Studia I Stopnia - Logistyka Wojskowa - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Logistyka Wojskowa - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Cele
  Naczelnym zadaniem stawianym logistyce wojskowej jest optymalizacja procesów transformacji w celu maksymalizacji zadań bojowych lub obronnych systemu militarnego. Absolwent posiada umiejętności do poszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnej dla sprawnego zarządzania procesami zaopatrzenia logistycznego, analizowania i określania bieżących i przyszłych potrzeb jednostki wojskowej oraz poszukiwania źródeł zaopatrzenia i organizacji dostaw z uwzględnieniem aspektów humanitarnych i nawiązywania współpracy z dostawcami. Posiada unikalną umiejętność negocjacji handlowych, występując w roli dobrze poinformowanego klienta. Potrafi rozpoznawać i analizować potencjalne zagrożenia, ryzyko i niepewność oraz podejmować właściwe działania dla kosztowo efektywnego i terminowego przebiegu procesów zaopatrzenia i wykorzystywania dostępnego sprzętu i infrastruktury.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów: 1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy, 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + kserokopia, (tegoroczni maturzyści składają oświadczenie PDF) 3. poświadczona kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu, 4. 4 aktualne matowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 5. zaświadczenie lekarskie zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół wyższych, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku, 6. mężczyźni - kserokopia książeczki wojskowej + oryginał do wglądu, 7. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego + oryginał do wglądu.
 • Tutuł uzyskany
  Inzynier zaowodowy
 • Szczegółowe informacje
  Logistyka Wojskowa

  Studia pierwszego stopnia-inżynierskie  trwają 3,5 roku  (7 semestrów).

  Po co studiować logistykę?

  To nie tylko transport, to kierunek interdyscyplinarny, po ukończeniu którego absolwent otrzymuje tytuł zawodowy  inżyniera w wybranych przez siebie specjalizacjach. Jest unikalnym połączeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej z takich dziedzin, jak transport, procesy zarządzania, planowania i monitorowania procesów logistycznych związanych z przepływem środków produkcji, towarów i usług. Rozwija umiejętności podejmowania właściwych decyzji menadżerskich i zarządzania łańcuchami dostaw, w tym transportem i spedycją oraz centrami logistycznymi.

  Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera zdobywając wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw, organizowania transportu, doboru środków transportowych zarówno w rozumieniu transportu bliskiego jak i dalekiego oraz realizowania zadań logistycznych, transportu i spedycji. Rozumie mechanizmy przepływu materiałów i informacji. Potrafi rozwiązywać problemy logistyczne i transportowe w warunkach funkcjonowania gospodarki rynkowej, zaplanować i zarządzać łańcuchami dostaw. Wykazuje się wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie zarządzania infrastrukturą i procesami transportowymi. 

  Możliwości zatrudnienia: Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach gospodarczych, firmach i przedsiębiorstwach na stanowiskach operacyjnych, w międzynarodowych i krajowych przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, w centrach logistycznych, w instytucjach odpowiedzialnych za transport i komunikację publiczną oraz w centrach zarządzania kryzysowego na stanowiskach kierowniczych, jako specjalista ds. logistyki lub specjalista ds. spedycji i zarządzania flotą. 

  Program studiów inżynierskich 3,5 letnich na kierunku Logistyka
  obejmuje kształcenie   z przedmiotów kierunkowych (m.in. zarządzanie produkcją i usługami, logistyke i zarządzanie łańcuchem dostaw, infrastrukturę logistyczną, logistykę zaopatrzenia, logistykę produkcji, logistykę dystrybucji, normalizację i zarządzanie jakością w logistyce, ekonomikę transportu, ekologistykę, prognozowanie i symulacje, projektowanie procesów, analiza gospodarcza w transporcie, transport multimodalny, eurologistyka, zarządzanie flotą, spedycja i transport międzynarodowy, technika i technologia transportu, bezpieczeństwo przewozów, modelowanie w logistyce, transport komunalny, zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, zabezpieczenie logistyczne, podstawy logistyki wojskowej, porównawczą logistykę międzynarodową).
  W trakcie studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach logistycznych, transportowych i spedycyjnych.

  Możliwości zatrudnienia:
  Absolwent jest przygotowany do pracy w wojskowych oddziałach logistycznych na różnych szczeblach dowodzenia jako pracownik wsparcia logistycznego, również w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Poza tym, jest przygotowany do podjęcia pracy w centrach zarządzania kryzysowego w urzędach administracji państwowej oraz cywilnych centrach logistycznych.

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |