Studia I Stopnia - Zarządzanie Gastronomią i Technologią Żywności - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie - Wshit proseminaria - I1348

Home>Studia I Stopnia>Technologia Żywności>Zaoczne>Bydgoszcz>Studia I Stopnia - Zarządzanie Gastronomią i Technologią Żywności - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie
 
Studia I Stopnia - Zarządzanie Gastronomią i Technologią Żywności - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Studia I Stopnia - Zarządzanie Gastronomią i Technologią Żywności - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: WSG- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Wshit proseminaria
Studia I Stopnia - Zarządzanie Gastronomią i Technologią Żywności - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie Szczegóły
Cel:
Zarządzanie Gastronomią i Technologia Żywienia > Charakterystyka Na specjalności "zarządzanie gastronomią i technologia żywienia" student zdobędzie wiedzę z zakresu organizowania i zarządzania przedsiębiorstwem gastronomicznym i usługami żywieniowymi oraz towaroznawstwa i przechowalnictwa żywności. Pozna specyfikę przemysłu spożywczego i usług żywieniowych w Polsce i na świecie, w tym problematykę finansową, ekonomiczną i prawną. Pozna problematykę zarządzania jakością w gastronomii i przemyśle spożywczym. Zetknie się z nowymi technologiami w gastronomii i żywieniu oraz ich zastosowaniami. Zgłębi zasady dietetyki i zdrowego żywienia dla różnych grup ludności. Nadto ważnym elementem kształcenia będzie poznanie kultury kulinarnej oraz kuchni regionalnych i narodowych. Będzie przygotowany do pracy na stanowiskach związanych z: - zarządzaniem lokalami gastronomicznymi, - organizacją usług cateringowych, - żywieniem zbiorowym, - organizacją i zarządzaniem produkcją spożywczą, - wdrażaniem systemów kontroli jakości, - handlem technologiami i urządzeniami gastronomicznymi.
Praktyki:
WSG w ramach działań Studium Przygotowania Zawodowego stara się, obok przekazania obszernej wiedzy teoretycznej, zapewnić studentom gruntowne przygotowanie praktyczne i dostosować ten proces do indywidualnych potrzeb i umiejętności studentów oraz uczynić je jeszcze bardziej atrakcyjnymi. Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, poznanie nowoczesnych metod pracy w wysoko zorganizowanych instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach. Praktyka umożliwia studentom wykorzystanie i rozszerzenie ich wiedzy oraz umiejętności, poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz, co bardzo ważne, doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej. Uczy ona efektywnego zarządzania czasem, sumienności i odpowiedzialności za powierzone zadania. W kolejnych etapach praktyk studenci kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” w ramach praktyk zapoznają się z funkcjonowaniem różnych dziedzin gospodarki i gałęzi przemysłu oraz z rozmaitymi formami aktywności gospodarczej. Równocześnie poznają realia i mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej.
Profil słuchacza / Wymogi:
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia licencjackie i inżynierskie jest złożenie następujących dokumentów: - podanie/kwestionariusz - na formularzu Uczelni - pobierz - świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, duplikat lub odpis szkolny) - 4 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm (podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem) - ksero dowodu osobistego - zaświadczenie lekarskie (ważne 3 miesiace od daty wystawienia) turystyka i rekreacja - pobierz - plik pdf pozostałe kierunki - potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej - potwierdzenie opłaty wpisowego Kwalifikacja odbywa się na podstawie świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej dostarczonego w postaci: - oryginału lub odpisu wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) lub odpisu poświadczonego notarialnie* lub odpisu ze szkoły*
Tutuł uzyskany:
Licencjat
Szczegółowe informacje:
Zarządzanie Gastronomią i Technologia Żywienia

Sylwetka absolwenta


Misja:

1. Cele kształcenia
Osoby podejmujące studia na specjalności Zarządzanie Gastronomia i Dietetyka powinny charakteryzować  się wysoka kulturą osobista
i umiejętnością pracy z ludźmi. Studia mają za zadanie przygotowanie specjalistów , zdolnych do organizowania i samodzielnego zarządzania przedsiębiorstwami gastronomicznymi i usługami żywieniowymi.

Kompetencje:
2. Rodzaj i zakres posiadanej wiedzy
 Absolwent specjalności powinien posiadać wiedzę z zakresu: hotelarstwa, ekonomii, prawa, kształcenia jakości i usług, projektowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Konieczne jest również przyswojenie przez studenta postaw technologii żywności i przechowalnictwa, towaroznawstwa spożywczego, technologii gastronomicznej . Student zdobędzie również wiedzę z zakresu obsługi konsumenta , organizacji i techniki pracy w gastronomii, wyposażenie obiektów gastronomicznych i żywienie człowieka.

3. Formy kształcenia i poziom kompetencji w zakresie języków obcych
Kształcenie w zakresie języków obcych odbywa się na różnych poziomach. Nauka języka obejmuje  naukę języka potocznego oraz zawodowego. Formy kształcenia: lektoraty, konwersatoria.

4. Umiejętności zawodowe
Absolwenci specjalności przygotowani są do podejmowania pracy u touroperatorów, w obiektach świadczących usługi hotelarskie oraz innych przedsiębiorstwach branży turystycznej. W placówkach tych mogą realizować różne zadania oraz pełnić funkcje o bardzo zróżnicowanym charakterze.

Przygotowanie praktyczne

   1. Rodzaje i formy kształcenia praktycznego
         1. laboratoria
         2.zajęcia szkoleniowe w biurach podróży, obiektach świadczących usługi hotelarskie
         3. zajęcia praktyczne
         4. praktyki studenckie w zakładach gastronomicznych

   2. Sugerowane szkolenia specjalistyczne i certyfikaty uzupełniające wiedzę oraz  umiejętności            zdobyte w trakcie studiów.
         1. dietetyka
         2. barmański
         3. somollierski
         4. protokołu dyplomatycznego
         5. obsługa konsumenta
         6. catering

Perspektywy zatrudnienia    
7. Uprawnienia do wykonywania zawodu
Absolwent specjalności rozumie i zna potrzeby klientów i umie kierować podażą usług zapewniając satysfakcję klientowi. Absolwent dysponuje wiedzą o najnowocześniejszych zasadach zarządzania personelem pracującym w bezpośrednim kontakcie z klientami. Zna i rozumie problemy etyki zawodowej.

8. Możliwości zatrudnienia – przewidywane stanowiska i miejsca  pracy
Możliwości zatrudnienia mogą być także : inne przedsiębiorstwa branży świadczące usługi dla turystów, a także administracja samorządowa, statki pasażerskie. Mogą również kierować serwisem podróżniczym w instytucjach które samodzielnie zajmują się realizacja usług w innych sektorach i produkcją.

Uzupełnienie wykształcenia
9. Możliwości wskazania do dalszego kształcenia na kolejnych poziomach  
    studiów.

   1. Studia podyplomowe
   2. Studia doktoranckie

10. Możliwości podejmowania studiów za  granicą.

   1. Politechnika Lwowska
   2. Wyższa Szkoła Techniki i Gospodarki w Heilbron
   3. Laurea Polytechnic

Specjalizacje

11. Profile dyplomowania

    * Żywienie w gospodarstwach agroturystycznych
    * Projektowanie zakładów i usług gastronomicznych
    * Jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności i żywienia
    * Organizacja i ocena żywności i żywienia
    * Kształtowanie jakości żywności i żywienia w procesach przetworzenie
      i dystrybucji
    * Kształtowanie marki produktów żywieniowych
    * Zmiany sposobu odżywiania w wybranych regionach Polski

Przedmioty kształcenia ogólnego
Język angielski
Język obcy do wyboru
Psychologia
Komunikacja społeczna
Etyka
Propedeutyka wiedzy o UE

Przedmioty podstawowe
Matematyka ze statystyką
Fizyka
Chemia
Informatyka
Grafika inżynierska
Podstawy metrologii
Mikroekonomia
Makroekonomia
Prawo
Podstawy zarządzania

Przedmioty kierunkowe i specjalnościowe
Finanse i rachunkowość
Rachunek kosztów dla inżynierów
Badania operacyjne
Zarządzanie produkcją i usługami
Zarządzanie personelem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie jakością (TQM)
Marketing
Wprowadzenie do techniki
Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środ.
Materiałoznawstwo
Podstawy projektowania inżynierskiego
Podstawy automatyzacji
Procesy i techniki produkcyjne
Logistyka w przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektami
Projektowanie procesów technologicznych
Metodologia badania procesów technologicznych
Systemy informatyczne w zarządzaniu
Technologiczne przygotowanie produkcji
Monitorowanie procesów produkcyjnych
Ergonomia
Technologia żywności
Towaroznawstwo spożywcze
Inżynieria produkcji przemysłu spożywczego
Proseminarium
Seminarium i pracownia dyplomowa


Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Technologia Żywności: