Home > Studia I Stopnia > Administracja Publiczna > Zaoczne > Bydgoszcz > Studia I Stopnia - Administracja Publiczna - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Studia I Stopnia - Administracja Publiczna - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Administracja Publiczna - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Studia na tym kierunku szczególnie polecamy osobom, które chciałyby nabyte umiejętności poświęcić służbie państwu i społeczeństwu. W następstwie zmian, jakie zaszły w administracji publicznej w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Dlatego też oferujemy studentom nowoczesny program, w pełni dostosowany do standardów europejskich. Naszym celem jest wykształcenie specjalistów, którzy będą działać na rzecz rozwoju kraju lub też zasilą szeregi pracowników instytucji unijnych. Absolwenci tego kierunku to rzetelnie wyedukowani, władający językami fachowcy. Z pewnością są oni godni reprezentowania instytucji państwowych zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym.
 • Praktyki
  Praktyka zawodowa - 4 tyg. w kraju lub zagranicą I etap - praktyka kierunkowa, podczas której studenci zapoznają się z ogólnymi zasadami funkcjonowania pomiotów instytucjonalnych i gospodarczych. Praktyka trwa 2 tygodnie i rozpoczyna się po pierwszym roku studiów. II etap - praktyka ma charakter specjalnosciowo/specjalizacyjny i jest związana z tematem pracy llicencjackiej. Praktyka odbywa się w urzędach administracji centralnej, np. Kancelaria Prezydenta RP, wojewódzkiej, powiatowej, miejskiej, gminnej, urzędach statystycznych, skarbowych celnych, w Policji, Straży Miejskiej, w służbie zdrowia, ZUS-ie i innych instytucjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, szkołach i innych placówkach oświatowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok studiów jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów: * podanie (dostępne w dziekanatach uczelni i na stronie internetowej), * świadectwo dojrzałości (stara matura), świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (nowa matura) - oryginał lub odpis wystawiony przez szkołę, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania, * UWAGA!!! Ważne tylko 3 miesiące od daty wydania 4 zdjęcia legitymacyjne ( 45mm x 35mm lewy półprofil z widocznym lewym uchem) * plik ze zdjęciem w formie elektronicznej (zalecane do legitymacji studenckiej) * kserokopia dowodu osobistego (s.1-2), dowód osobisty do wglądu * książeczka wojskowa do wglądu * dowód uiszczenia opłaty wpisowej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Administracja publiczna - specjalność ta wyposażaja studentów nie tylko w wiedzę z zakresu administracji, lecz także nauk prawnych, ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Zapoznają się oni ze wszystkimi podstawowymi dyscyplinami wiedzy prawniczej w zakresie prawa administracyjnego, podatkowego czy karnego. Poznają nowoczesne narzędzia administrowania, nieobce będą im również wiadomości z dziedziny zarządzania, które przygotują ich do pełnienia stanowisk szczebla kierowniczego.
  Ponieważ praca w administracji związana jest z zaspokajaniem potrzeb zbiorowych i indywidualnych, studenci uczą się umiejętnego i efektywnego postępowania z petentami. Gwarantują to przedmioty, takie jak: psychologia, etyka oraz podstawy negocjacji i mediacji. Dzięki wykorzystaniu tej wiedzy kontakty z klientami będą realizowane na profesjonalnym poziomie. Absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę praktyczną kształtującą umiejętności niezbędne w pracy urzędnika. Uczą się sprawnego posługiwania nowoczesnymi środkami informacji oraz technikami i zasadami funkcjonowania urządzeń biurowych.
  Absolwenci tej specjalności są przygotowani do piastowania stanowisk w urzędach organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, takich jak: urzędy skarbowe, izby skarbowe, urzędy wojewódzkie, gminne oraz starostwa powiatowe. Wykształcenie związane z prawem wspólnotowym otwiera przed absolwentami możliwość zatrudnienia w instytucjach i agendach Unii Europejskiej, a także w firmach mających swoje unijne przedstawicielstwa.


  Specjalizacje dyplomowania najczęściej wybierane przez studentów:

  • administracja lokalna
  • administracja gospodarcza
  • administracja europejska i polityka regionalna
  • administracja ochrony środowiska
  • administracja ochrony zdrowia i służb społecznych
  • administracja skarbowa
  • ubezpieczenia społeczne
  • polityka społeczna
  • finanse publiczne i prawo finansowe

  Studenci na specjalności administracja publiczna realizują m.in. następujące przedmioty:
  1. >Nauka administracji
  2. Historia administracji
  3. Wstęp do prawoznawstwa
  4. Prawo konstytucyjne
  5. Prawo cywilne
  6. Prawo administracyjne
  7. Prawo ochrony środowiska
  8. Prawo pracy z podstawami prawa urzędniczego
  9. Prawo Unii Europejskiej10. Prawo karne i prawo wykroczeń
  10. Prawo gospodarcze
  11. Prawo podatkowe
  12. Finanse publiczne i prawo finansowe
  13. Prawo karne - skarbowe
  14. Prawo zamówień publicznych
  15. Prawo o dostępie do informacji publicznych
  16. Ochrona i przetwarzanie danych w administracji
  17. Postępowanie administracyjne
  18. Postępowanie sądowo-administracyjne
  19. Postępowanie egzekucyjne
  20. Ustrój samorządu terytorialnego
  21. Ubezpieczenia społeczne
  22. Gospodarowanie nieruchomościami
  23. Prawo celna i cła
  24. Socjologia ogólna z elementami socjologii organizacji
  25. Teoria organizacji i zarządzania
  26. Ekonomia
  27. Polityka społeczno-gospodarcza
  28. Zarys statystyki społeczno-gospodarczej
  29. Podstawy psychologii społecznej
  30. Podstawy negocjacji i mediacji
  31. Najnowsza historia Polski
  32. Historia gospodarcza
  33. Historia myśli społeczno-filozoficznej
  34. Współczesne stosunki międzynarodowe
  35. Techniki pracy biurowej
  36. Podstawy informatyki
  37. Zastosowanie komputerów w pracy administracyjnej
  38. Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia
  39. Etyka zawodowa
  40. Język obcy do wyboru
  41. Wychowanie fizyczne
  42. Seminarium dyplomowe
  43. Wykłady monograficzne do wyboru np.:
   • Ochrona interesów jednostki w sferze prawa publicznego
   • Administracja wobec Unii Europejskiej
   • Ochrona środowiska w Unii Europejskiej
   • Alternatywne rozwiązywanie sporów jednostki z administracją
   • Nadzór i powiązanie jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa
   • Prawo oświatowe
   • Instytucjonalizm Unii Europejskiej
   • Reformy administracji publicznej
   • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
   • Zasady legislacji z elementami logiki
   • Samorządowe prawo wyborcze
   • Prawo referendalne

Inne informacje związane z Administracja Publiczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |