Home > Studia I Stopnia > Rolnictwo > Dzienne > Lublin > Technika Rolnicza i Leśna - Studia Inżynierskie - Lublin - Lubelskie

Technika Rolnicza i Leśna - Studia Inżynierskie - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Technika Rolnicza i Leśna - Studia Inżynierskie - Dzienne - Lublin - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.
  Studia inżynierskie (pierwszego stopnia) stacjonarne trwają 7 semestrów, a niestacjonarne 8 semestrów. Liczba godzin zajęć dla studiów stacjonarnych wynosi 2400, a dla studiów niestacjonarnych 1440. Liczba punktów ECTS wynosi 210.

  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA:
  Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na
  potrzeby gospodarki żywnościowej i leśnej. Posiadają umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a takŜe nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych występujących w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym i leśnictwie.
  Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w
  jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.
  Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umoŜliwia absolwentom pracę w róŜnych
  gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej. Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieją posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów.
  Absolwenci mają wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).
  Specjalności realizowane w ramach studiów pierwszego stopnia

  W IV semestrze student wybiera specjalność:
  1. infrastruktura techniczna obszarów wiejskich – studia stacjonarne i niestacjonarne.
  Studia na tej specjalności kształcą do pracy w sektorze obsługującym rolnictwo pod względem technicznym, organizacyjnym i handlowym. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do wprowadzania nowoczesnych form mechanizacji w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.

  2. informatyka w inżynierii rolniczej – studia stacjonarne i niestacjonarne.
  Studia na tej specjalności przygotowują absolwentów do pracy w zakresie konstrukcji, budowy i eksploatacji obiektów technicznych, projektowania i automatyzacji rolniczych procesów produkcyjnych. Absolwenci są przygotowani do korzystania z komputerowych systemów informatycznych, służących do wspomagania działalności o charakterze technicznym i informacyjnym.

  3. technika i infrastruktura przemysłu spożywczego – studia stacjonarne i niestacjonarne.
  Studia na tej specjalności dają absolwentom wiedzę w zakresie konstrukcji, budowy, obsługi i eksploatacji maszyn oraz urządzeń w przemyśle rolno-spoŜywczym. Stąd teŜ znajdują oni zatrudnienie w różnych sektorach tego przemysłu, w biurach projektowych, w placówkach naukowo-badawczych oraz w szkolnictwie.

  4. technika motoryzacyjna i energetyka – studia stacjonarne i niestacjonarne.
  Specjalność ta kształci absolwentów z problematyki motoryzacyjnej i energetycznej, obejmującej konstrukcje, budowę i eksploatację pojazdów i maszyn. Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu diagnostyki technicznej, gospodarki paliwowo-smarowej, gospodarki energetycznej, motoryzacyjnego skaŜenia środowiska, mechatroniki, logistyki i transportu, oceny i wyceny pojazdów, technologii komputerowej w budowie pojazdów, systemów zarządzania jakością oraz sztuki negocjacji.

  5. odnawialne źródła energii i ekoenergetyka – studia stacjonarne.
  Studia na tej specjalności przygotowują absolwentów do wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii oraz wspartych elementami prawa w dziedzinie budownictwa, energetyki, ekologii i gospodarki wodno-ściekowej. Stąd też są przygotowani do współpracy z różnymi jednostkami zajmującymi są problematyką rozwoju OZE.

  6. inźynieria żywności – studia stacjonarne.
  Specjalność ta przygotowuje absolwentów w zakresie projektowania procesów produkcji żywności z uwzględnieniem zasad optymalnej organizacji, zarządzania i marketingu. Realizacja toku studiów wspomagana jest powszechnym wykorzystaniem wyposaŜenia komputerowego.

Inne informacje związane z Rolnictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |