Información

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy jest wyższą szkołą niepubliczną. Została utworzona w 2000 roku z inicjatywy Założycieli Heleny i Romana Czakowskich. Działa zgodnie z Ustawą o wyższych szkołach. Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 29 grudnia 2000 r. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod pozycją 51 (pismo MEN, sygn. DNS-1-0145-266/TT/2000). Zasady funkcjonowania Uczelni reguluje statut oraz regulamin studiów uchwalone przez Senat KPSW. Organami Uczelni są: Konwent, Senat, Rektor, Kanclerz. Od początku istnienia, tj. od 2000 roku, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy funkcjonuje na zasadach NON-PROFIT, co oznacza, że ma charakter niezarobkowy, a cały zysk jest przeznaczany na inwestycje. Uczelnia posiada również pozostałe cechy właściwe dla organizacji non-profit, tj.: wyrazistą i trwałą strukturą organizacyjną, strukturalną niezależność od władz publicznych, samorządność oraz dobrowolność.

NASZE ATUTY
 • interesujący i nowoczesny program studiów,
 • wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna,
 • edukacja komputerowa (nowoczesny sprzęt, stały dostęp do internetu, itp.),
 • biblioteka z wydawnictwami multimedialnymi,
 • czytelnia z dostępem do internetu i programów informatycznych,
 • atrakcyjne praktyki, staże - w kraju i za granicą (KARTA ERASMUS)
 • różne formy aktywności studenckiej (m.in. chór akademicki, koła naukowe, konferencje naukowe, samorząd studencki),
 • możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
 • stypendia naukowe, socjalne, zapomogi (studia dzienne i zaoczne),
 • bezpłatne studia dla najlepszych,
 • pomoc w znalezieniu pracy (Biuro Karier, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości), bardzo dobre warunki studiowania,
 • konkurencyjna odpłatność za studia


MISJA KPSW
Misją uczelni jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w oparciu o aktualne trendy europejskie i światowe, przygotowującej studentów do wysoce kompetentnego oraz świadomego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się globalnym społeczeństwie wiedzy. W swoich założeniach, uczelnia jest zorientowana we wszystkich zakresach swojej działalności na służenie drugiemu człowiekowi. W procesie kształcenia obok umiejętności i kompetencji zawodowych, szczególnie akcentowane są walory osobowościowe przyszłych absolwentów, potrzebne w służbie na rzecz człowieka. Ważnym celem uczelni jest również dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów szybko zmieniającego się rynku pracy tak, aby proponowane kierunki, specjalności i specjalizacje kształcenia, jak najlepiej spełniały oczekiwania studentów, dając im możliwość zatrudnienia w wybranym przez siebie zawodzie. Uczelnia realizuje swoje zadanie poprzez ambitne, ale realne plany i programy studiów, bardzo dobrą bazę dydaktyczną, na wysokim poziomie kompetencji naukowych i zawodowych nauczycieli akademickich, przyjazną atmosferę studiowania oraz życzliwy, wyzwalający i mobilizujący do pracy układ relacji interpersonalnych.

UZNANIE I PRESTIŻ
KPSW od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w różnego rodzaju rankingach i tym podobnych opracowaniach m.in. w Perspektywach i Rzeczpospolitej. Wszystkie kierunki posiadają pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co jest gwarancją rzetelnej realizacji oferty nauczania, prezentowanej przez KPSW. Od trzech lat nasza uczelnia jest laureatem certyfikatu .Wiarygodna Szkoła., przyznawanego najlepszym uczelniom w kraju przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania. Podejmując naukę w wyróżnionej certyfikatem uczelni, maturzyści mogą być pewni, że wybrana placówka dba o wysoki standard nauczania i dokłada wszelkich starań, by jej absolwenci z łatwością odnaleźli się na rynku pracy. Uczelnia, która posiada certyfikat .Wiarygodna Szkoła., działa w oparciu o podstawy prawne w zakresie kierunków i specjalności kształcenia, zapewnia odpowiednie warunki studiowania, tworzy perspektywy dla przyszłego rozwoju zawodowego, pozwala realizować się słuchaczom poprzez pozadydaktyczne formy działalności, np.: koła zainteresowań, organizacje studenckie, kluby sportowe, wydawnictwa uczelniane. W tym roku KPSW otrzymała również prestiżowy tytuł i godło EU Standard 2007, przyznawany przez Grupę Media Partner, wydawcę dodatków gospodarczych do Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej oraz Gazety Prawnej. EU Standard przyznawany jest instytucjom, które w ostatnich latach zwiększyły swój potencjał gospodarczy stawiając równocześnie na najwyższą jakość, pozytywne relacje z otoczeniem oraz stale inwestując w kapitał ludzki, podnosząc tym samym kwalifikacje swoich pracowników. Docenione zostały działania naukowe i rozwój uczelni, a przede wszystkim wysoka jakość naszych usług, inwestycji oraz kulturę organizacyjną. W 2007 roku KPSW otrzymała Medal Kazimierza Wielkiego najbardziej prestiżowe wyróżnienie, przyznawane przez Radę Miasta Bydgoszczy. Medal nadawany jest osobom i instytucjom, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju naszego miasta.

NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA
Uczelnia posiada nowoczesną, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych bazą dydaktyczną o powierzchni ponad 10 tys. m2. Do dyspozycji studentów przygotowano m.in. aule wykładowe, ponad 100 sal ćwiczeniowych, profesjonalnie wyposażone pracownie komputerowe, bibliotekę wraz z wydawnictwami multimedialnymi, czytelnię z dostępem do internetu i programów informatycznych, kluby studenckie, kawiarnie oraz punkty poligraficzne. W chwili obecnej oprócz budynku głównego przy ul. M. Piotrowskiego 12-14 (200 m od PKS), w bezpośrednim sąsiedztwie hali widowiskowo-sportowej .Łuczniczka., przy ul. Toruńskiej 55-57, powstaje nowy kampus, którego pierwszy budynek został oddany już do użytku. Obok zespołu auli i sal seminaryjno-wykładowych działa tu Międzynarodowe Centrum Nauki i Edukacji, Centrum Wystaw Artystycznych oraz Akademickie Radio Internetowe. W zakresie realizacji jest budowa pełnowymiarowej hali sportowej z widownią, auli na 500 osób oraz restauracji na najwyższym poziomie kondygnacyjnym z widokiem na panoramę Bydgoszczy.

KIERUNKI STUDIÓW
Oferujemy bogaty wybór kierunków, specjalności i specjalizacji dyplomowania. Kształcimy studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach 3-letnich studiów licencjackich (I stopnia) na kierunkach - PEDAGOGIKA, ADMINISTRACJA, EKONOMIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, FILOLOGIA ANGIELSKA, 3,5-letnich studiów inżynierskich . GEODEZJA I KARTOGRAFIA oraz 2-letnich studiów magisterskich (II stopnia) - PEDAGOGIKA. W przygotowaniu są dwa kolejne kierunki: BUDOWNICTWO i INFORMATYKA. W ramach kierunków oferujemy studentom kilkadziesiąt specjalności i specjalizacji dyplomowania do wyboru. Posiadamy również bogatą ofertę studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz pracowników sfery gospodarczej.

STUDIA Z INTERNETEM
Uczelnia aktywnie włączyła się w budowę społeczeństwa informacyjnego. W KPSW działa najnowocześniejszy internetowy system obsługi studenta (ISOS), wirtualny dziekanat, e-learninig oraz forum studenckie. W ramach edukacji komputerowej do dyspozycji studentów oddano również nowoczesny sprzęt informatyczny ze stałym dostępem do internetu (w tym internet bezprzewodowy) oraz bezpłatne konta e-mail.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA, PRAKTKI, STAŻE
W ramach współpracy zagranicznej KPSW uczestniczy w programach LLP - Erasmus, Leonardo da Vinci, realizuje proces kształcenia w oparciu o system ECTS, współpracuje z uczelniami zagranicznymi, realizuje wymianę zagraniczną studentów i nauczycieli. Organizujemy studenckie (bezpłatne) praktyki zawodowe i staże - w kraju i za granicą, które nie tylko uzupełniają wiedzę teoretyczną, ale również umożliwiają znalezienie atrakcyjnej pracy. W ramach przyznanej uczelni Karty Erasmusa nasi studenci mogą wyjechać i kształcić się w dowolnym miejscu na świecie. Dzięki współpracy z zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi mogą studiować bezpłatnie m.in. w Bradford w Wielkiej Brytanii oraz na Tarnopolskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym na Ukrainie, Selcuk University w Turcji i University of Thessaly w Grecji. Oferujemy również praktyki studenckie w Finlandii, Niemczech, Austrii, Słowenii oraz Wielkiej Brytanii.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Uczelnia jest organizatorem i współorganizatorem krajowych i międzynarodowych konferencji oraz seminariów naukowych. Organizujemy również naukowe i popularnonaukowe wykłady otwarte, których prelegentami są pracownicy naukowo-dydaktyczni KPSW i zaproszeni wybitni profesorowie z innych, zaprzyjaźnionych uczelni. Nasi pracownicy prowadzą indywidualne i zespołowe badania naukowe, mające na celu zarówno rozwój osobisty, jak i całej placówki dydaktycznej. Prestiż uczelni podnosi również działające od 2005 roku Wydawnictwo KPSW, które w swoim dorobku posiada ponad 20 publikacji naukowych.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Uczelnia jest organizatorem i współorganizatorem krajowych i międzynarodowych konferencji oraz seminariów naukowych. Organizujemy również naukowe i popularnonaukowe wykłady otwarte, których prelegentami są pracownicy naukowo-dydaktyczni KPSW i zaproszeni wybitni profesorowie z innych, zaprzyjaźnionych uczelni. Nasi pracownicy prowadzą indywidualne i zespołowe badania naukowe, mające na celu zarówno rozwój osobisty, jak i całej placówki dydaktycznej.

KARIERA
Indeks do przyszłości to również indeks do własnej kariery. Na naszej uczelni z powodzeniem działa Biuro Karier, które służy studentom i absolwentom pomocą w skutecznym wchodzeniu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy. Aby umożliwić studentom udany start w biznesie KPSW utworzyła Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Wniosek o jego dofinansowanie Ministerstwo Gospodarki oceniło najwyżej w naszym regionie, spośród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych. AIP oferuje studentom pomoc w zakresie zakładania i prowadzenia firmy, co umożliwia im realizację własnych pomysłów i spełnienie zawodowych ambicji.

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW
W ramach programu edukacyjnego udzielamy naszym studentom wsparcia w postaci stypendiów dla najlepszych maturzystów, stypendiów naukowych, artystycznych, sportowych, socjalnych oraz wsparcia dla osób niepełnosprawnych, zapomóg mieszkaniowych, żywieniowych zarówno dla studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Uczelnia zapewnia również pomoc w znalezieniu zakwaterowania oraz konkurencyjny i elastyczny system odpłatności za studia. Dzięki różnorodnym formom dofinansowywania nauki dla wielu studentów nauka w naszej szkole jest bezpłatna.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |