Studia Podyplomowe - Prawne aspekty funkcjonowania sportu kwalifikowanego - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSMSGiP-Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Prawne aspekty funkcjonowania sportu kwalifikowanego - Zaoczne - Gdynia - Pomorskie

 • Cele
  Zamierzeniem inicjatorów studium jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania sportu kwalifikowanego oraz – co najważniejsze – umiejętności interpretowania przepisów szeroko rozumianego prawa sportowego oraz ich stosowania w praktyce, co jak wiadomo nastręcza często wiele trudności. Absolwenci studium opanują fachową terminologię oraz będą się sprawnie poruszać w skomplikowanym systemie regulacji sportu profesjonalnego, dzięki czemu znacznie podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Wiedza i umiejętności słuchaczy zostaną udokumentowane państwowym dyplomem ukończenia akademickich studiów podyplomowych.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Kandydaci muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich lub studiów zawodowych I stopnia. Limit przyjęć (górny / dolny) wynosi 25 / 15 osób. O przyjęciu na dana edycję studium decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują państwowy dyplom ukończenia akademickich studiów podyplomowych na Wydziale Prawa WSMSGiP w zakresie przedmiotu studiów: PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPORTU KWALIFIKOWANEGO.
 • Szczegółowe informacje
  Organizacja
  Całkowity czas trwania zajęć obejmuje 120 godzin lekcyjnych w dwóch  semestrach akademickich. Zajęcia na studium odbywać się będą w trybie zaocznym, w formie zjazdów piątkowo-sobotnich (piątek od godz. 16.00). Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie WSMSGiP. Organizatorem studium jest Biuro Studiów Podyplomowych i Doktoranckich oraz Zakład Prawa Sportowego WSMSGiP. Koordynatorem merytorycznym studium jest prof. dr hab. Leszek Starosta, sekretarzem  studium  jest mgr  Beata Rischka.

  Prowadzący
  Zajęcia na studiach prowadzić będą nauczyciele akademiccy z różnych wydziałów prawa oraz wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej, zajmujący się szeroko pojmowaną problematyką prawa sportowego – związani w większości z Ministerstwem Sportu i Turystyki,  Polskim Komitetem Olimpijskim (członkowie Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu i Komisji Prawa Sportowego) oraz międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami sportowymi **.

  Treści
  Punktem wyjścia do prezentacji dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania sportu kwalifikowanego  będzie zaznajomienie słuchaczy z podstawami prawoznawstwa, co umożliwi poznanie podstawowych zagadnień z zakresu wiedzy prawniczej oraz opanowanie niezbędnej terminologii. Dzięki temu znacznie łatwiejsze będzie przejście do tematyki prawno-sportowej, którą podzielono na dwie części. Część ogólna: system regulacji prawa sportowego na poziomie krajowym, wspólnotowym (UE) oraz międzynarodowym. Część szczególna: prawna reglamentacja różnorodnych płaszczyzn związanych z działalnością sportową. Część ta obejmuje m.in. problematykę organizacji sportu kwalifikowanego w Polsce (kluby i związki sportowe), statusu prawnego sportowca profesjonalnego (jak również sędziego sportowego, agenta oraz menedżera sportowego), rodzajów odpowiedzialności ponoszonej w związku z profesjonalnym uprawianiem sportu (odpowiedzialność karna, cywilna, dyscyplinarna), form rozwiązywania sporów sportowych, organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych, dopingu, medialnej reklamy i promocji w sporcie.

  Metody
  Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą w formie wykładów, konwersatoriów oraz seminariów tematycznych. Słuchacze posiadać będą możliwość wyboru tematyki pracy dyplomowej zgodną z własnymi preferencjami i zainteresowaniami szczegółowymi.

  Materiały
  Słuchacze zostaną zaopatrzeni w materiały źródłowe – przede wszystkim w stosowne akty prawne, odnoszące się do poszczególnych zagadnień sportu kwalifikowanego, co niewątpliwie ułatwi naukę oraz usystematyzowanie pozyskiwanej wiedzy.

  Czas  trwania
  Dwa  semestry (zimowy  i  letni), ok. 120 godzin  dydaktycznych.

  Program Studiów


  I. PODSTAWY PRAWA

  1. System żródeł prawa (prawo krajowe, wspólnotowe i międzynarodowe)

  2. Prawo materialne – podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, pracy, karnego i administracyjnego

  3. Prawo procesowe – podstawowe zagadnienia z zakresu postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego

  4. Organizacja sądownictwa w Polsce (sądy powszechne oraz administracyjne)

  5. Relacja: prawo krajowe – prawo wspólnotowe (podstawowe zasady, orzecznictwo ETS)
  II. PRAWO SPORTOWE

  A) CZĘŚĆ OGÓLNA – SYSTEM REGULACJI PRAWA SPORTOWEGO:

  1. Prawo krajowe:

  • prawo powszechne: ustawy, rozporządzenia
  • prawo wewnętrzne (statutowo-regulaminowe) klubów i związków sportowych

  2. Prawo wspólnotowe:

  • traktaty (z uwzględnieniem Traktatu Reformującego Unię Europejską), rozporządzenia,   dyrektywy
  • inne (raporty, deklaracje)
  • orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

  B) CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA:

  1. Organizacja sportu kwalifikowanego w Polsce:

  - kluby sportowe
  - polskie związki sportowe
  - zawodnicy profesjonalni

  2. Rola i obowiązki państwa w zakresie sportu kwalifikowanego (na szczeblu rządowym i samorządowym)

  3. Status prawny sportowca profesjonalnego:

  - stosunki prawne sportowców z klubami, związkami oraz federacjami sportowymi
  - zatrudnianie zawodników profesjonalnych (umowa o pracę, umowa o świadczenie usług sportowych)
  - licencja zawodnicza
  - prawa i obowiązki zawodników profesjonalnych
  - stypendia sportowe
  - ubezpieczenia w sporcie

  4. Zawodowe uprawianie sportu w świetle przepisów prawa pracy

  5. Rodzaje umów zawieranych w związku z działalnością sportową 

  6. Odpowiedzialność cywilna (kontraktowa i deliktowa) w sporcie

  7. Odpowiedzialność karna w sporcie i wyłączenie przestępczości czynów sportowych

  8. Odpowiedzialność dyscyplinarna – orzekanie w sprawach dyscyplinarnych uczestników współzawodnictwa sportowego

  9. Doping (regulacje prawne, konsekwencje stosowania niedozwolonych środków)

  10. Organizacja  i zarządzanie instytucjami sportowymi – aspekty prawne

  11. Wykładnia przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym

  12. Formy rozwiązywania sporów sportowych

  13. Prawnopubliczne aspekty prawa w sporcie profesjonalnym (koncesje i zezwolenia, postępowanie administracyjne, prawo podatkowe)

  14. Status prawny sędziego sportowego

  15. Prawne aspekty działalności menedźera oraz agenta sportowego

  16. Media oraz sponsoring w sporcie – problemy prawne

  17. Prawo prasowe i reklamowe a uczestnicy współzawodnictwa sportowego (ochrona wizerunku oraz dobrego imienia sportowca, klubu i związku sportowego) 

  18. Organizacja i bezpieczeństwo imprez sportowych – aspekty prawne

  19. Polskie przepisy prawne dotyczące profesjonalnych zawodników-obcokrajowców (pochodzących z Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz spoza Unii)

  20. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na regulacje w zakresie sportu kwalifikowanego

  21. Sport osób niepełnosprawnych (regulacje prawne, ruch paraolimpijski)

  22. Rekreacja i sport szkolny (ustawa o kulturze fizycznej)

Inne informacje związane z prawo inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |