oraz promowanie nowoczesnych metod kształcenia. Tworzymy centrum kompetencyjne w zakresie metodyki, technologii i organizacji e-nauczania.
Dysponujemy również najnowszymi technologiami informatycznymi oraz wsparciem metodycznym dla zainteresowanych instytucji, w szczególności dla innych uniwersytetów i szkół wyższych.
Pierwsze studia on-line zostały uruchomione przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi w październiku 2002 na dwóch kierunkach: zarządzanie i marketing oraz informatyka. Rok później rozpoczęły się zajęcia na następnych dwóch kierunkach: politologii oraz pielęgniarstwie. W lipcu 2005 pierwsi absolwenci studiów na platformie PUW odebrali swoje dyplomy.

Nauczanie na odległość, przede wszystkim za pośrednictwem Internetu, stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę dla nauczania tradycyjnego. Umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, dostępną w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Daje szansę niepełnosprawnym, bezrobotnym, osobom pracującym i wszystkim poszukującym wiedzy "dostępnej wszędzie i zawsze". W korporacjach i administracji publicznej - ogranicza koszty i daje dostęp do "właściwej wiedzy w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie" (tzw. just-in-time learning), co może znacząco zwiększyć efektywność nauczania. Złożone systemy informatyczne są już w stanie precyzyjnie określać poziom wiedzy każdej szkolonej osoby i w efekcie dostosowywać proces nauki do indywidualnych potrzeb (tzw. kształcenie różnic).
Distance learning, to forma nauki doceniana i stosowana od lat. Zmieniają, unowocześniają się jej narzędzia: po kształceniu korespondencyjnym i uniwersytetach radiowo-telewizyjnych czas na osiągnięcia nowoczesnej technologii - internetowe łącza, oferujące interaktywny sposób przekazywania wiedzy. E-learning to najnowsza generacja produktów edukacyjnych.
Zdobywanie wiedzy z wykorzystaniem sieci jest metodą coraz szerzej stosowaną. O skali popularności (a zatem także o tym, że jest to forma już sprawdzona, o potwierdzonej skuteczności) świadczy fakt, że w 2000 r. w USA 75% uczelni wyższych oferowało różnorodne formy edukacji przez Internet.
Dzięki dużej aktywności i pracy studentów/uczestników, starannemu przygotowaniu materiałów dydaktycznych i instrukcji do nich, a także dzięki możliwości wykorzystywania technologii w procesie nauczania, e-learning prowadzony w PUW jest efektywny, a dyplom ukończenia studiów lub certyfikat uczestnictwa w kursie w niczym nie ustępuje tradycyjnym odpowiednikom. Co więcej, jego posiadacz umie sprawnie posługiwać się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i wie, jak skutecznie korzystać z technologii informacyjnych.
Studia on-line prowadzone przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi na platformie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego są w chwili obecnej największym akademickim projektem e-learningowym w Polsce.

Nauka przez Internet na platformie PUW - zarówno na studiach jak i na kursach - oznacza uczestnictwo w zajęciach on-line, które są nową, zinformatyzowaną formą kształcenia.

Nauka odbywa się zgodnie z programem studiów niestacjonarnych, ale zajęcia z przedmiotów prowadzone są w formie kursów przez Internet. Co ważne uczestnikom studiów przysługują wszystkie prawa należne studentom. Mają więc oni miedzy innymi możliwość nauki według indywidualnego toku (ITS).

Przed przystąpieniem do nauki student uzyskuje dostęp (login i hasło) do platformy zdalnego nauczania. To na niej znajdują się wszystkie, niezbędne do realizacji toku studiów, materiały dydaktyczne. Zawierają one wiele elementów, które dają studentom możliwość samodzielnego przeanalizowania materiału oraz sprawdzenia, na ile opanowali treści danego kursu, zanim przystąpią do egzaminu.

Organizacja:
Rok akademicki: 2 semestry.
W ciągu semestru: nauka na kursach przez Internet.
Jeden semestr to realizacja kilku kursów czyli tradycyjnych "przedmiotów".

W trakcie semestru: zjazdy konsultacyjne. Na koniec semestru: sesja egzaminacyjna.

Egzaminy: tradycyjne zdawane przed nauczycielem akademickim w uczelni. System punktowy: zaliczenie przedmiotu to zdobycie punktów kredytowych ECTS. Praca dyplomowa: tradycyjna – podobnie jak obrona i egzamin dyplomowy.

Metody
Uczestnicy kursów zdobywają wiedzę, pracując w grupach pod opieką prowadzącego. Wykonują zadania indywidualne, grupowe oraz uczestniczą w dyskusjach, komunikując się przez Internet. Pomocą jest podręcznik multimedialny (w Internecie) oraz linki do stron www.
Prowadzący ściśle przestrzega zaplanowanego przebiegu kursu, aktywizuje studentów, zleca zadania, moderuje dyskusję, odpowiada na pytania, ocenia wykonane prace.
Nad jego pracą czuwają opiekunowie, którzy sprawdzają aktywność studentów i prowadzących oraz nadzorują prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego.
W czasie trwania każdego kursu student wywiązać się musi z różnych form sprawdzania wiedzy. Terminem oddawania wykonanych zadań jest zazwyczaj niedziela. W jednym tygodniu student wykonuje prace z nie więcej niż trzech kursów (zazwyczaj z dwóch kursów).
Środowiskiem nauki, miejscem spotkań i wspólnej pracy jest platforma zdalnego nauczania. Platforma edukacyjna umożliwia prowadzącemu kontrolę pracy studenta. Na tej podstawie wystawiana jest odpowiednia ocena końcowa, na którą wpływa zarówno wartość merytoryczna zrealizowanych zadań, jak i aktywność studentów na forum dyskusyjnym. Duże znaczenie w nauce na studiach w PUW ma umiejętność pracy w grupie oraz komunikowania się z innymi w celu wymiany pomysłów i doświadczeń.

Organizacja kursu:
  • 2-6 modułów, z których każdy stanowi zamkniętą merytorycznie całość,
  • uczestnik sam decyduje kiedy się uczy i wykonuje zadane prace,
  • precyzyjny harmonogram określa terminy rozliczania się z zadań.
Komunikacja:
  • przede wszystkim asynchroniczna, niewymagająca jednoczesnej obecności uczestników kursu – forum dyskusyjne, e-mail, obszary prac grupowych, foldery zwrotne (oddawanie prac),
  • synchroniczna w ustalonych z uczestnikami godzinach - czat, wirtualna tablica.
Elementy oceny:
  • udział w dyskusjach na forum,
  • zadania indywidualne, testy do modułów,
  • zadanie grupowe wykonywane w 4-osobowym zespole i obejmujące cały kurs.
Dyplom: taki sam, jak dla innych trybów studiów, uzupełniony suplementem do dyplomu – zgodny z wymogami Unii Europejskiej.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 7

Strona 1 z 7

Zobacz historia kursy
Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |