Studia I Stopnia - Zarządzanie Gastronomią i Technologią Żywności - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie Gastronomią i Technologią Żywności - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Zarządzanie Gastronomią i Technologia Żywienia > Charakterystyka Na specjalności "zarządzanie gastronomią i technologia żywienia" student zdobędzie wiedzę z zakresu organizowania i zarządzania przedsiębiorstwem gastronomicznym i usługami żywieniowymi oraz towaroznawstwa i przechowalnictwa żywności. Pozna specyfikę przemysłu spożywczego i usług żywieniowych w Polsce i na świecie, w tym problematykę finansową, ekonomiczną i prawną. Pozna problematykę zarządzania jakością w gastronomii i przemyśle spożywczym. Zetknie się z nowymi technologiami w gastronomii i żywieniu oraz ich zastosowaniami. Zgłębi zasady dietetyki i zdrowego żywienia dla różnych grup ludności. Nadto ważnym elementem kształcenia będzie poznanie kultury kulinarnej oraz kuchni regionalnych i narodowych. Będzie przygotowany do pracy na stanowiskach związanych z: - zarządzaniem lokalami gastronomicznymi, - organizacją usług cateringowych, - żywieniem zbiorowym, - organizacją i zarządzaniem produkcją spożywczą, - wdrażaniem systemów kontroli jakości, - handlem technologiami i urządzeniami gastronomicznymi.
 • Praktyki
  WSG w ramach działań Studium Przygotowania Zawodowego stara się, obok przekazania obszernej wiedzy teoretycznej, zapewnić studentom gruntowne przygotowanie praktyczne i dostosować ten proces do indywidualnych potrzeb i umiejętności studentów oraz uczynić je jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, poznanie nowoczesnych metod pracy w wysoko zorganizowanych instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach. Praktyka umożliwia studentom wykorzystanie i rozszerzenie ich wiedzy oraz umiejętności, poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz, co bardzo ważne, doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej. Uczy ona efektywnego zarządzania czasem, sumienności i odpowiedzialności za powierzone zadania. W kolejnych etapach praktyk studenci kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” w ramach praktyk zapoznają się z funkcjonowaniem różnych dziedzin gospodarki i gałęzi przemysłu oraz z rozmaitymi formami aktywności gospodarczej. Równocześnie poznają realia i mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie i inżynierskie jest złożenie następujących dokumentów: - podanie/kwestionariusz - na formularzu Uczelni - pobierz - świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub odpis szkolny) - 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem) - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiace od daty wystawienia) turystyka i rekreacja - pobierz - plik pdf pozostałe kierunki - potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej - potwierdzenie opłaty wpisowego Kwalifikacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej dostarczonego w postaci: - oryginału lub odpisu wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) lub odpisu poświadczonego notarialnie* lub odpisu ze szkoły*
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Zarządzanie Gastronomią i Technologia Żywienia

  Sylwetka absolwenta


  Misja:

  1. Cele kształcenia
  Osoby podejmujące studia na specjalności Zarządzanie Gastronomia i Dietetyka powinny charakteryzować  się wysoka kulturą osobista
  i umiejętnością pracy z ludźmi. Studia mają za zadanie przygotowanie specjalistów , zdolnych do organizowania i samodzielnego zarządzania przedsiębiorstwami gastronomicznymi i usługami żywieniowymi.

  Kompetencje:
  2. Rodzaj i zakres posiadanej wiedzy
   Absolwent specjalności powinien posiadać wiedzę z zakresu: hotelarstwa, ekonomii, prawa, kształcenia jakości i usług, projektowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Konieczne jest również przyswojenie przez studenta postaw technologii żywności i przechowalnictwa, towaroznawstwa spożywczego, technologii gastronomicznej . Student zdobędzie również wiedzę z zakresu obsługi konsumenta , organizacji i techniki pracy w gastronomii, wyposażenie obiektów gastronomicznych i żywienie człowieka.

  3. Formy kształcenia i poziom kompetencji w zakresie języków obcych
  Kształcenie w zakresie języków obcych odbywa się na różnych poziomach. Nauka języka obejmuje  naukę języka potocznego oraz zawodowego. Formy kształcenia: lektoraty, konwersatoria.

  4. Umiejętności zawodowe
  Absolwenci specjalności przygotowani są do podejmowania pracy u touroperatorów, w obiektach świadczących usługi hotelarskie oraz innych przedsiębiorstwach branży turystycznej. W placówkach tych mogą realizować różne zadania oraz pełnić funkcje o bardzo zróżnicowanym charakterze.

  Przygotowanie praktyczne

     1. Rodzaje i formy kształcenia praktycznego
           1. laboratoria
           2.zajęcia szkoleniowe w biurach podróży, obiektach świadczących usługi hotelarskie
           3. zajęcia praktyczne
           4. praktyki studenckie w zakładach gastronomicznych

     2. Sugerowane szkolenia specjalistyczne i certyfikaty uzupełniające wiedzę oraz  umiejętności            zdobyte w trakcie studiów.
           1. dietetyka
           2. barmański
           3. somollierski
           4. protokołu dyplomatycznego
           5. obsługa konsumenta
           6. catering

  Perspektywy zatrudnienia    
  7. Uprawnienia do wykonywania zawodu
  Absolwent specjalności rozumie i zna potrzeby klientów i umie kierować podażą usług zapewniając satysfakcję klientowi. Absolwent dysponuje wiedzą o najnowocześniejszych zasadach zarządzania personelem pracującym w bezpośrednim kontakcie z klientami. Zna i rozumie problemy etyki zawodowej.

  8. Możliwości zatrudnienia – przewidywane stanowiska i miejsca  pracy
  Możliwości zatrudnienia mogą być także : inne przedsiębiorstwa branży świadczące usługi dla turystów, a także administracja samorządowa, statki pasażerskie. Mogą również kierować serwisem podróżniczym w instytucjach które samodzielnie zajmują się realizacja usług w innych sektorach i produkcją.

  Uzupełnienie wykształcenia
  9. Możliwości wskazania do dalszego kształcenia na kolejnych poziomach  
      studiów.

     1. Studia podyplomowe
     2. Studia doktoranckie

  10. Możliwości podejmowania studiów za  granicą.

     1. Politechnika Lwowska
     2. Wyższa Szkoła Techniki i Gospodarki w Heilbron
     3. Laurea Polytechnic

  Specjalizacje

  11. Profile dyplomowania

      * Żywienie w gospodarstwach agroturystycznych
      * Projektowanie zakładów i usług gastronomicznych
      * Jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności i żywienia
      * Organizacja i ocena żywności i żywienia
      * Kształtowanie jakości żywności i żywienia w procesach przetworzenie
        i dystrybucji
      * Kształtowanie marki produktów żywieniowych
      * Zmiany sposobu odżywiania w wybranych regionach Polski

  Przedmioty kształcenia ogólnego
  Język angielski
  Język obcy do wyboru
  Psychologia
  Komunikacja społeczna
  Etyka
  Propedeutyka wiedzy o UE

  Przedmioty podstawowe
  Matematyka ze statystyką
  Fizyka
  Chemia
  Informatyka
  Grafika inżynierska
  Podstawy metrologii
  Mikroekonomia
  Makroekonomia
  Prawo
  Podstawy zarządzania

  Przedmioty kierunkowe i specjalnościowe
  Finanse i rachunkowość
  Rachunek kosztów dla inżynierów
  Badania operacyjne
  Zarządzanie produkcją i usługami
  Zarządzanie personelem
  Zarządzanie strategiczne
  Zarządzanie jakością (TQM)
  Marketing
  Wprowadzenie do techniki
  Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środ.
  Materiałoznawstwo
  Podstawy projektowania inżynierskiego
  Podstawy automatyzacji
  Procesy i techniki produkcyjne
  Logistyka w przedsiębiorstwie
  Zarządzanie projektami
  Projektowanie procesów technologicznych
  Metodologia badania procesów technologicznych
  Systemy informatyczne w zarządzaniu
  Technologiczne przygotowanie produkcji
  Monitorowanie procesów produkcyjnych
  Ergonomia
  Technologia żywności
  Towaroznawstwo spożywcze
  Inżynieria produkcji przemysłu spożywczego
  Proseminarium
  Seminarium i pracownia dyplomowa


Inne informacje związane z Technologia Żywności

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |