Studia I Stopnia - Agrobiznes i Technologia Żywności Ekologicznej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Agrobiznes i Technologia Żywności Ekologicznej - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Sytuacja polskiego rolnictwa oraz obecne trendy w społeczeństwie wysoko rozwiniętym predystynują nasz kraj do wytwarzania tradycyjnych wyrobów opartych na rodzimych surowcach, zwyczajach, kulturze. Absolwent posiądzie wiedzę z zakresu zarówno historii poszczególnych regionów, wytwarzania produktów regionalnych, czynności legislacyjnych niezbędnych z uzyskaniem stosownego statusu. Nieobce będą dla niego zasady dotarcia do potencjalnego odbiorcy, prowadzenie marketingu, promowania naturalnej żywności.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów: 1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy, 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + kserokopia, (tegoroczni maturzyści składają oświadczenie PDF) 3. poświadczona kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu, 4. 4 aktualne matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 6. mężczyźni - kserokopia książeczki wojskowej + oryginał do wglądu, 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier zawodowy
 • Szczegółowe informacje
  Agrobiznes i Technologia Żywności

  Absolwenci studiów zawodowych kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. Będą posiadać przygotowanie w zakresie: wiedzy inżynierskiej,  podstaw nauk ekonomicznych i zarządzania oraz umiejętności menedżerskich, a także w zakresie: rozwiązywania zagadnień danej dziedziny techniki za pomocą metod i technik inżynierskich, projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych i obiektów projektowania systemów zarządzania, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem  przedsiębiorstwa, a także formułowania problemów z zakresu technologii, zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności.
   

  Otrzymane wykształcenie inżynierskie pozwala absolwentom kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji podjąć pracę w organizacjach gospodarczych, firmach i  przedsiębiorstwach na stanowisku inżynier produkcji , instytucjach obsługi wyposażenia technicznego, firmach deweloperskich,  urzędach samorządu terytorialnego.  

  Przedmioty kształcenia ogólnego:
  język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski), technologia informacyjna, ochrona własności intelektualnej, psychologia, infrastruktura w inżynierii produkcji.  

  Przedmioty podstawowe: matematyka, statystyka i badania operacyjne, fizyka, chemia, mikro- i makroekonomia, podstawy prawa gospodarczego, marketing, ekologia i zarządzanie środowiskowe.

  Przedmioty kierunkowe: zarządzanie, finanse i rachunkowość, rachunek kosztów dla inżyniera, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, logistyka w przedsiębiorstwie, nauka o materiałach, projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska, procesy produkcyjne, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, metrologia, informatyka komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

  Przedmioty specjalnościowe     1. Ochrona produktów żywnościowych

     2. Historia produkcji żywności przemysłowej

     3. Historia Slow Foodu

     4. Strategie marketingowe dla produktów tradycyjnych

     5. Polska Lista Produktów Tradycyjnych

     6. Sporządzanie wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych

     7. Historia polskich produktów spożywczych

     8. Przetwórstwo owoców, metody, tradycje

     9. Zasady lokalnego rozwoju produktów tradycyjnych i regionalnych

    10. Restytucja rodzimych odmian i gatunków roślin oraz ras zwierząt użytkowych

    11. Zasady rolnictwa ekologicznego

    12. Antropopresja a jakość produktów spożywczych

    13. Podstawy produkcji rolno-spożywczej

    14. Technologia przetwórstwa płodów rolno-spożywczych

    15. Technologia przechowalnictwa płodów rolno-spożywcych

    16. Ochrona płodów rolnych

    


    

Inne informacje związane z technologia żywności

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |