Studia Podyplomowe - Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSAiB-Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej - Zaoczne - Gdynia - Pomorskie

 • Cele
  Celem studiów podyplomowych Prawo Gospodarcze w Polsce i w Unii Europejskiej jest przygotowanie prawników, małych i średnich przedsiębiorców, ekonomistów do swobodnego funkcjonowania w warunkach jednolitego rynku europejskiego, a także upowszechnienie wiedzy na temat mechanizmów rządzących Unią Europejską. Planowane jest także stworzenie grupy ludzi różnych profesji znających prawo wspólnotowe, by mogli wzajemnie się wspierać. Kontakt absolwentów studiów nie kończy się wraz z uzyskaniem dyplomu, ale w założeniu ma mieć charakter trwalszy, dlatego wraz z finałem pierwszej edycji w planach jest powstanie KLUBU ABSOLWENTA.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: *dyplom ukończenia studiów zawodowych *kwestionariusz osobowy *odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych *suplement *dwa zdjęcia (wymagany format 35mm x 45 mm) * wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej

  Organizacja zajęć:
  • studia kształcą w systemie zaocznym
  • zajęcia trwają dwa semestry
  • program obejmuje 232 godziny
  • zajęcia odbywają się co dwa tygodnie: w piątki od 16.00 do 20.00 oraz w soboty od 9.00 do 18.00


  Wykłady i warsztaty obejmują następujące tematy:

  • Wprowadzenie do prawa wspólnotowego (Źródła prawa pierwotne i wtórne), zasady stosowania i obowiązywania prawa wspólnotowego, aquis communautaire, wzajemne relacje prawa międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego; hierarchia norm, implementacja prawa wspólnotowego do krajowych systemów prawnych, ustrój instytucjonalny UE
  • Cztery swobody (Swobodny przepływ dóbr, kapitału, usług i osób: postanowienia traktatowe i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące realizacji czterech podstawowych swobód, jednolity rynek europejski – aspekt ekonomiczny)
  • Państwo a gospodarka (System zamówień publicznych, zasady i procedury, monopol państwa i przedsięwzięcia publiczne, partnerstwo publicznoprawne, prawo subwencyjne – zasady, procedury, praktyka, nadzór nad udzielaniem pomocy publicznej, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej)
  • Osoby prawne w prawie UE (Krajowe podmioty prowadzące działalność gospodarczą wedle regulacji wspólnotowych, prawo spółek, współdziałanie przedsiębiorców, nowe typy osób prawnych: spółka europejska, spółdzielnia europejska)
  • Kontrakty gospodarcze (Wpływ prawa wspólnotowego na prawo cywilne, standaryzacja umów, wzorce umowne – incoterms, tryby zawierania umów, umowy nienazwane, typowe klauzule umowne, sądownictwo polubowne)
  • Prawo pracy i prawo socjalne (Swobodny przepływ pracowników, zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w orzecznictwie i w praktyce, zasady współdziałania pracodawcy z pracownikami, obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom, rozstrzyganie sporów)
  • Ochrona własności intelektualnej i ochrona konsumentów (Narzędzia ochrony własności intelektualnej i przemysłowej: znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, wynalazki, oznaczenia geograficzne, znaki handlowe; ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Analiza głównych kierunków wspólnej polityki na rzecz konsumentów: prawa do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prawa do ochrony interesów ekonomicznych, prawa do odszkodowań, prawa do informacji i edukacji, prawa do reprezentacji, obowiązki przedsiębiorców, prawo reklamy)
  • Gospodarka i finanse UE (Zasady i cele wspólnej polityki gospodarczej, wspólna waluta, wspólna polityka monetarna, kryteria konwergencji, Budżet, dochody i wydatki budżetowe, funkcjonowanie banków i systemu bankowego, polityki oraz ich realizacja poprzez fundusze, rynek usług finansowych, Europejski Bank Centralny)
  • Prawo podatkowe (Konstrukcja i zasady poboru podatku VAT oraz akcyzy, system podatków bezpośrednich, różnice w politykach fiskalnych państw UE i proces ich harmonizacji)
  • Język angielski prawniczy (Nauka języka angielskiego używanego przez prawników: pojęć i form występujących w języku angielskim, a będących odpowiednikiem polskiej terminologii poznawanej na pozostałych zajęciach)

Inne informacje związane z Prawo Unii Europejskiej

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |