Home > Szkoły - Polska > Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Informacje

Tradycje uniwersyteckie naszej uczelni sięgają roku 1944, kiedy w ramach nowo utworzonego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powołano cztery wydziały: Lekarski, Przyrodniczy, Rolny i Weterynaryjny. Niebawem utworzono Wydział Farmaceutyczny, w 1949 Wydział Prawa, a w 1953 r. Wydział Zootechniczny. W 1950 r. fakultety lekarski i farmaceutyczny zostały wydzielone i utworzono Akademię Lekarską, późniejszą Akademię Medyczną, przemianowaną w 2008 na Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
 
W 1955 r. na fali tworzenia nowych uczelni wyższych ówczesny rektor UMCS prof. Bohdan Dobrzański dostał nakaz utworzenia z fakultetów rolnego, weterynaryjnego i zootechnicznego odrębnej jednostki naukowo-dydaktycznej i badawczej. Rada Ministrów uchwałą nr 503 z dnia 6 sierpnia 1955 r. powołała Wyższą Szkołę Rolniczą. Jej pierwszym rektorem został prof. Bohdan Dobrzański.

Uczelnia szybko się rozrastała i w roku 1970 powołano 2 kolejne wydziały – Ogrodniczy i Techniki Rolniczej (od 2003 r. Inżynierii Produkcji). Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 września 1972 r. nadano nową nazwę naszej uczelni – odtąd aż do 2008 r. działała pod nazwą Akademia Rolnicza.
 
Wydział Rolny od 1960 r. został Rolniczym, a od 2007 nosi nazwę Wydział Agrobioinżynierii, Wydział Weterynaryjny w 1991 r. zmienił nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej, a Wydział Zootechniczny od roku 1998 przekształcono w Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt. W maju 2005 r. Senat powołał jako szósty Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, a w 2006 r. jako siódmy Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu (dawny Instytut Nauk Rolniczych).

6 marca 2008 r. Sejm RP przegłosował ustawę o zmianie nazwy niektórych uczelni rolniczych. Po zatwierdzeniu przez Senat i podpisaniu przez Prezydenta RP została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw z mocą obowiązującą od 11 kwietnia 2008 r. Uroczysta zmiana nazwy nastąpiła 17 kwietnia 2008 r.

Wydziały posiadają uprawnienia do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego. Uczelnia zatrudnia ok. 1700 pracowników, w tym ponad 800 nauczycieli akademickich, z których 30 proc. stanowią samodzielni pracownicy naukowi. Badania naukowe prowadzone w laboratoriach i pracowniach uczelni oraz w zakładach i gospodarstwach doświadczalnych w Bezku, Czesławicach, Uhrusku i Felinie stanowią cenny wkład w rozwój nauk rolniczych i weterynaryjnych. Świadczą o tym m.in. duża liczba publi-kacji pracowników w renomowanych czasopismach naukowych i wydawnictwach, a także wiele patentów.

Nasza uczelnia ma prawie 40 tysięcy absolwentów.
Obecnie młodzież kształci się na 15 kierunkach studiów: rolnictwo, weterynaria, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, biotechnologia, architektura krajobrazu (na 2 wydziałach), zootechnika, ochrona środowiska, biologia, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, edukacja techniczno-informatyczna, ekonomia i inżynieria środowiska. Kształcenie odbywa się w systemie trzystopniowym i obejmuje jednolite studia magisterskie (Wydz. Med. Wet.), studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia III stopnia – doktoranckie. Na wszystkich typach studiów uniwersytet kształci ok. 13 tys. studentów.

Od początku istnienia uczelni młodzież odbywa obowiązkowe praktyki studenckie i staże w różnych placówkach rolniczych i zakładach rolno-spożywczych w kraju i za granicą. Młodzież rozwija swoje zainteresowania w kołach naukowych zarówno podczas zebrań i dyskusji, jak i podczas konferencji i sympozjów krajowych i zagranicznych. Prężnie działa Samorząd Studencki. Od 4 lat ukazuje się magazyn studencki „Radar”.

Od ponad 55 lat ważną rolę kulturalno-wychowawczą odgrywa Chór Akademicki, którego założycielem i wieloletnim dyrygentem był Bogusław Szot, później profesor w Instytucie Agrofizyki PAN. Od 2002 r. chórem dyryguje Mirosław Ziomek.

Oferta Edukacyjna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |