Kurs Kadry i Płace w Oparciu o Programy Księgowo - Płacowe: Symfonia oraz Płatnik - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Centrum Doradczo - Szkoleniowe

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs Kadry i Płace w Oparciu o Programy Księgowo - Płacowe: Symfonia oraz Płatnik - Zaoczne - Gdynia - Pomorskie

 • Cele
  Przygotowanie Uczestników do pracy w Działach Personalno - Kadrowo - Płacowych.
  Korzyści z Kursu: Praktyczne opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji personalnej, płacowej, ZUS i podatkowej z wykorzystaniem systemów informatycznych, zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi mającymi wpływ na pracę kadry zarządzającej personelem.
 • Szczegółowe informacje
  Kursy odbywają się trybem weekendowym, w grupach maksymalnie 10-osobowych, co zapewnia indywidualne podejście do każdego Uczestnika. Z uwagi na charakter przekazywanych wiadomości Zajęcia prowadzimy w formie praktycznych warszatatów w oparciu o Programy Komputerowe: Płatnik oraz Symfonia na komputerach. Zależy nam na przekazaniu Państwu praktycznej wiedzy umożliwiającej szybkie podjęcie pracy bądź też zweryfikowanie obecnie prowadzonej księgowości.
   
  MODUŁ 1 - Prawo pracy
  1. Zagadnienia z zakresu prawa pracy (ważniejsze ustawy, akty wykonawcze, akty wewnątrzzakładowe, itp.)
  2. Równe traktowanie w zatrudnieniu, mobbing
  3. Zasady prowadzenia ewidencji kadrowo – płacowej (teczki osobowe, dokumentacja płacowa)
  4. Formy nawiązania stosunku pracy: podmioty stosunku pracy, obowiązki pracodawcy związane z podpisaniem umów o pracę
  5. Formy wynagradzania pracowników
  6. Omówienie rodzajów umów o pracę z podaniem wzorów
  7. Omówienie treści umów, wątpliwości związanych z zawieraniem umów, umowy dodatkowe (odpowiedzialność materialna, umowa o zakazie konkurencji)
  8. Możliwości rozwiązania umów o pracę z przykładami
  9. Zmiany warunków zatrudnienia w czasie trwania umowy o pracę
  10. Umowy cywilnoprawne – zasady zawierania, wzory
  11. Porównanie korzyści płynących z zawarcia stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych
  12. Najważniejsze obowiązki pracodawcy i pracownika, odpowiedzialność za naruszenie obowiązków
  13. Omówienie czasu pracy, ewidencji czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej
  14. Urlopy wypoczynkowe – omówienie rodzajów urlopów, zasady udzielania i odwoływania z urlopu
  15. Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników
  16. Charakter i warunki pracy tymczasowej, źródła poszukiwania pracowników
  17. Bezpieczeństwo i higiena pracy (podstawowe obowiązki pracodawcy, szkolenia)
  MODUŁ 2 - Ubezpieczenia społeczne
  1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne)
  2. Okres podlegania ubezpieczeniu
  3. Podział składki na ubezpieczenie emerytalne (OFE i III filar),
  4. Kontynuacja ubezpieczeń
  5. Zbieg tytułów do ubezpieczeń
  6. Wysokość stóp procentowych na poszczególne fundusze
  7. Podstawy wymiaru składek dla wybranych grup ubezpieczeniowych, limit rocznej podstawy ubezpieczenia chorobowego)
  8. Omówienie zasad podlegania ubezpieczeniom przez osoby pobierające zasiłki macierzyńskie oraz przebywające na urlopie wychowawczym
  9. Ubezpieczenie zdrowotne – wysokość składek i zasady rozliczania, podstawy wymiaru
  10. Zasady obliczania składek na Fundusz Pracy i FG?P (podstawa wymiaru składek, okres opłacania)
  11. Deklaracje rozliczeniowe i raporty imienne, identyfikatory numeryczne
  12. ?wiadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa
  13. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowaną chorobą
  14. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego (ustalanie wysokości, zasad wypłacania, okres zasiłkowy, niezdolność do pracy na przełomie roku)
  15. Zasiłek chorobowy w ubezpieczenia wypadkowego (ustalanie wysokości, podstawy wymiaru)
  16. ?wiadczenie rehabilitacyjne (ustalanie praw do nabycia, okres wypłaty, wysokość świadczenia)
  17. Zasiłek wyrównawczy
  18. Zasiłek macierzyński (prawo do zasiłku w okresie ubezpieczenia chorobowego i po jego ustaniu, okres wypłaty, wysokość zasiłku)
  19. Zasiłek opiekuńczy (niezbędna dokumentacja, prawo do zasiłku, podstawa wymiaru)
  20. Rodzaje wynagrodzeń przyjmowanych do podstawy wymiaru (premie, nagrody)
  21. Okresy, z których ustala się podstawę wymiaru, waloryzacja podstawy wymiaru
  22. Omówienie oraz nauka wypełniania formularzy przekazywanych do ZUS-u (dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe)
  23. Zasady wypełniania o rozliczania składek za różne grupy osób (osoby na urlopach wychowawczych, pobierające zasiłki, pracownicy, zleceniobiorcy)
  MODUŁ 3 - Wynagrodzenia
  1. Systemy wynagrodzeń, regulaminy wynagradzania
  2. Podstawowe formy wynagradzania (składniki płacowe, pora nocna, godziny nadliczbowe, choroba, urlop, wynagrodzenie za niepełny miesiąc, ekwiwalent za urlop)
  3. Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FG?P (ustalanie podstawy wymiaru, sposoby finansowania)
  4. Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników etatowych (skala podatkowa, koszty uzyskania przychodu, pobór zaliczek, ulga podatkowa)
  5. Sporządzanie deklaracji PIT
  6. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu umów cywilno – prawnych
  7. Praktyczne ćwiczenia ze sporządzania listy płac z podziałem na pracowników etatowych, zleceniobiorców, itp.)
  8. Terminy i sposoby wypłacanie wynagrodzeń
  9. Potrącenia z wynagrodzenia (pożyczki, zajęcia komornicze, alimentacyjne)
  MODUŁ 4 - Ćwiczenia praktyczne z Płatnika oraz programu Symfonia Kadry i Płace 

Inne informacje związane z Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |